Skip to main content

Vadybos politika

(patvirtinta 2020-02-24)

Kokybės, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos politika

Sukūrėme, įgyvendinome, prižiūrime ir nuolat geriname integruotą vadybos sistemą, atitinkančią kokybės vadybos (LST EN ISO 9001:2015), aplinkosaugos (LST EN ISO 14001:2015), darbuotojų saugos ir sveikatos (LST ISO 45001:2018) standartų reikalavimus.
 
Mūsų vizija – būti pripažinta lydere ir patikima partnere saugos sprendimų sektoriuje.
 
Mūsų vertybės:

1) sąžiningumas ir pagarba:

 • veiklą ir santykius grindžiame pasitikėjimu, sąžiningumu ir atvirumu;
 • vykdome savo pažadus ir siekiame elgtis teisingai;
 • įsiklausome;
 • gerbiame kolegas, klientus, tiekėjus, visus kitus mus supančius asmenis;
 • racionaliai naudojame gamtos išteklius ir energiją, įgyvendiname taršos mažinimo priemones.

2) sauga, saugumas ir nepriekaištingas aptarnavimas:

 • dedame pastangas apsaugoti kolegas, klientus ir aplinką nuo galimų grėsmių;
 • patirtį ir žinias naudojame užtikrindami klientų ir jų turto saugumą;
 • žinome kolegų, klientų, kitų suinteresuotųjų šalių lūkesčius ir siekiame juos patenkinti.

3) inovacijos ir komandinis darbas:

 • investuojame į žinias, technologijas ir gerąją praktiką, kad nuolat tobulėtume;
 • ieškome naujų būdų pateisinti kolegų, klientų, kitų suinteresuotųjų šalių lūkesčius;
 • vertiname kiekvieno nario indėlį ir dirbame kaip vieninga komanda, siekdami geriausių rezultatų.

Mūsų įsipareigojimai:

 • siekti etiškos, atsakingos ir darnios plėtros;
 • teikti aukščiausius standartus ir prisiimtus įsipareigojimus atitinkančias paslaugas, tenkinančias suinteresuotųjų šalių lūkesčius;
 • užtikrinti teisinių ir kitų taikomų reikalavimų laikymąsi;
 • atvirai bendradarbiauti su klientais, tiekėjais, subrangovais, priežiūros institucijomis;
 • užmegzti ir palaikyti santykius su atsakingais ir patikimais tiekėjais bei subrangovais;
 • ugdyti darbuotojų sąmoningumą, atsakingumą ir kompetencijas;
 • tobulinti technologijas, procesus, sprendinius, siekiant didžiausios naudos klientams, darbuotojams ir aplinkai;
 • suprasti, valdyti ir mažinti veiklos poveikį aplinkai, įskaitant, bet neapsiribojant, tausų gamtos išteklių ir energijos vartojimą, atliekų bei oro taršos mažinimą;
 • šalinti arba maksimaliai sumažinti pavojus darbo vietose, kad darbuotojai dirbtų saugiomis ir sveikomis sąlygomis;
 • sudaryti galimybes darbuotojams aktyviai dalyvauti priimant, įgyvendinant ir tobulinant sprendinius veiklos kokybės, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos klausimais;
 • reguliariai vertinti vadybos sistemos tinkamumą, adekvatumą, rezultatyvumą ir nuolat gerinti vadybos sistemą.
^