Skip to main content

Požiarna ochrana

POžiarna ochrana

G4S je popredným špecialistom na prevádzkovanie závodných hasičských útvarov.

Sme špecialistom na  prevádzkovanie závodných hasičských útvarov a jednotiek dodávateľským spôsobom. Do portfólia našich služieb ďalej patrí, okrem ochrany objektov a osôb pred požiarmi, aj bezpečnostno-technické služby, záchranné služby a poskytovanie základnej prípravy členov a  prípravy zamestnancov hasičských jednotiek prostredníctvom výkonu odborných kurzov realizovaných vo vlastnom školiacom stredisku. Poskytujeme záujemcom aj odborný výcvik v protiplynovom výcvikovom polygóne schválenom Prezídiom Hasičského a záchranného zboru. Významnou súčasťou našich služieb je aj kontrolná činnosť na objektoch a zariadeniach zameraná na odstránenie hrozby vzniku požiaru.

Každodenným praktickým výcvikom, uplatňovaním progresívnych spôsobov hasenia, využitím modernej výkonnej hasičskej techniky a ochranných prostriedkov dokážeme plniť aj najnáročnejšie úlohy v oblasti požiarnej prevencie, likvidácie požiarov, ekologických havárií a ďalších mimoriadnych udalostí.

Zároveň, okrem praktického výcviku venujeme veľkú pozornosť aj odbornej teoretickej príprave a vzdelávaniu pracovníkov. Vyžadujú si to nielen príslušné legislatívne normy, ale aj naša snaha garantovať klientom vysoký stupeň pripravenosti našich hasičských jednotiek aj na tie najzložitejšie zásahové pomery. 

Neoddeliteľnou súčasťou výcviku členov našich hasičských jednotiek je aj hasičský šport, v ktorom pravidelne dosahujeme výborné výsledky. Medzi našimi zamestnancami sú reprezentanti SR v hasičskom športe. 

Kontrolná činnosť:

 • objekty a zariadenia po stránke protipožiarneho zabezpečenia
 • požiarno-technické zariadenia (hasiace prístroje, stabilné  hasiace zariadenia elektrickú požiarnu signalizáciu, požiarne uzávery)
 • akcieschopnosť požiarnych vodovodov
 • dodržiavanie protipožiarnych opatrení pri činnostiach so zvýšeným  nebezpečenstvom vzniku požiaru a v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
 • dýchacie prístroje určené pre zamestnancov zákazníka
 • osoby, objekty a zariadenia po stránke dodržiavania predpisov BOZP

Výkon :

 • zásahy zamerané na zdolávanie požiarov, následkov výbuchov, havárií a ďalších   mimoriadnych udalostí (živelných pohrôm)
 • záchrana osôb z nebezpečných priestorov ohrozujúcich ich zdravie a životy
 • zdravotná dopravná služba
 • záchranna služba na zdolanie závažnej priemyselnej havárie
 • detekcia plynov a pár pred uskutočnením prác s otvoreným ohňom na miestach s  nebezpečenstvom vzniku požiarov
 • asistencie s mobilnou hasičskou technikou na miestach s nebezpečenstvom vzniku  požiarov
 • cvičenia na preverenie požiarnych evakuačných plánov (výškové budovy, kultúrne   zariadenia, supermarkety a podobne)
 • pranie hasičských uniforiem so súčasnou impregnáciou
 • tlakovanie plochých hadíc požiarnych vodovodov
 • plnenie tlakových fliaš  autonómnych dýchacích prístrojov vzduchom

Ďalšie služby :

 • služby havarijného technika
 • výcvik nosičov autonómnych dýchacích prístrojov vo vlastnom protiplynovom výcvikovom stredisku
 • služby s využitím výškovej techniky
 • služby pri zabezpečení prečerpávania nebezpečných látok
^