Skip to main content

Apsaugos darbuotojas (-a)

Kas gali tapti apsaugos darbuotoju (-a)? Kokios apsaugos darbuotojo (-os) teisės ir pareigos? Kaip atrodo apsaugos darbuotojo (-os) darbas? Atsakymus į šiuos klausimus rasite šiame puslapyje.
Apsaugos darbuotojas: reikalavimai, teisės ir pareigos

Apsaugos darbuotojas (-a) – kas juo (-a) gali būti?

Asmens ir turto apsaugos paslaugas teikiančių įmonių veiką, apsaugos darbuotojų teises ir pareigas reglamentuoja Asmens ir turto apsaugos įstatymas. Šiame įstatyme numatytas sąrašas reikalavimų asmeniui, kuris nori tapti apsaugos darbuotoju (-a).

Apsaugos darbuotoju (-a) gali būti asmuo, kuris yra ne jaunesnis kaip 18 metų, atitinka LR sveikatos apsaugos ministro nustatytus sveikatos reikalavimus, yra įgijęs apsaugos darbuotojo kvalifikaciją (išklausęs apsaugos darbuotojo kursus, išlaikęs egzminą bei gavęs apsaugos darbuotojo pažymėjimą).

Asmens ir turto apsaugos įstatyme numatyta, kad apsaugos darbuotojams (-oms), vykdantiems (-čioms) ginkluotą asmens ir turto apsaugą, papildomai taikomi nepriekaištingos reputacijos reikalavimai.

Kas negali būti apsaugos darbuotoju (-a)?

Apsaugos darbuotoju (-a) negali būti asmuo:

  • sergantis ligomis ar turi sutrikimų, dėl kurių negali tinkamai eiti pareigų (įrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar sveikatos priežiūros įstaigos prižiūrimas dėl psichikos ligos ar sutrikimo);
  • teismo sprendimu pripažintas ribotai veiksniu tam tikroje srityje;
  • per pastaruosius 3 metus teismo sprendimu atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės už tyčinius smurtinius nusikaltimus pagal laidavimą ar dėl to, kad susitaikė su nukentėjusiu asmeniu;
  • per vienus metus pakartotinai padaręs administracinį nusižengimą, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų;
  • turintis neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
  • kuriam organizuoto nusikalstamumo prevencijos įstatymo nustatyta tvarka taikomi teismo įpareigojimai.

Apsaugos darbuotoju (-a) taip pat negali būti asmuo, buvęs apsaugos darbuotoju (-a), kurio pažymėjimo galiojimas buvo panaikintas už Asmens ir turto apsaugos įstatymo ar kitų su asmens ir turto apsauga susijusių teisės aktų pažeidimus, jeigu nuo pažymėjimo galiojimo panaikinimo nėra praėję 3 metai.  Apsaugos darbuotoju (-a) negali būti ir asmuo, apie kurį policija turi duomenų, kad jis kelia grėsmę visuomenės, viešajai tvarkai, nacionaliniam saugumui.

Apsaugos darbuotojas (-a) – teisės

Apsaugos darbuotojas (-a), vykdydamas (-a) asmens ir turto apsaugos funkcijas, turi teisę:

1) sulaikyti įtariamą teisės pažeidėją, užkluptą darant administracinį nusižengimą ar nusikalstamą veiką, susijusią su saugomu objektu arba asmeniu, ar tuoj po to;

2) saugomame objekte, kuriame galioja leidimų režimas, tikrinti asmens dokumentus ir nustatyti asmens tapatybę, tikrinti asmenų turimus daiktus, taip pat tikrinti transporto priemonėse esančius krovinius ir jų dokumentus;

3) užtikrindamas režimą saugomame objekte ir turėdamas duomenų, leidžiančių įtarti, kad rengiamas, daromas ar padarytas administracinis nusižengimas ar nusikalstama veika, paprašyti įtariamo teisės pažeidėjo parodyti su savimi turimus daiktus ir, gavus jo žodinį ar rašytinį sutikimą, juos apžiūrėti;

4) kliento ar juridinio asmens, kitos organizacijos ar jų padalinio, įsteigusio apsaugos tarnybą, valdymo organo rašytiniu pavedimu neįleisti į saugomą objektą kitų asmenų, išskyrus asmenis, kurie turi įstatymų nustatytą teisę patekti į objektą;

5) neleisti į saugomus objektus, kuriuose jis užtikrina režimą, asmenų, įtariamų bandant įsinešti uždraustus daiktus, atsisakiusių parodyti su savimi turimus daiktus ar nesilaikančių nustatytų patekimo į saugomą objektą taisyklių, taip pat išvesdinti iš saugomų objektų asmenis, pažeidusius tvarką ar nesilaikančius objekto savininko ar valdytojo nustatytų patekimo ir buvimo saugomame objekte taisyklių.

Apsaugos darbuotojas (-a) – kokios jo pareigos

Apsaugos darbuotojas (-a), vykdydamas (-a) asmens ir turto apsaugos funkcijas, privalo:

1) nedelsdamas pranešti policijai, kai įtariama, kad rengiamas, daromas ar padarytas administracinis nusižengimas ar nusikalstama veika;

2) jeigu saugomame objekte ar prieš saugomą asmenį padarytas administracinis nusižengimas ar nusikalstama veika, apsaugoti įvykio vietą, imtis priemonių liudytojams nustatyti;

3) suteikti pagalbą asmenims, sulaikantiems įtariamus teisės pažeidėjus, kiek tai netrukdo atlikti tiesioginių pareigų;

4) panaudojęs šaunamąjį ginklą ar fizinę prievartą, prireikus suteikti pirmąją medicinos pagalbą nukentėjusiesiems;

5) nedelsdamas pranešti policijai apie tai, kad panaudojo šaunamąjį ginklą ar fizinę prievartą, kai dėl to žuvo žmogus arba jam buvo sutrikdyta sveikata ar padaryta turtinė žala;

6) vykdamas į įvykio vietą dėl suveikusios signalizacijos saugomuose objektuose, kuriuose vykdoma elektroninė apsauga, ar suteikti pagalbos kitiems asmens ir turto apsaugą vykdantiems apsaugos darbuotojams, taip pat inkasavimo metu įjungti transporto priemonės oranžinį švyturėlį;

7) dėvėti aprangą su aiškiai matomais apsaugos tarnybos pavadinimu ir skiriamaisiais ženklais arba aprangą su užrašu „Apsauga“. Per tarptautinius renginius, kurių metu vykdoma asmens ir turto apsauga, gali būti dėvima apranga su užrašais užsienio kalbomis. Šis reikalavimas gali būti netaikomas, kai saugomas konkretus fizinis asmuo.

Kaip atrodo apsaugos darbuotojo (-os) darbas?

Konkrečios apsaugos darbuotojo (-os) funkcijos priklauso nuo saugomo objekto, tačiau pagrindinė apsaugos darbuotojo (-os) funkcija yra užtikrinti objekto apsaugą nuo įvairių grėsmių. 

Klausimą „Kaip atrodo apsaugos darbuotojo darbas“ uždavė ir „vlogeris“ Antanas J, kuris nusprendė iš arčiau pasižiūrėti, kaip atrodo apsaugininko darbas ir pasimatuoti G4S apsaugos darbuotojo uniformą. Kaip jam sekėsi – nuotaikingame vaizdo siužete iš „Laisvės TV X“ kanale skelbiamų laidų ciklo „Antanas J nori būti... “.

^