Skip to main content

OChrana Osobných údajov

GDPR

Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, ako G4S Technology Solutions (SK), s.r.o. spracováva a chráni Vaše osobné údaje. G4S spracováva Vaše údaje v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, vrátane zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Všeobecné nariadenie ochrane údajov  (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016.

Spracovanie informácii

Keď spracovávame Vaše osobné údaje, máte nasledovné práva:

  • Máte právo na prístup k Vašim informáciám, ktoré o Vás máme
  • Máte právo na opravu akýchkoľvek nesprávnych a neúplných informácii o Vás
  • Máte právo na odstránenie Vašich údajov, ktoré o Vás máme. Vyhradzujeme si však právo uchovať informácie, v prípade, že tak vyžaduje zákon.
  • V niektorých prípadoch máte právo obmedziť spracovanie Vašich informácii, napr. v prípade, že tieto informácie nie sú správne.
  • Máte právo na prevedenie svojich údajov inej organizácii
  • Máte právo vzniesť námietku proti určitej forme zachádzania, napr. vo vzťahu k marketingu.
  • Máte právo vzniesť námietku proti automatickému spracovaniu informácii.

G4S upozorňuje, že v prípade ak sa objavia odkazy na iné stránky, nenesieme za to žiadnu zodpovednosť. Nie sme takisto zodpovedný za zásady ochrany osobných údajov a cookies týchto stránok. G4S preto odkazuje na prečítanie zásad ochrany osobných údajov a súborov cookies na prepojených weboch.

So všetkými informáciami, ku ktorým poskytnete prístup, bude dôverne zaobchádzané.

Zverejňovanie informácii

Spoločnosť G4S nezdieľa Vaše informácie tretím stranám bez Vášho súhlasu, ak to nie je priamo stanovené zákonom alebo platným rozsudkom inak.

Uchovávanie informácii

G4S uchováva informácie tak dlho, ako je to nutné v prípade plnenia zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli. Spoločnosť G4S však môže uchovávať informácie kratšiu alebo dlhšiu dobu, v prípade, že tak vyžaduje zákon.

Bezpečnosť

G4S ukladá Vaše dáta, čo najbezpečnejšie, preto neustále prijímame technické, fyzické a organizačné opatrenia potrebné k zabezpečeniu Vašich dát.

Snažíme sa chrániť Vaše dáta pred neoprávneným prístupom, stratou, zničením, nedovolenou manipuláciou a inými neoprávnenými prístupmi. 

^