ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η Υγεία και η Ασφάλεια των εργαζομένων μας αποτελεί για εμάς βασική προτεραιότητα
Safety Helmet 780X440

η ασφαλεια ειναι μια απο τισ βασικεσ μασ αξιεσ

Η διατήρηση και προαγωγή Ασφαλούς και Υγιούς Περιβάλλοντος, αποτελεί άξονα δράσης και δέσμευση της G4S
Πολιτική Υγείας & Ασφάλειας
Η διατήρηση και προαγωγή Ασφαλούς και Υγιούς Περιβάλλοντος, αποτελεί άξονα δράσης και δέσμευση της G4S, όμιλο εταιρειών παροχής υπηρεσιών και προϊόντων ασφαλείας, με στόχο την εξασφάλιση της Υγείας & Ασφάλειας των εργαζομένων του Ομίλου και των πελατών του. Συγκεκριμένα, ο βασικός στόχος μας είναι ‘μηδέν ατυχήματα’, ο οποίος θα επιτευχθεί μέσω:
  • Της εγκατάστασης και λειτουργίας συστήματος Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, σύμφωνο με τις αρχές του προτύπου ΕΛΟΤ 1801 και του OHSAS 18001.
  • Της πάγιας δέσμευσης για συμμόρφωση ως προς τις νομοθετικές/ κανονιστικές απαιτήσεις και άλλες απαιτήσεις που η εταιρεία έχει δεσμευτεί να τηρεί.
  • Της πάγιας δέσμευσης για συνεχή βελτίωση των συνθηκών και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, καθώς και για διαρκή βελτίωση στη διαχείριση και τις επιδόσεις του Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.
  • Της παροχής κατάλληλης πληροφορίας και εκπαίδευσης στο προσωπικό της Εταιρίας, ώστε να εξασφαλίζεται στο βαθμό του εφικτού η Υγεία και Ασφάλεια του, όπως και η Υγεία και Ασφάλεια των πελατών και των λοιπών ανθρώπων που επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις της Εταιρίας.
  • Την εξασφάλιση της επάρκειας των προμηθευτών και υπεργολάβων της Εταιρίας, οι οποίοι παρέχουν προϊόντα ή υπηρεσίες τα οποία επηρεάζουν ή μπορούν να επηρεάσουν την Υγεία και Ασφάλεια προσωπικού και πελατών της Εταιρίας κατά οποιονδήποτε τρόπο.
  • Της εγκατάστασης κατάλληλων καναλιών αμφίδρομης επικοινωνίας διοίκησης- εργαζομένων.
Στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης, η G4S θέτει στόχους και προγράμματα και παρακολουθεί την υλοποίηση τους.
Η διοίκηση αναγνωρίζει ότι η Υγεία και Ασφάλεια είναι καταρχήν δική της αρμοδιότητα και δεσμεύεται για την διάθεση των απαιτούμενων πόρων και εξουσιοδοτήσεων για την λειτουργία του συστήματος Υγείας και Ασφάλειας, ενώ επιπλέον προτρέπει όλους του εργαζόμενους σε οποιαδήποτε βαθμίδα διοίκησης, να συμβάλλουν στη συνολική προσπάθεια και στους στόχους που έχουν τεθεί. Η πολιτική Υγείας και Ασφάλειας της Εταιρίας μεταφέρεται στους Εργαζόμενους της μέσω:
  • Εκπαίδευσης και Ανακοίνωσεις της σε όλες τις εταιρείες και προσωπικό του Ομίλου
  • Σταθερής και απαρέγκλιτης εφαρμογής των αποφάσεων για την Ασφάλεια και Υγεία
 Η Διοίκηση της G4S

επικοινωνηστε μαζι μασ

G4S Security Team 154X154

ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΠ

^