Skip to main content

Apsaugos darbuotojas (-a) stažuotojas (-a)

Kas gali būti apsaugos darbuotoju (-a) stažuotoju (-a)? Kokios apsaugos darbuotojo (-os) stažuotojo (-os) teisės ir pareigos? Atsakymus į šiuos klausimus rasite šiame puslapyje.
Apsaugos darbuotojas stažuotojas: reikalavimai, teisės, pareigos

Apsaugos darbuotojas (-a) stažuotojas (-a) – kas juo (-a) gali būti?

Asmens ir turto apsaugos paslaugas teikiančių įmonių veiką, apsaugos darbuotojų teises ir pareigas reglamentuoja Asmens ir turto apsaugos įstatymas. Šiame įstatyme numatytas sąrašas reikalavimų asmeniui, kuris nori tapti apsaugos darbuotoju.

Apsaugos darbuotoju gali būti asmuo, kuris yra ne jaunesnis kaip 18 metų, atitinka LR sveikatos apsaugos ministro nustatytus sveikatos reikalavimus, yra įgijęs apsaugos darbuotojo kvalifikaciją (išklausęs apsaugos darbuotojo kursus, išlaikęs egzminą bei gavęs apsaugos darbuotojo pažymėjimą).

Norint dirbti apsaugos tarnyboje, bet neturint apsaugos darbuotojo pažymėjimo galima dirbti apsaugos darbuotoju stažuotoju. Apsaugos darbuotojas stažuotojas – tai fizinis asmuo, siekiantis dirbti apsaugos darbuotoju, įdarbintas apsaugos tarnybos ir padedantis apsaugos darbuotojui saugoti asmenį ar turtą).

Apsaugos darbuotoju stažuotoju gali būti priimtas asmuo, gavęs teigiamą apsaugos darbuotojo pažymėjimus išduodančios įstaigos sprendimą dėl apsaugos darbuotojo pažymėjimo išdavimo, tol, kol bus išduotas apsaugos darbuotojo pažymėjimas, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesius. Per šį laikotarpį, darbuotojas, einantis apsaugos darbuotojo stažuotojo pareigas, privalo baigti apsaugos darbuotojo kursus, išlaikyti egzaminą ir gauti apsaugos darbuotojo pažymėjimą.

Apsaugos darbuotojui stažuotojui taikomi tie patys reikalavimai dėl amžiaus ir sveikatos būklės, kaip ir apsaugos darbuotojui.

Apsaugos darbuotojas stažuotojas gali pradėti dirbti tik turėdamas darbdavio išduotą darbo pažymėjimą. Darbo pažymėjime nurodoma: apsaugos darbuotojo stažuotojo pareigos, vardas ir pavardė, darbdavio pavadinimas, darbo sutarties sudarymo data ir numeris.

Kas negali būti apsaugos darbuotoju (-a) stažuotoju (-a)

Apsaugos darbuotoju stažuotoju negali būti asmuo:

  • sergantis ligomis ar turi sutrikimų, dėl kurių negali tinkamai eiti pareigų (įrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar sveikatos priežiūros įstaigos prižiūrimas dėl psichikos ligos ar sutrikimo);
  • teismo sprendimu pripažintas ribotai veiksniu tam tikroje srityje;
  • per pastaruosius 3 metus teismo sprendimu atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės už tyčinius smurtinius nusikaltimus pagal laidavimą ar dėl to, kad susitaikė su nukentėjusiu asmeniu;
  • per vienus metus pakartotinai padaręs administracinį nusižengimą, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų;
  • turintis neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
  • kuriam organizuoto nusikalstamumo prevencijos įstatymo nustatyta tvarka taikomi teismo įpareigojimai.

Apsaugos darbuotoju stažuotoju taip pat negali būti asmuo, buvęs apsaugos darbuotoju, kurio pažymėjimo galiojimas buvo panaikintas už Asmens ir turto apsaugos įstatymo ar kitų su asmens ir turto apsauga susijusių teisės aktų pažeidimus, jeigu nuo pažymėjimo galiojimo panaikinimo nėra praėję 3 metai. Apsaugos darbuotoju stažuotoju negali būti ir asmuo, apie kurį policija turi duomenų, kad jis kelia grėsmę visuomenės, viešajai tvarkai, nacionaliniam saugumui.

Apsaugos darbuotojo (-os) stažuotojo (-os) teisės

Apsaugos darbuotojas stažuotojas, dirbdamas kartu su apsaugininku arba apsaugos darbuotoju, turi teisę:

1) sulaikyti įtariamą teisės pažeidėją, užkluptą darant administracinį nusižengimą ar nusikalstamą veiką, susijusią su saugomu objektu arba asmeniu, ar tuoj po to;

2) saugomame objekte, kuriame galioja leidimų režimas, tikrinti asmens dokumentus ir nustatyti asmens tapatybę, tikrinti asmenų turimus daiktus, taip pat tikrinti transporto priemonėse esančius krovinius ir jų dokumentus;

3) užtikrindamas režimą saugomame objekte ir turėdamas duomenų, leidžiančių įtarti, kad rengiamas, daromas ar padarytas administracinis nusižengimas ar nusikalstama veika, paprašyti įtariamo teisės pažeidėjo parodyti su savimi turimus daiktus ir, gavus jo žodinį ar rašytinį sutikimą, juos apžiūrėti;

4) kliento ar juridinio asmens, kitos organizacijos ar jų padalinio, įsteigusio apsaugos tarnybą, valdymo organo rašytiniu pavedimu neįleisti į saugomą objektą kitų asmenų, išskyrus asmenis, kurie turi įstatymų nustatytą teisę patekti į objektą;

5) neleisti į saugomus objektus, kuriuose jis užtikrina režimą, asmenų, įtariamų bandant įsinešti uždraustus daiktus, atsisakiusių parodyti su savimi turimus daiktus ar nesilaikančių nustatytų patekimo į saugomą objektą taisyklių, taip pat išvesdinti iš saugomų objektų asmenis, pažeidusius tvarką ar nesilaikančius objekto savininko ar valdytojo nustatytų patekimo ir buvimo saugomame objekte taisyklių.

Apsaugos darbuotojo (-os) stažuotojo (-os) pareigos

Apsaugos darbuotojas stažuotojas, vykdydamas asmens ir turto apsaugos funkcijas, privalo:

1) nedelsdamas pranešti policijai, kai įtariama, kad rengiamas, daromas ar padarytas administracinis nusižengimas ar nusikalstama veika;

2) jeigu saugomame objekte ar prieš saugomą asmenį padarytas administracinis nusižengimas ar nusikalstama veika, apsaugoti įvykio vietą, imtis priemonių liudytojams nustatyti;

3) suteikti pagalbą asmenims, sulaikantiems įtariamus teisės pažeidėjus, kiek tai netrukdo atlikti tiesioginių pareigų;

4) panaudojęs fizinę prievartą, prireikus suteikti pirmąją medicinos pagalbą nukentėjusiesiems.

Apsaugos darbuotojas stažuotojas darbo metu privalo dėvėti aprangą su aiškiai matomais apsaugos tarnybos pavadinimu ir skiriamaisiais ženklais, užrašu ar kortele „Stažuotojas“.

Kaip atrodo apsaugos darbuotojo (-os) darbas?

Konkrečios apsaugos darbuotojo funkcijos priklauso nuo saugomo objekto, tačiau pagrindinė apsaugos darbuotojo funkcija yra užtikrinti objekto apsaugą nuo įvairių grėsmių. 

Klausimą „Kaip atrodo apsaugos darbuotojo darbas“ uždavė ir „vlogeris“ Antanas J, kuris nusprendė iš arčiau pasižiūrėti, kaip atrodo apsaugininko darbas ir pasimatuoti G4S apsaugos darbuotojo uniformą. Kaip jam sekėsi – nuotaikingame vaizdo siužete iš „Laisvės TV X“ kanale skelbiamų laidų ciklo „Antanas J nori būti... “.

^