Skip to main content

Asmens duomenų tvarkymas

Įsipareigojame užtikrinti jūsų asmeninės informacijos konfidencialumą ir saugumą.

Kad galėtume teikti paslaugas ir vykdyti kitus prisiimtus įsipareigojimus, mums būtina rinkti ir naudoti jūsų asmeninę informaciją. Ši informacija tvarkoma, laikantis Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų teisės aktų reikalavimų.
Norime, kad žinotumėte, kokią informaciją apie jus turime, kaip ir kodėl ją naudojame, kokiomis priemonėmis užtikriname jūsų informacijos konfidencialumą bei saugumą, todėl parengėme šį dokumentą.
Kviečiame reguliariai peržiūrėti šį puslapį, kad suprastumėte mūsų veiksmus renkant ir naudojant jūsų asmeninę informaciją, jums garantuojamas teises ir žinotumėte, kaip šiomis teisėmis pasinaudoti.
 

Kodėl renkame asmeninę informaciją

Asmens duomenys (jie vadinami ir asmenine informacija) – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė gali būti nustatyta. Jeigu informacija negali būti susieta su konkrečiu asmeniu, ji asmens duomenimis nelaikoma. Asmens duomenimis (asmenine informacija) nelaikoma ir informacija apie juridinius asmenis.
Mes renkame ir naudojame asmeninę informaciją tam, kad:
    • suteiktume paslaugas, numatytas su jumis sudarytose sutartyse, ar vykdytume kitus prisiimtus įsipareigojimus;
    • atsakytume į jūsų prašymus, pretenzijas;
    • tvarkytume jūsų užklausas, užsakymus;
    • susisiektume su jumis, kai tai būtina siekiant užtikrinti jūsų ar kitų asmenų interesus;
    • vykdytume teisės aktų įpareigojimus;
    • užtikrintume mūsų darbuotojų, klientų saugumą ar mums patikėto turto apsaugą.
Centrinėje būstinėje ir regioninių padalinių patalpose vykdome vaizdo stebėjimą, kad užtikrintume darbuotojų, klientų saugumą ir turto apsaugą.
Kad galėtume įrodyti tinkamą prisiimtų įsipareigojimų vykdymą, įrašome telefoninius pokalbius, kai skambinate Centrinio stebėjimo pulto telefono numeriu(-ais) arba atsiliepiate į mūsų darbuotojų skambučius.
Mes nevykdome profiliavimo ir nepriimame automatizuotų sprendimų, dėl kurių jums kiltų teisinės pasekmės.
Sudarydami ir vykdydami apsaugos, pinigų tvarkymo paslaugų sutartis, asmeninę informaciją renkame ir ją naudojame paslaugas perkančių asmenų vardu ir interesais, laikydamiesi jų pateiktų nurodymų. Tokiais atvejais veikiame kaip duomenų tvarkytojas, o duomenų valdytojai yra paslaugas perkantys asmenys.
 

Informacija, renkama naudojant slapukus

Interneto svetainėje naudojame slapukus, kurie leidžia analizuoti svetainės veikimą ir jos naudojimą. Norėdami sužinoti apie slapukus daugiau, žiūrėkite čia.
Norėdami geriau suprasti, kaip lankytojai naršo mūsų interneto svetainėje, naudojame „Google Inc.“ analizės įrankį „Google Analytics“. Ši priemonė mums suteikia statistinių duomenų apie tai, kaip lankytojai patenka į mūsų interneto svetainę, kokių tipų įrenginiais jie naudojasi ir iš kokių geografinių vietovių jie yra, kaip naudoja svetainės turinį, kiek laiko praleidžia naršydami mūsų svetainėje. Gauname tik statistines ataskaitas, asmens duomenys apie konkrečius lankytojus mums nėra teikiami.
Daugiau apie „Google Analytics“ renkamą informaciją galite sužinoti Analytics žinyno skiltyje, skirtoje duomenų apsaugai. Čia rasite informacijos ir apie naršyklės papildinį, kurį idiegus duomenys apie jūsų naršymą nebus pasiekiami „Google Analytics“.
 

Ar mums reikalingas jūsų sutikimas

Mums nereikalingas jūsų sutikimas, kai jūsų asmeninę informaciją naudojame su jumis sudarytai sutarčiai vykdyti, jūsų prašymams, pretenzijoms ar užklausoms nagrinėti, taip pat kai vykdome kitus mums teisės aktais ar sutartimis nustatytus įpareigojimus.
Esant tam tikroms aplinkybėms, galime kreiptis į jus rašytinio sukimo, kad leistumėte tvarkyti tam tikrą su jumis susijusią informaciją. Tokiais atvejais jums aiškiai nurodysime, kokią informaciją, kaip ir dėl kokių priežasčių norėtume tvarkyti, kad galėtumėte įvertinti, ar norite duoti tam savo sutikimą.
 

Kiek laiko saugome jūsų asmeninę informaciją

Mes saugome jūsų asmeninę informaciją ne ilgiau negu tai būtina tikslams, dėl kurių informaciją rinkome, pasiekti. Nustatydami konkretų informacijos saugojimo terminą, atsižvelgiame į teisės aktų reikalavimus, sudarytų sutarčių turinį ir pobūdį, mūsų pačių ir kitų asmenų teisėtus interesus. Nebereikalingus asmens duomenis sunaikiname, išskyrus atvejus, kai teisės aktai reikalauja šią informaciją archyvuoti.
Su mūsų sutartinių įsipareigojimų vykdymu susijusią informaciją saugome tol, kol mums gali būti pareikštos pretenzijos, ieškiniai ar kitokie reikalavimai, į kuriuos atsakydami pasinaudosime saugoma informacija.
Klientų, apsilankiusių mūsų centrinėje būstinėje ar regioninių padalinių patalpose, vaizdo duomenis saugome 60 kalendorinių dienų, o šių duomenų prireikus įvykiui ar pretenzijai nagrinėti, iki priimamas galutinis sprendimas dėl įvykio ar pretenzijos.
Klientų, paskambinusių Centrinio stebėjimo pulto telefono numeriu(-ais) arba atsiliepusių į mūsų darbuotojų skambučius, telefoninių pokalbių įrašus saugome 90 dienų, o šių duomenų prireikus įvykiui ar pretenzijai nagrinėti, iki priimamas galutinis sprendimas dėl įvykio ar pretenzijos.
Mūsų saugomų objektų kontaktinių asmenų duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris) saugomi iki apsaugos paslaugą perkanti organizacija ar gyventojas (duomenų valdytojas) nurodo išbraukti asmenį iš kontaktinių asmenų sąrašo arba pasibaigia sudaryta apsaugos paslaugų sutartis. Jeigu šie duomenys reikalingi įvykiui ar pretenzijai nagrinėti, duomenys saugomi, iki priimamas galutinis sprendimas dėl įvykio ar pretenzijos. 
 

Kam atskleidžiame informaciją apie jus

Jūsų asmeninę informaciją galime atskleisti valstybės institucijoms, vykdančioms teisės aktais joms nustatytas funkcijas (įskaitant teisėsaugos institucijas, priežiūros institucijas), teismams, antstoliams, kitoms institucijoms ar įstaigoms, jeigu to reikalauja teisės aktai.
Mes pasitelkiame kitas įmones, kurios padeda įgyvendinti mūsų prisiimtus įsipareigojimus, ir šioms įmonėms perduodame ar leidžiame susipažinti su jūsų asmenine informacija. Šioms įmonėms atskleidžiame tik tiek jūsų asmeninės informacijos, kiek jos reikia atitinkamoms paslaugoms mums suteikti, taip pat įpareigojame kitas įmones užtikrinti atskleidžiamos jūsų asmeninės informacijos konfidencialumą ir saugumą. Mes pasitelkiame įmones, teikiančias archyvavimo, buhalterinės apskaitos, informacinių technologijų infrastruktūros, programinės įrangos palaikymo, serverių nuomos, debesijos, ryšio, siuntų pristatymo, konsultacijų, subrangos paslaugas.
 

Informacijos perdavimas už ES ir EEE ribų

Mes perduodame jūsų asmeninę informaciją už Europos Sąjungos ar Europos Ekonominės Erdvės ribų, jeigu tai būtina su jumis sudarytai sutarčiai vykdyti, esame gavę jūsų susitikimą dėl informacijos perdavimo arba jeigu toks perdavimas būtinas dėl svarbių viešojo intereso priežasčių.
Prireikus, jūsų asmeninė informacija taip pat gali būti perduota į valstybes, kurios nėra Europos Sąjungos ar Europos Ekonominės Erdvės narės, jeigu Europos Komisija nusprendė, kad atitinkama valstybė užtikrina tinkamo lygio asmens duomenų apsaugą, arba jeigu bus užtikrintas perduotos asmeninės informacijos saugumas ir tinkamas jums garantuojamų teisių asmens duomenų apsaugos srityje įgyvendinimas.
 

Jūsų teisės

Europos Sąjungos Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas suteikia jums teisių, skirtų užtikrinti, kad jūsų asmeninė informacija būtų tvarkoma teisėtai, sąžiningai ir saugiai. Laikydamiesi Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nustatytų sąlygų, turite teisę:
    • prašyti susipažinti su jūsų asmenine informacija;
    • prašyti ištaisyti netikslią ar papildyti neišsamią informaciją, kurią turime apie jus;
    • prašyti ištrinti jūsų asmeninę informaciją, kai prašymas grindžiamas bent viena iš Bendrajame duomenų apsaugos reglamente numatytų aplinkybių, ir nėra teisėtų priežasčių, dėl kurių informacija turėtų būti tvarkoma toliau;
    • prašyti apriboti jūsų asmeninės informacijos tvarkymą Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nurodytais atvejais;
    • nesutikti, kad būtų tvarkoma jūsų asmeninė informacija, kai jūsų asmeninę informaciją tvarkome dėl savo ar kitų asmenų teisėtų interesų arba tiesioginės rinkodaros tikslais;
    • atšaukti sutikimą dėl jūsų asmeninės informacijos tvarkymo, jeigu tokį sutikimą buvote davę;
    • prašyti pateikti skaitmeniniu formatu jūsų asmeninę informaciją, kurią gavome iš jūsų ir kurią tvarkome kompiuterine įranga, vykdydami su jumis sudarytą sutartį.
      Galime atsisakyti įgyvendinti jūsų teises, jeigu įstatymuose numatyti šių teisių įgyvendinimo apribojimai.
      Prašymą dėl teisių įgyvendinimo galite pateikti:
    • atvykę į centrinę būstinę ar regioninį padalinį ir pateikę prašymą raštu. Kartu turėsite pateikti jūsų asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kad įsitikintume, jog turite teisę susipažinti su asmenine informacija ar įgyvendinti kitas teises šios informacijos atžvilgiu;
    • paštu, pasirašytą prašymą išsiųsdami adresu J.Jasinskio g. 16C, LT-03163 Vilnius. Prie prašymo pridėkite notaro patvirtintą asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, kad galėtume įsitikinti jūsų asmens tapatybe;
    • elektroniniu paštu dpo@lt.g4s.com. Prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu;
    • savitarnos puslapyje www.manog4s.lt, jeigu esate su mumis sudarę elektroninių paslaugų teikimo sutartį arba bent vieną apsaugos paslaugų teikimo sutartį ir naudojatės elektroninės bankininkystės sistema.
Prašyme pateikite savo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis, kitą informaciją, pagal kurią galėtume jus identifikuoti (sudarytos sutarties numerį ir pan.), aiškiai nurodykite, kokias konkrečias teises kokios jūsų asmeninės informacijos atžvilgiu norite įgyvendinti. Kuo išsamesnę informaciją pateiksite prašyme, tuo greičiau galėsime į jį reaguoti.
Prašymą išnagrinėsime ir jums atsakysime per vieną mėnesį (jeigu prašymai sudėtingi ar jų daug – per tris mėnesius).
Jeigu jūsų asmeninę informaciją tvarkome kaip duomenų tvarkytojas kito asmens (duomenų valdytojo) vardu ir interesais, tuomet jūsų prašymą perduosime nagrinėti duomenų valdytojui.
Manydami, kad tvarkydami jūsų asmeninę informaciją pažeidžiame jūsų teises, susisiekite su mumis, kad galėtume kartu rasti tinkamiausią sprendimą. Kilus ginčams ar nesutarimams, galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (interneto svetainė – www.ada.lt).
 

Jūsų asmeninės informacijos saugumas

Mums patikėtą asmeninę informaciją tvarkome rūpestingai ir atsakingai, įgyvendiname priemones, kad saugoma informacija nebūtų sunaikinta, pakeista, neteisėtai naudojama, netaptų prieinama tiems, kas neturi teisės su ja susipažinti. Mūsų darbuotojai yra raštu įsipareigoję neatskleisti pašaliniams asmenims informacijos, kurią jie sužino vykdydami darbo funkcijas.
Esame numatę procedūras, kurių laikydamiesi vertiname įtartinas ar grėsmę turimos informacijos saugumui keliančias situacijas. Teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis informuosime priežiūros institucijas ir jus apie informacijos saugumo pažeidimą, jeigu toks įvyktų nepaisant mūsų taikomų informacijos apsaugos priemonių.
 

Kaip su mumis susisiekti

Esame paskyrę duomenų apsaugos pareigūną, kuris prižiūri, kaip laikomės asmens duomenų apsaugos reikalavimų. Jei kiltų klausimų apie tai, kaip tvarkome jūsų asmeninę informaciją, kreipkitės į duomenų apsaugos pareigūną elektroniniu paštu dpo@lt.g4s.com.
^