Skip to main content

Algemene voorwaarden G4S Support Services 

Vind hieronder de algemene voorwaarden van G4S Support Services die van toepassing zijn op al onze opleidingen.           (V. 01/06/2022)
Onze trainingsschool

Alle dienstverlening uitgaande van G4S Support Services n.v./s.a. wordt geleverd op basis van de onderhavige algemene voorwaarden. De klant erkent uitdrukkelijk dat elke wijziging aan of afwijking van de onderhavige algemene voorwaarden zonder schriftelijk akkoord vanwege G4S, voor ongeschreven wordt gehouden.
 

INHOUDSTAFEL

Artikel 1. Algemeen

§1. De voorliggende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, opleidingen, trainingen, diensten, adviezen, werkzaamheden en samenwerkingsovereenkomsten door of namens G4S Support Services n.v./s.a. 

§2. De dienstverlening van G4S Support Services n.v./s.a. omvat het verstrekken van opleidingen. Deze opleidingen worden door G4S Support Services n.v./s.a. georganiseerd in open en exclusief aanbod. Beide soorten opleidingen zijn ter beschikking voor zowel particuliere klanten als zakelijke klanten. De kalender van de opleidingen in open aanbod is raadpleegbaar via de website van G4S Support Services n.v./s.a. Deze data zijn steeds onder voorbehoud. Opleidingen in exclusief aanbod maken steeds het voorwerp uit van een afzonderlijke offerte en bestelbon. 

 

Artikel 2. Aanvraag tot inschrijving in een opleiding in open aanbod

§1. Elke aanvraag tot inschrijving moet per brief of op elektronische wijze ingediend worden bij G4S Support Services n.v./s.a. 

§2. G4S Support Services n.v./s.a. zal zich het recht voorbehouden om enkel volledige aanvragen te aanvaarden en dit voor zover het door G4S Support Services n.v./s.a. vooropgestelde aantal deelnemers nog niet werd bereikt op het moment van ontvangst van de aanvraag. 

§3. Een volledige aanvraag omvat de volgende documenten en informatie:

1. Het volledig ingevulde inschrijvingsformulier, uitgegeven door G4S Support Services n.v./s.a., met o.a. de volgende preciseringen:

 • Naam en voornaam van de deelnemer(s);
 • Naam en datum van de opleiding;
 • Indien van toepassing: naam, en adres, contactgegevens en BTW- nummer van de werkgever of de instelling aan wie de factuur kan worden gericht. 

2. Een volledig ingevulde en gehandtekende verklaring betreffende de geldigheidstermijnen van eventueel reeds behaalde opleidingsattesten en/of identificatiekaarten.

§4. Ingeval van een volledig inschrijvingsformulier en een volledig ingevulde en gehandtekende verklaring betreffende de geldigheidstermijnen én ingeval het vooropgestelde aantal deelnemers nog niet werd bereikt op het moment van ontvangst van de inschrijving, stuurt G4S Support Services n.v./s.a. per e-mail of per brief een bevestiging naar de deelnemer of desgevallend naar de instelling die één of meerdere deelnemers heeft ingeschreven. In de bevestigingscommunicatie zal worden aangegeven waar de opleiding zal plaatsvinden. 

§5. G4S Support Services n.v./s.a. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk indien voor de aanvang, tijdens of na afloop van de betreffende opleiding zou blijken dat de geldigheidstermijnen van reeds eerder behaalde opleidingsattesten en/of identificatiekaarten op naam van de deelnemers zouden zijn overschreden of nog niet zouden zijn verlopen op het moment van de opleiding. 

§6. De bevestiging door G4S Support Services n.v./s.a. houdt in dat voor de betreffende deelnemer(s) een plaats wordt gereserveerd in de betreffende opleiding.

 

Artikel 3. Aanvraag tot organisatie van een opleiding in exclusief aanbod

§1. Elke aanvraag tot inschrijving moet per brief of op elektronische wijze ingediend worden bij G4S Support Services n.v./s.a. 

§2. Ingeval van aanvraag tot organisatie van een exclusieve opleiding, omvat een volledige aanvraag de volgende documenten en informatie: 

 • aantal deelnemers; 
 • naam en voornaam van de deelnemers; 
 • naam, adres, contactgegevens en BTW-nummer van de werkgever of instelling aan wie de factuur kan worden gericht; 
 • volledig ingevulde en gehandtekende verklaring betreffende de geldigheidstermijnen van eventueel reeds behaalde opleidingsattesten en/of identificatiekaarten. 

§3. Na ontvangst van een volledige aanvraag bezorgt G4S Support Services n.v./s.a. aan de aanvrager een offerte met bestelbon. 

§4. G4S Support Services n.v./s.a. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk indien voor de aanvang, tijdens of na afloop van de betreffende opleiding zou blijken dat de geldigheidstermijnen van reeds eerder behaalde opleidingsattesten en/of identificatiekaarten op naam van de deelnemers zouden zijn overschreden of nog niet zouden zijn verlopen op het moment van de opleiding. 

§5. Ingeval van volledig ingevulde en gehandtekende bestelbon en verklaring, stuurt G4S Support Services n.v./s.a. per e-mail of per brief een bevestiging van de opleiding. In de bevestigingscommunicatie zal worden aangegeven waar de opleiding zal plaatsvinden. De bevestiging door G4S Support Services n.v./s.a. houdt in dat voor de betreffende deelnemer(s) een plaats wordt gereserveerd in de betreffende opleiding. 

§6. G4S Support Services n.v./s.a. zal zich het recht voorbehouden om de exclusieve opleiding enkel te organiseren na ontvangst van de volledig ingevulde en ondertekende bestelbon en verklaring met betrekking tot de geldigheidstermijnen. Indien deze bestelbon een bedrag van duizend vijfhonderd euro (€1500) overschrijdt, zal G4S Support Services n.v./s.a. zich het recht voorbehouden om de exclusieve opleiding te organiseren onder voorbehoud van een positieve credit check.  

 

Artikel 4. Certificaat en bewijs van deelname

§1. G4S Support Services n.v./s.a. hanteert de volgende richtlijnen met betrekking tot de uitreiking van certificaten en bewijzen van deelname. 

1. Opleidingen conform het KB van 17 december 1990 betreffende de opleiding van het personeel van de beveiligingsondernemingen en betreffende de erkenning van de opleidingsinstellingen: 

 • Indien de deelnemer geslaagd is voor de verbonden examens:
  - G4S Support Services n.v./s.a. bezorgt aan de deelnemer, per post, het origineel certificaat, zoals bepaald door het KB van 17 december 1990.
  - G4S Support Services n.v./s.a. bezorgt aan de klant, per e-mail, een kopie van het certificaat, zoals bepaald door het KB van 17 december 1990, per deelnemer. 
 • Indien de deelnemer niet geslaagd is voor de verbonden examens: G4S Support Services n.v./s.a. reikt enkel een bewijs van deelname aan de opleiding uit, indien dit uitdrukkelijk door de klant of deelnemer wordt gevraagd. 

§2. G4S Support Services n.v./s.a. bewaart gedurende tien (10) jaar een kopie op papier of in elektronisch formaat van de door de dienstverlener uitgereikte certificaat. Deze kopie waarborgt de controle op de authenticiteit van de herkomst en op de integriteit van de inhoud van het aan de deelnemer uitgereikte attest. 

§3. G4S Support Services n.v./s.a. hanteert de volgende richtlijnen met betrekking tot aanvragen van deelnemers tot het bekomen van een kopie van een door de dienstverlener uitgereikt certificaat. 

1. Aanvragen die betrekking hebben op een kopie van een certificaat dat meer dan tien (10) jaar voor de datum van de aanvraag werd uitgereikt, zullen niet door G4S Support Services n.v./s.a. behandeld worden. 

2. Aanvragen die betrekking hebben op een kopie van een certificaat dat minder dan zes (6) maanden voor de datum van de aanvraag werd uitgereikt, zullen door G4S Support Services n.v./s.a. behandeld worden zonder administratieve meerkost. In dat geval zal G4S Support Services n.v./s.a. de kopie van het uitgereikte certificaat per e-mail bezorgen na voorlegging van een identiteitsbewijs van de aanvrager. 

3. Aanvragen die betrekking hebben op een kopie van een certificaat dat meer dan zes (6) maanden en minder dan tien (10) jaar voor de datum van de aanvraag werd uitgereikt, zullen door G4S Support Services n.v./s.a. behandeld worden mits een administratieve meerkost van tien (10) euro exclusief BTW per kopie. In dat geval zal G4S Support Services n.v./s.a. de kopie van het uitgereikte certificaat per e-mail bezorgen na voorlegging van een identiteitsbewijs van de aanvrager. De aanvrager ontvangt samen met de kopie van attest of certificaat tevens de factuur die betrekking heeft op de betreffende kopie. 

§4. G4S Support Services n.v./s.a. beschouwt de deelnemers aan de opleidingen als een uithangbord voor de kwaliteit van de dienstverlening die door G4S wordt geleverd aan haar klanten. Om deze reden wenst G4S Support Services n.v./s.a. een participatiegraad van 100% aan de georganiseerde opleidingen. Met uitzondering van de opleidingen voor het leidinggevend personeel en de gevallen die worden gedefinieerd als overmacht zoals bepaald in artikel 12, behoudt G4S Support Services n.v./s.a. zich het recht voor een deelnemer de toegang tot de verdere opleiding te ontzeggen, zonder terugbetaling van het inschrijvingsgeld, wanneer de betrokken deelnemer zich meer dan één (1) keer meer dan dertig (30) minuten te laat aanmeldt voor de betrokken opleiding.

 

Artikel 5. Annulering van de opleiding door de klant

§1. Elke annulering moet schriftelijk, per e-mail, gebeuren en dient gericht te zijn aan het volgend e-mailadres van G4S Support Services n.v./s.a.: bookings.training@be.g4s.com

§2. Een annulering van een individuele inschrijving in open aanbod houdt in dat de voor de deelnemer gereserveerde plaats opnieuw wordt vrijgegeven. Een annulering die door G4S Support Services n.v./s.a. wordt ontvangen ten minste tien (10) werkdagen voor de datum waarop de opleiding van start gaat, brengt geen kosten met zich mee. 

Behalve in de gevallen bedoeld in §5, zal G4S Support Services n.v./s.a. voor elke annulering van een individuele inschrijving in open aanbod tijdens de laatste tien (10) werkdagen vóór het begin van de opleiding zich het recht voorbehouden om een forfaitair bedrag te factureren dat overeenstemt met 50% van de prijs van de opleiding. Dit forfaitair bedrag wordt aangerekend aan de klant omwille van de administratieve en operationele kosten die rusten op G4S Support Services n.v./s.a. als gevolg van de laattijdige annulatie door de klant. 

Het staat de klant vrij om, als alternatief voor de annulering van de individuele inschrijving in open aanbod, de betreffende deelnemer te vervangen door een andere deelnemer die voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor diezelfde opleiding op diezelfde datum. Deze vervanging gebeurt kosteloos. 

§3. Een annulering van een groepsinschrijving in open aanbod houdt in dat de voor de deelnemers gereserveerde plaatsen opnieuw worden vrijgegeven. Een annulering die door G4S Support Services n.v./s.a. wordt ontvangen ten minste tien (10) werkdagen voor de datum waarop de opleiding van start gaat, brengt geen kosten met zich mee. 

Behalve in de gevallen bedoeld in §5, zal G4S Support Services n.v./s.a. voor elke annulering van een groepsinschrijving in open aanbod tijdens de laatste tien (10) werkdagen vóór het begin van de opleiding zich het recht voorbehouden om een forfaitair bedrag te factureren dat overeenstemt met 50% van de prijs van de opleiding. Dit forfaitair bedrag wordt aangerekend aan de klant omwille van de administratieve en operationele kosten die rusten op G4S Support Services n.v./s.a. als gevolg van de laattijdige annulatie door de klant. 

Het staat de klant vrij om, als alternatief voor de annulering van de groepsinschrijving in open aanbod, de betreffende deelnemers te vervangen door een andere deelnemers die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor diezelfde opleiding op diezelfde datum. Deze vervanging gebeurt kosteloos. 

§4. Behalve in de gevallen bedoeld in §5, zal een annulering van een exclusieve opleiding waarvoor een volledig ingevulde en ondertekende bestelbon werd bezorgd aan G4S Support Services n.v./s.a., steeds een administratieve kostprijs met zich meebrengen. In dat geval zal G4S Support Services n.v./s.a. zich het recht voorbehouden om een forfaitair bedrag te factureren dat overeenstemt met 50% van de prijs van de opleiding. Dit forfaitair bedrag wordt aangerekend aan de klant omwille van de administratieve en operationele kosten die rusten op G4S Support Services n.v./s.a. als gevolg van de annulatie door de klant. 

§5. In afwijking van §2, §3 en §4, kunnen de volgende gevallen worden beschouwd als overmacht, wanneer ze zich voordoen in een periode die redelijkerwijs invloed kan uitoefenen op de mogelijkheid om een opdracht uit te voeren, en is het mogelijk dat deze gevallen niet leiden tot aanrekening van een administratieve kostprijs. 

1. Annulering wegens ziekte of quarantaine en mits voorlegging van een geldig doktersattest of geldig quarantainebewijs. 

2. Annulering wegens overlijden van de partner of een bloedverwant in de eerste of tweede graad en mits voorlegging van een rouwbrief. 

3. Annulering wegens een gebeurtenis buiten elk aanwijsbaar menselijk handelen zoals een overstroming of ander onverwacht natuurfenomeen. 

4. Annulering wegens geboorte van een bloedverwant in de eerste graad.

§6. Indien geen sprake is van overmacht zoals bedoeld in §5 en indien er geen annulering is gebeurd conform de voorwaarden beschreven in §2, §3 en §4 van dit artikel zal de opleiding steeds voor 100% worden gefactureerd aan de klant. In dit geval zal de deelnemer door G4S Support Services n.v./s.a. niet naar een alternatieve opleidingssessie worden verplaatst. 

§7. Inhaallessen kunnen worden georganiseerd. Indien er geen sprake is van overmacht, zijn deze inhaallessen betalend. Omwille van de administratieve en operationele kosten verbonden aan deze organisatie worden deze inhaallessen gefactureerd aan een bedrag van tweehonderdvijftig (250) euro per lesdag (8u). Voornoemd bedrag is uitgezonderd de inhaallessen die privaat (individueel of in groep van minder dan 5 deelnemers) worden georganiseerd. Voor dergelijke inhaallessen wordt een offerte per inhaalles opgemaakt. Indien er sprake is van overmacht, zoals beschreven in §5, worden de inhaallessen georganiseerd in onderling overleg met de dienstverlener. 

 

Artikel 6. Aanpassing of annulering van de dienstverlening door G4S

§1. Indien het aantal ingeschreven deelnemers aan een opleiding onvoldoende is ten opzichte van het door G4S Support Services n.v./s.a. vooropgestelde aantal deelnemers, zal G4S Support Services n.v./s.a. zich het recht voorbehouden om de betreffende opleiding te annuleren of uit te stellen. Indien de omstandigheden dit toelaten, zal G4S Support Services n.v./s.a. de deelnemers aan de betreffende opleiding inschrijven in een alternatieve opleidingssessie. Indien een alternatieve opleidingssessie echter onmogelijk is, zal G4S Support Services n.v./s.a. de opleidingssessie definitief annuleren. 

§2. Indien de voorgestelde alternatieve opleidingssessie onmogelijk is voor de klant en indien de factuur van de betreffende opleiding reeds volledig door de klant werd voldaan, zal G4S Support Services n.v./s.a. de opleiding 100% terugbetalen. 

§3. Zowel ingeval van alternatieve opleidingssessie als ingeval van definitieve annulatie van de opleiding, zal G4S Support Services n.v./s.a. de deelnemers of de instelling die één of meerdere deelnemers heeft ingeschreven ten laatste vijf (5) werkdagen voor de voorziene aanvang van de initiële opleiding informeren. 

§4. G4S Support Services n.v./s.a. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kosten of schade die worden veroorzaakt door een annulering of uitstel van de opleiding of door onverwachte afwezigheid van de lesgever of instructeur. 

§5. De duur van de verschillende opleidingssessies kan geraadpleegd worden via de website van G4S. G4S Support Services n.v./s.a. behoudt zich het recht voor om de exacte planning van het opleidingsprogramma van de verschillende aangeboden opleidingen op ieder moment aan te passen in functie van operationele noden en omstandigheden. 

 

Artikel 7. Vereiste kennis

§1. Voor bepaalde opleidingen is een zekere mate van voorkennis of technische ervaring vereist om voldoende inzicht te krijgen in de leerstof. Indien een dergelijke basiskennis wordt vereist, wordt dit duidelijk door G4S Support Services n.v./s.a. vermeld op de productfiche van de betreffende opleiding. 

§2. G4S Support Services n.v./s.a. is niet verantwoordelijk indien voor de aanvang, tijdens of na afloop van de opleiding zou blijken dat de deelnemer niet beschikt over de vereiste basiskennis. 

 

Artikel 8. Pedagogisch materiaal

§1. G4S Support Services n.v./s.a. stelt het benodigde pedagogisch materiaal ter beschikking van de deelnemers bij aanvang van de opleiding. De terbeschikkingstelling van dit materiaal is inbegrepen in de inschrijvingskosten. 

§2. G4S Support Services n.v./s.a. behoudt de auteursrechten met betrekking tot de inhoud van het ter beschikking gestelde pedagogisch materiaal en alle verbonden documenten. Elke reproductie, wijziging of openbaarmaking aan derden van het geheel of een deel van het pedagogisch materiaal, of verbonden documenten, onder welke vorm dan ook, is niet toegelaten. 

§3. De deelnemers aan de opleidingen zijn ertoe gehouden om G4S Support Services n.v./s.a. schadeloos te stellen voor elk verlies of elke beschadiging van het pedagogisch materiaal of de lokalen die door G4S Support Services n.v./s.a. ter beschikking worden gesteld. G4S Support Services n.v./s.a. is in geen geval aansprakelijk voor het verlies van ter beschikking gesteld pedagogisch materiaal door een deelnemer aan de opleidingen. 

 

Artikel 9. Prijs van de opleidingen

§1. In de prijs van de opleiding die versterkt wordt conform het KB van 17 december 1990 is inbegrepen: de kosten van onderwijs, pedagogisch cursusmateriaal en eventuele retributies te betalen aan FOD Binnenlandse Zaken. In de prijs van de opleiding die versterkt wordt conform het KB van 17 december 1990 is niet automatisch inbegrepen: transportkosten, maaltijden, huur van infrastructuur voor de opleidingen buiten de lokalen van G4S Support Services n.v./s.a. 

§2. Elke begonnen opleiding zal volledig worden gefactureerd. De aangeduide prijzen zijn exclusief BTW en zullen worden verhoogd met het toepasselijk BTW tarief. 

§3. De prijzen van G4S Support Services n.v./s.a. zullen verhoogd of verlaagd worden met 2% voor elke overeenstemmende schommeling van de index der consumptieprijzen. G4S Support Services n.v./s.a. behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen indien door een externe oorzaak de kosten zouden verhogen en de prijzen hiervoor niet aangepast werden in uitvoering van een indexaanpassing. Dit zijn o.m. rechten, belastingen of kosten opgelegd door de overheid, kosten en lasten opgelegd door de CAO’s die G4S Support Services n.v./s.a. verbinden, verhogingen van andere sociale lasten en verzekeringspremies. 

 

Artikel 10. Praktijkopleidingen

§1. De praktijkopleidingen opleidingen worden gegeven door opleiders of instructeurs, aangesteld door van G4S Support Services n.v./s.a. Deze opleidingen gaan door op de site waar G4S Support Services n.v./s.a. gelegen is of op plaatsen die eigendom zijn van haar klanten of partners. 

§2. Voor de aanvang, tijdens de praktijkopleiding en na afloop ervan dienen de deelnemers aan de praktijkopleiding de veiligheidsrichtlijnen van de door G4S Support Services n.v./s.a. aangestelde instructeurs te volgen. In geval van niet naleving van deze richtlijnen zal G4S Support Services n.v./s.a. elke aansprakelijkheid afwijzen voor een ongeval waarbij één of meerdere deelnemers betrokken zouden raken. 

§3. Sommige oefeningen die in het kader van de praktijkopleiding worden uitgevoerd impliceren uit zichzelf een bijzonder risico. G4S Support Services n.v./s.a. doet de nodige inspanningen om dergelijke risico’s te vermijden, maar kan hiervoor geen garantie bieden. 

§4. De deelnemers aan opleidingen of hun werkgevers zorgen voor een voldoende verzekering tegen arbeidsongevallen. De betreffende verzekering voorziet in een afstand van verhaal tegen G4S Support Services n.v./s.a.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid en verzekeringen

§1. Onverminderd hetgeen bepaald is in de hierna volgende paragrafen en artikelen, is de burgerlijke aansprakelijkheid van G4S Support Services n.v./s.a. beperkt tot een bedrag van drie miljoen zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 3.750.000,00) per schadegeval en per jaar voor lichamelijke letsels en stoffelijke schade gemengd. 

§2. G4S Support Services n.v./s.a. is in geen geval niet aansprakelijk voor indirecte schade. 

§3. In geval van zware fout van G4S Support Services n.v./s.a. (of haar werknemers) heeft de klant enkel een verhaal tegen de dienstverlener binnen de hierboven vermelde limieten. 

§4. G4S Support Services n.v./s.a. is op geen enkele manier aansprakelijk voor enig verlies of enige kwetsuur, schade, kosten of onkosten van eender welke aard, die direct of indirect werden veroorzaakt door, voortvloeien uit of samenhangen met een daad van terrorisme, biologische of chemische verontreiniging, of nucleair risico of onverwachte natuurfenomenen. 

§5. Om aanspraak te kunnen maken op een schadevergoeding dient de klant elk schadegeval schriftelijk,, binnen de twee werkdagen na de vaststelling ervan te melden aan G4S Support Services n.v./s.a. 

§6. De klant zal volledig en voldoende bewijs dienen te leveren dat de schade ontstaan is door de fout van G4S Support Services n.v./s.a. evenals van de grootte van de schade. Verloren productie-uren evenals elke andere indirecte schade of gevolgschade zal nooit in aanmerking komen voor een vergoeding. 

§7. G4S Support Services n.v./s.a. is enkel aansprakelijk voor de correcte uitvoering van de dienstverlening en verbonden opdrachten vermeld in het contract of de volledig ingevulde en gehandtekende bestelbon. 

§8. G4S Support Services n.v./s.a. is verbonden door een middelenverbintenis. 

§9. Aanvullend op de bepalingen van artikel 5, zullen omstandigheden die redelijkerwijze niet kunnen worden voorzien of vermeden, die zich voordoen na de ondertekening van het contract of de bestelbon en die de uitvoering ervan vanuit technisch of economisch standpunt abnormaal zwaar maken, worden beschouwd als overmacht. Deze omstandigheden laten de getroffen partij toe het contract of de bestelbon op te schorten voor de duur dat deze omstandigheid zich voordoet. Het kan onder meer gaan om de volgende omstandigheden, wanneer ze zich voordoen in een periode die redelijkerwijs invloed kan uitoefenen op de mogelijkheid om een opdracht uit te voeren :  uitval of onbeschikbaarheid van personen in die functies of posities die essentieel zijn voor de uitvoering van de opdracht, stakingen of sociale problemen, ontbreken van transportmiddelen, ernstige elektronische problemen, informaticaproblemen, daden van terrorisme, nucleaire, chemische of biologische verontreiniging,  onverwachte natuurfenomenen, de ondersteuning van de overheidsinstanties in voornoemde omstandigheden. In dergelijke omstandigheden kan G4S Support Services n.v./s.a. een deel van de prestaties schorsen of opschorten. 

§10. G4S Support Services n.v./s.a. kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de ondoelmatigheid van of de schade veroorzaakt door de maatregelen genomen door of in opdracht van de Ordediensten of de volgens het contract gewaarschuwde personen.

§11. Op aanvraag van de klant zal G4S Support Services n.v./s.a. hem een kopie van de verzekeringscertificaten bezorgen die van kracht zijn op het ogenblik van deze aanvraag.

§12. De personeelsleden van de dienstverlener zijn niet verplicht eender welke maatregel te nemen die hun eigen veiligheid in gevaar zou kunnen brengen.

 

Artikel 12. Betaling, facturatie, boetebeding en nalatigheidsinteresten

§1. De opleiding wordt door G4S Support Services n.v./s.a. voor 100% gefactureerd aan de zakelijke klant op het moment van de bestelling van de opleiding. Facturen worden in elektronisch formaat verzonden, behoudens andersluidend akkoord tussen de partijen. De klant beschikt over een termijn van dertig (30) kalenderdagen, te rekenen vanaf de factuurdatum, voor voldoening van de factuur, tenzij anders overeengekomen tussen de partijen.
Particuliere klanten betalen 100% van het bedrag van de opleiding op het moment van de inschrijving. 

§2. Het niet voldoen van een factuur binnen de termijn van dertig (30) kalenderdagen vanaf de factuurdatum, zal leiden tot een aanmaning per aangetekend schrijven, gericht door G4S Support Services n.v./s.a. aan de klant. Indien de betaling van de factuur niet gebeurt binnen acht (8) kalenderdagen na de verzending van de aanmaning per aangetekend schrijven zal het bedrag van de factuur verhoogd worden met 10% als forfaitaire schadevergoeding. Deze forfaitaire schadevergoeding bedraagt in ieder geval minimum vijftig (50) euro.

§3. Indien de betaling van de factuur niet gebeurt binnen vijftien (15) kalenderdagen na verzending van de aanmaning per aangetekend schrijven, heeft G4S Support Services n.v./s.a. het recht de overeenkomst onmiddellijk en zonder voorafgaande gerechtelijke machtiging te verbreken. Door deze verbreking wordt de klant verplicht onmiddellijk alle nog verschuldigde bedragen te betalen, evenals alle bedragen die normaal nog zouden worden gefactureerd tot de normale vervaldag van de overeenkomst. 

§4. Bovendien zijn er vanaf overschrijding van de betalingsdatum per aangevangen maand nalatigheidsintresten verschuldigd aan een jaarlijkse intrestvoet van 12% en zonder dat er hiervoor enige aanmaning nodig is. 

§5. In geval van vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst door de klant is deze aan G4S Support Services n.v./s.a. een vergoeding verschuldigd die overeenstemt met het totaal van de resterende maandelijkse betalingen tot het normale einde van de overeenkomst. In geval van vroegtijdige beëindiging door G4S Support Services n.v./s.a. kan een verzoek tot schadevergoeding worden gericht aan de dienstverlener.

 

Artikel 13. Andere

§1. G4S Support Services n.v./s.a. behoudt zich het recht voor om het opleidingsprogramma aan te passen in de functie van de technische ontwikkelingen en de toepasselijke wetgeving. 

§2. G4S Support Services n.v./s.a. is niet aansprakelijk voor verlies van of beschadiging aan de persoonlijke voorwerpen die door de deelnemers worden meegebracht naar de opleidingen. 

§3. Het personeel en de instructeurs van G4S Support Services n.v./s.a. zijn niet contractueel verbonden met de klant. De klant, of het personeel van deze laatste, kan bijgevolg geen gezag uitoefenen over het personeel of de instructeurs van G4S Support Services n.v./s.a. Indien dit toch gebeurt dan is de klant aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade en kosten die hieruit voortvloeien, ongeacht of het personeel of de instructeurs van G4S Support Services n.v./s.a. de opdrachten van de klant al dan niet foutief uitvoerden.

§4. De klant zal het personeel van G4S Support Services n.v./s.a. tijdens het contract of samenwerkingsovereenkomst en twaalf (12) maanden na de beëindiging van het contract of samenwerkingsovereenkomst niet in dienst nemen, noch direct of via een derde beroep doen op de diensten van het personeel van de dienstverlener, behoudens voorafgaand en schriftelijk akkoord van de dienstverlener. Bij overtreding van dit verbod is de klant onvoorwaardelijk een forfaitaire minimumvergoeding, gelijk aan zes (6) maanden bruto-vergoeding van het betreffende personeelslid, verschuldigd aan de dienstverlener, ongeacht het recht van de dienstverlener om de vergoeding van de totale schade te vorderen.

§5. De klant levert ten gepaste tijde de nodige informatie om G4S Support Services n.v./s.a. toe te laten de overeengekomen diensten uit te voeren. De klant garandeert dat elke informatie die zij aan de dienstverlener heeft gegeven of zal geven steeds volledig, waarheidsgetrouw en gedetailleerd zal zijn en niet misleidend is of kan zijn. De klant is ertoe gehouden G4S Support Services n.v./s.a. te informeren van elke wijziging van de doorgegeven informatie.

§6. De klant is aansprakelijk voor de arbeidsomstandigheden van het personeel en de instructeurs van G4S Support Services n.v./s.a. dat zich op de site van de klant bevindt. Deze omstandigheden dienen te voldoen aan de wetgeving betreffende het welzijn op het werk. De klant zal het personeel en de instructeurs van G4S Support Services n.v./s.a. rechtstreeks en vooraf op de hoogte stellen van de te respecteren interne reglementen in het kader van deze wetgeving.

§7. Het materiaal van G4S Support Services n.v./s.a. bij de klant blijft eigendom van de dienstverlener. Met uitzondering van normale slijtage zal de klant de dienstverlener vergoeden bij verlies of beschadiging van dit materiaal.

 

Artikel 14. Geschillen

§1. Het Belgisch recht is het enige recht van toepassing op deze algemene voorwaarden en overeenkomst met de klant, met uitsluiting van andere nationale rechtssystemen. Bij afwezigheid van een minnelijke regeling wordt elk geschil naar aanleiding van dit contract enkel behandeld door de Nederlandstalige Rechtbanken van Brussel.

Artikel 15. Bepaling i.v.m. Covid-19

De wereld wordt momenteel geconfronteerd met een wereldwijde crisis met betrekking tot het COVID-19-virus dat in de moderne tijd ongekend is in omvang, bereik en onvoorspelbaarheid. Regels en maatregelen van overheden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving regelmatig worden gewijzigd.

Met het oog hierop is elk voorstel, elke offerte die wordt ingediend en elk contract dat wordt uitgegeven door G4S te allen tijde onderworpen aan alle toepasselijke officiële regels en adviezen (inclusief de adviezen van de WHO en de nationale volksgezondheidsinstanties en regeringen) en andere factoren met betrekking tot het virus waarover wij geen controle hebben, inclusief maar niet beperkt tot reis- en / of quarantainebeperkingen; supply chain niet in staat om te leveren, en G4S is op geen enkele manier aansprakelijk voor haar onvermogen om te mobiliseren of een contract (al dan niet volledig) uit te voeren, beïnvloed door de voornoemde factoren.

Dit voorbehoud is te allen tijde van toepassing en heeft voorrang op alle andersluidende voorwaarden in een contract, RFQ/RFP, aanbesteding of ander verzoek om voorstellen waarop G4S heeft ingetekend of zal reageren.

 

Bepaling i.v.m. Covid-19

De wereld wordt momenteel geconfronteerd met een wereldwijde crisis met betrekking tot het COVID-19-virus dat in de moderne tijd ongekend is in omvang, bereik en onvoorspelbaarheid. Regels en maatregelen van overheden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving regelmatig worden gewijzigd.

Met het oog hierop is elk voorstel, elke offerte die wordt ingediend en elk contract dat wordt uitgegeven door G4S te allen tijde onderworpen aan alle toepasselijke officiële regels en adviezen (inclusief de adviezen van de WHO en de nationale volksgezondheidsinstanties en regeringen) en andere factoren met betrekking tot het virus waarover wij geen controle hebben, inclusief maar niet beperkt tot reis- en / of quarantainebeperkingen; supply chain niet in staat om te leveren, en G4S is op geen enkele manier aansprakelijk voor haar onvermogen om te mobiliseren of een contract (al dan niet volledig) uit te voeren, beïnvloed door de voornoemde factoren.

Dit voorbehoud is te allen tijde van toepassing en heeft voorrang op alle andersluidende voorwaarden in een contract, RFQ/RFP, aanbesteding of ander verzoek om voorstellen waarop G4S heeft ingetekend of zal reageren.

^