Skip to main content

Medezeggenschap in 2016

Arbeidsomstandigheden zijn voor de Centrale Ondernemingsraad een centraal thema. Op arbo-gebied hebben zowel het bedrijf als medewerkers rechten én verantwoordelijkheden. “Dat is wettelijk zo geregeld”, zegt COR-voorzitter Sjef Huijnen, “maar ook in de praktijk moet de wil om veilig en gezond te werken van twee kanten komen.”

Al bijna twaalf jaar is Sjef Huijnen voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad (COR). Hij weet als geen ander dat medezeggenschap altijd over een gedeeld belang gaat: “Uiteindelijk hebben de werkgever en werknemers het meest baat bij een financieel gezond bedrijf waar het prettig werken is. De COR kijkt daarom altijd naar twee kanten van de medaille.”

Beschermingsmiddelen

Als voorbeeld noemt hij persoonlijke beschermingsmiddelen en gevaarlijke stoffen. Daarvoor is beleid ontwikkeld dat in 2016 in het hele bedrijf is ingevoerd. Bij de start van een opdracht leggen G4S en de klant in een arbo-checklist vast welke beschermingsmiddelen werknemers nodig hebben. Zijn in een gebouw gevaarlijke stoffen aanwezig, dan staat vermeld welke dat zijn plus maatregelen die medewerkers moeten treffen. Sjef: “De werkgever moet zorgen dat de juiste beschermingsmiddelen aanwezig zijn, bijvoorbeeld veiligheidsschoenen. Ontbreken ze, dan is het aan werknemers om erom te vragen. En als je ze hebt, moet je ze natuurlijk dragen.”

Voor het melden van incidenten is in 2016 een start gemaakt met de invoering van een digitaal formulier. Dit maakt het voor medewerkers makkelijker om incidenten te rapporteren. De invoering staat gepland in 2017.

Privacy zieke medewerkers

In 2016 zijn de wettelijke regels voor omgang met zieke werknemers aangescherpt. De COR stelde samen met HR een vragenlijst op om leidinggevenden te ondersteunen bij de verzuimbegeleiding. Sjef: “Meestal vertelt een medewerker uit zichzelf wat er aan de hand is. Daarna overlegt hij of zij met de bedrijfsarts over het herstel. De weinige keren dat zich een privacyprobleem voordoet, spelen vaak andere zaken mee, zoals een arbeidsconflict.”

Ongewenst gedrag

Ieder jaar controleert de Arbeidsinspectie steekproefsgewijs of bedrijven zich aan hun arbo-verplichtingen houden. In 2016 kreeg G4S na een bezoek enkele kritische opmerkingen. Zo waren in het protocol over ongewenst gedrag niet alle vormen van discriminatie beschreven. Het protocol is hierop aangepast. G4S is zelf actief om ongewenst gedrag te bestrijden. De uitbreiding van het aantal vertrouwenspersonen van twee naar vijf biedt medewerkers meer mogelijkheden om een melding te doen.

De klachtencommissie is ook uitgebreid en op intranet Insight zijn artikelen gepubliceerd over het voorkomen van ongewenst gedrag tussen collega’s onderling en tussen medewerkers en leidinggevenden. Ondersteuning van een vertrouwenspersoon is voor veel mensen cruciaal, zegt Sjef: “Zonder durven ze vaak geen stappen te ondernemen. Er waren al langer signalen dat niet alle misstanden boven water kwamen. Daarom is mede vanuit de COR om uitbreiding van de capaciteit gevraagd.”

Aandacht voor medewerkers

In 2016 dienden de ondernemingsraden en de COR een gezamenlijk initiatiefvoorstel in bij de directie. Daarin pleiten ze voor betere communicatie met medewerkers. Sjef: “Uit onze analyse van de verzuimcijfers blijkt dat de druk op werknemers toeneemt. Dat geldt denk ik niet alleen voor G4S.

Tijdens de crisis hadden veel bedrijven het moeilijk, toen was het business first. Nu is het tijd om gerichter aandacht aan mensen te besteden. Bijvoorbeeld door in het functioneringsgesprek over iemands welzijn te praten. Als leidinggevenden vaker aan hun teamleden vragen hoe het gaat, merken ze het eerder als iemand niet lekker in zijn vel zit.

In onze branche is flexibiliteit een sleutelwoord, maar er zijn grenzen aan de flexibiliteit die je van mensen kunt vragen.” Door de jaren heen heeft hij gemerkt dat medewerkers niet altijd voor zichzelf durven opkomen: “Daarom moet de medezeggenschap zaken blijven aankaarten.”

Sjef Huijnen
Sjef Huijnen, Voorzitter Centrale Ondernemingsraad G4S

 

Terug naar overzicht

^