Υγεια και Ασφαλεια - ΕΞΥΠΠ

Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας & Τεχνικού Ασφαλείας
G4S Security Team 780X440

σκοποσ

Σκοπός τoυ τμήματος  «G4S HEALTH AND SAFETY  ΓΕΝΙΚΗ   ΕΞΥΠΠ»  είναι:
 • Η παροχή υπηρεσιών Τεχνικού ασφάλειας και Ιατρού Εργασίας.
 • Η εξασφάλιση της αναγκαίας υποστήριξης των επιχειρήσεων,  ούτως ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις υγιεινής και ασφάλειας (Υ&Α).

Από το 2014 η G4S δραστηριοποιείται με επιτυχία και στην παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας.

Σήμερα, ο Όμιλος,  επιδιώκει να συμβάλλει στην οικοδόμηση ενός ασφαλέστερου, υγιέστερου και παραγωγικότερου εργασιακού περιβάλλοντος καθώς και στην ανάπτυξη νοοτροπίας πρόληψης κινδύνων για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.
 
Βασικές Υπηρεσίες G4S HEALTH AND SAFETY  ΓΕΝΙΚΗ   ΕΞΥΠΠ:
 
 • Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας
 • Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας
 • Σύνταξη Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου
 • Μελέτη-Μετρήσεις Βλαπτικών Παραγόντων Εργασιακού Χώρου
 • Ενημέρωση σχετικά με την Νομοθεσία στην Υ&Α.
 • Σύνταξη Μελέτης Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ)
 • Σύνταξη Φακέλου Υγείας (ΦΑΥ)
 • Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλείας σε τεχνικά έργα.
 • Σύνταξη Σχεδίου Διαφυγής και Διάσωσης
 • Εκπαίδευση σε θέματα Υ&Α
 • Ενημέρωση σχετικά με τους αναδυόμενους κινδύνους.

Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας

Μέσω των  Τεχνικών Ασφάλειας  παρέχει υποδείξεις και συμβουλές, σε θέματα σχετικά με την ασφάλεια της επιχείρησης των εργαζομένων και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων.
Ειδικότερα:

 • Συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των μέσων ατομικής προστασίας, οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας, διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας.
 • Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν την εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων Υ&Α των εργαζομένων και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους.
 • Επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς Υ&Α των εργαζομένων, αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων, προτείνει μέτρα αντιμετώπισης και επιβλέπει την εφαρμογή.
 • Μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες Υ&Α, τους ενημερώνει - καθοδηγεί για την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας και στην αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου.
 • Ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών και προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων.
 • Εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού  και συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης.

 

Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας
Μέσω των  Ιατρών Εργασίας  παρέχει υποδείξεις και συμβουλές  σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων. 
Γενικά:

 • Συμβουλεύει για τον βέλτιστο σχεδιασμό, προγραμματισμό και τροποποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες Υ&Α των εργαζομένων.
 • Συμβουλεύει για την σωστή λήψης μέτρων προστασίας κατά την εισαγωγή και χρήση υλών.
 • Βελτιώνει την φυσιολογία και ψυχολογία, την εργονομία και υγιεινή της εργασίας, την διευθέτηση και διαμόρφωση των θέσεων και του περιβάλλοντος της εργασίας. Επίσης συμβουλεύει για την προμήθεια μέσων εξοπλισμού και την οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Οργανώνει την υπηρεσία παροχή πρώτων βοηθειών στο εργασιακό περιβάλλον.
 • Συμβουλεύει στην λήψη αποφάσεων αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασίας για λόγους υγείας, ένταξης ή επανένταξης ατόμων στην παραγωγική διαδικασία ή ακόμα και αναδιαμόρφωση της θέσης εργασίας στις δυνατότητες του εργαζομένου.
 • Προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό με τη θέση εργασίας τους, μετά την πρόσληψη τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς και σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο. Εκτιμά την καταλληλότητα των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη εργασία. Αξιολογεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων και εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω εκτιμήσεων. Για κάθε εργαζόμενο τηρεί σχετικό ιατρικό φάκελο.
 • Επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων, την συμμόρφωσή τους στους κανόνες Y&A και πρόληψης των ατυχημάτων: α) Επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας και αναφέρει τις παραλείψεις, προτείνει μέτρα αντιμετώπισής των και επιβλέπει την εφαρμογή τους. β) Επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών μέτρων προστασίας). γ) Ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία, αναλύει τα αποτελέσματα των ερευνών και προτείνει μέτρα για την πρόληψη των ασθενειών αυτών.
  Παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας νόσου και εκτελεί προγράμματα εμβολιασμού με εντολή της αρμόδιας Διεύθυνσης Υγιεινής.

επικοινωνηστε μαζι μασ

G4S Security Team 154X154

ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΠ

^