Skip to main content

Apsaugos sutarties bendroji dalis

sUTARTIES redakcija, galiojanti nuo 2018-09-01 naujiems klientams, nuo 2018-11-01 - esamiems klientams

1. Sutarties sąvokos
1.1. Užsakovas – šią apsaugos sutartį su Vykdytoju sudaręs ir joje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo. Sąvoka „Užsakovas“ taip pat apima (i) Užsakovo šeimos narius (jei Užsakovas fizinis asmuo), (ii) asmenis, teisėtai naudojančius Objektą, (iii) Užsakovo darbuotojus, kurie veikia Užsakovo nurodymu ir yra jo kontroliuojami (jei Užsakovas juridinis asmuo), (iv) kitus asmenis, už kuriuos Užsakovas yra atsakingas, (v) Užsakovo teisių perėmėją.
1.2. Vykdytojas – UAB „G4S Lietuva“, kodas 122887029.
1.3. Objektas – Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas pastatas ir (arba) patalpa, ir (arba) teritorija, kurio(-s) atžvilgiu organizuojamos Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos apsaugos paslaugos. Objekto adresas ir, jei būtina, ribos nurodomos specialiojoje dalyje.
1.4. Apsaugos paslaugos – Užsakovo Objekto atžvilgiu Vykdytojo teikiamos paslaugos, apibrėžtos apsaugos paslaugų teikimo taisyklėse ir nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje.
1.5. Įvykis – atsitikimas Objekte Sutarties galiojimo ir apsaugos paslaugų teikimo metu, dėl kurio Užsakovas patiria žalą (nuostolius) ir įgyja reikalavimo teisę į Vykdytoją dėl jos (jų) atlyginimo.
1.6. Minimalus naudojimosi paslauga terminas – Vykdytojo nustatytas ir Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas trumpiausias naudojimosi atitinkamomis apsaugos paslaugomis laikotarpis, pradedamas skaičiuoti nuo konkrečios apsaugos paslaugos teikimo pradžios. Į šį terminą nėra įskaičiuojami laikotarpiai, kai atitinkama apsaugos paslauga(-os) nebuvo teikiama ar Sutartis buvo sustabdyta.
1.7. Vykdytojo įgaliotas atstovas – Vykdytojo darbuotojas, kuris nėra apsaugos darbuotojas, pagal Sutarties sąlygas dalyvaujantis nuostolių nustatyme.
1.8. Kitos Sutartyje ir (arba) Taisyklėse neapibrėžtos sąvokos, jeigu kontekstas akivaizdžiai nereiškia ko kita, suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatyme, kituose asmens ir turto saugos veiklą reglamentuojančiuose Lietuvos Respublikos norminiuose teisės aktuose.

 

2. Apsaugos sutarties struktūra
2.1. Šios apsaugos sutarties (toliau – Sutartis) struktūrą sudaro:
(i) specialioji dalis – Sutarties nuostatos, nustatančios specialiąsias Sutarties sąlygas;
(ii) bendroji dalis – Sutarties nuostatos, nustatančios bendrąsias Sutarties sąlygas (Užsakovui prieinamos www.manog4s.lt ar www.g4s.lt tinklalapiuose arba Užsakovo pageidavimu gali būti pateikiamos popieriniu formatu). Jeigu šios sąlygos skiriasi nuo specialiojoje dalyje nurodytų sąlygų, vadovaujamasi specialiojoje dalyje nurodytomis sąlygomis;
(iii) papildomos elektroninės apsaugos sąlygos – Užsakovo ir Vykdytojo susitarimas dėl pridėtinės vertės elektroninės apsaugos paslaugos. Sutarčiai taikomos tik tos papildomos elektroninės apsaugos sąlygos, kurios aiškiai nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje kaip Sutarties priedai (Užsakovui prieinamos www.manog4s.lt arba www.g4s.lt tinklalapiuose). Jei šios sąlygos skiriasi nuo kitų Sutartyje nurodytų elektroninės apsaugos sąlygų ir, jeigu jų kontekstas akivaizdžiai nereiškia ko kita, vadovaujamasi papildomomis elektroninės apsaugos sąlygomis;
(iv) apsaugos paslaugų taisyklės (toliau – Taisyklės) – Sutarties nuostatos, nustatančios apsaugos paslaugų teikimo tvarką Objekte(-uose), kurių atžvilgiu Užsakovas ir Vykdytojas yra sudarę šią Sutartį (Užsakovui prieinamos www.manog4s.lt arba www.g4s.lt tinklalapiuose). Sutarčiai taikomos tik tų apsaugos paslaugų teikimo taisyklės, kurios aiškiai nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje kaip Sutarties priedai;
(v) apsaugos paslaugų instrukcija (toliau – Instrukcija) – Šalių suderintas ir pasirašytas dokumentas, kuriame nustatyta atitinkamos apsaugos paslaugos organizavimo tvarka Objekte;
(vi) taip pat visi Sutartyje nurodyti kiti priedai, Sutarties pataisymai ir kitokie pakeitimai, padaryti Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

 

3. Užsakovo pranešimai apie esmines aplinkybes
3.1. Užsakovas įsipareigoja Vykdytojui raštu pranešti apie:
(i) visas esmines aplinkybes, kurios turi ar gali turėti įtakos tinkamam apsaugos paslaugų teikimui ir kurios yra nurodytos Taisyklėse;
(ii) numatomus Objekto rekonstrukcijos ar remonto bei kitokius darbus, dėl kurių gali keistis apsaugos paslaugų teikimo sąlygos, ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas iki tokių pasikeitimų;
(iii) pageidavimą gauti sąskaitą kitu nei Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu būdu – ne vėliau kaip iki artimiausio mokėjimo termino pabaigos.
 
4. Vykdytojo teisės ir pareigos
4.1. Vykdytojas įsipareigoja:
(i) prieš pasirašant Sutartį, sudaryti Užsakovui galimybę susipažinti su Sutarties bendrąja dalimi ir Taisyklėmis, pateikiant dokumentus elektroniniu formatu Užsakovui prieinamuose tinklalapiuose www.g4s.lt ar www.manog4s.lt arba Užsakovo pageidavimu – popieriniu formatu;  
(ii) vykdyti Objekto apsaugą Sutartyje, Taisyklėse ir Instrukcijose nustatyta tvarka;
(iii) užtikrinti, kad Vykdytojo įgaliotas atstovas (p. 1.7), gavęs Užsakovo pranešimą apie galimą žalą (nuostolius), kuriuos Užsakovas gali pareikalauti atlyginti iš Vykdytojo, atvyktų į Objektą ir dalyvautų nustatant žalos (nuostolių) dydį.
4.2. Vykdytojas turi teisę:
(i) peržiūrėti ir koreguoti mokesčio už apsaugos paslaugas dydį šios Sutarties bendrosios dalies 8 skyriuje numatytais atvejais ir tvarka;
(ii) šios Sutarties bendrosios dalies 12 skyriuje numatytais atvejais ir tvarka visiškai ar dalinai sustabdyti savo prievolių pagal šią Sutartį vykdymą;
(iii) vienašališkai keisti Taisykles, įskaitant bet neapsiribojant, mokėtinus mokesčius ar mokėjimo sąlygas, tais atvejais, kai yra gerinamas apsaugos paslaugų teikimas, diegiamos naujos informacinės technologijos (techninė ar programinė įranga), tobulinama infrastruktūra ar pasikeitus įstatymams arba kitiems teisės aktams. Tokiam Taisyklių keitimui atitinkamai taikomos Sutarties mokesčių ir jų mokėjimo sąlygų keitimo nuostatos (8 skyrius), išskyrus 8.4 punktą.
 
5. Užsakovo teisės ir pareigos
5.1. Užsakovas įsipareigoja:
(i) prieš sudarydamas Sutartį, pateikti Vykdytojui tikrovę atitinkančią, teisingą ir tikslią informaciją, būtiną Sutarčiai sudaryti ir apsaugos paslaugoms teikti;
(ii) paskirti kontaktinius asmenis, juos informuoti apie jų asmens duomenų perdavimą Vykdytojui ir užtikrinti, kad jie vykdys Taisyklėse kontaktiniam asmeniui nustatytus reikalavimus. Užsakovas užtikrina tinkamą kontaktinio asmens supažindinimą su Sutarties sąlygomis, kiek tai susiję su kontaktiniu asmeniu, ir kontaktinio asmens informavimą apie jo duomenų perdavimą Vykdytojui;
(iii) paskirti už Objektą atsakingą Užsakovo asmenį ir užtikrinti, kad jis vykdys atitinkamose Taisyklėse Užsakovo atsakingam už Objektą asmeniui nustatytus reikalavimus, jei tai reikalinga atitinkamai apsaugos paslaugai teikti. Užsakovas užtikrina tinkamą atsakingo Užsakovo asmens supažindinimą su Sutarties sąlygomis, kiek tai susiję su Užsakovo atsakingu asmeniu;
(iv) sudaryti Vykdytojui būtinas sąlygas atitinkamoms apsaugos paslaugoms teikti;
(v) įvykus įvykiui, dėl kurio atsiradusią žalą (nuostolius) Užsakovas gali pareikalauti atlyginti Vykdytoją, Užsakovas privalo laikytis tvarkos, numatytos šios Sutarties bendrosios dalies 6 skyriuje.
5.2. Užsakovas turi teisę: 
(i) naudotis kitomis Vykdytojo paslaugomis Vykdytojo nustatyta tvarka;
(ii) reikšti Vykdytojui pretenzijas ir pastabas dėl teikiamų apsaugos paslaugų kokybės ar dėl šias paslaugas teikiančių Vykdytojo darbuotojų netinkamai atliekamų pareigų. Gavęs Užsakovo pretenziją, Vykdytojas atlieka tarnybinį tyrimą ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo Užsakovo raštiškos pretenzijos gavimo dienos apie išvadas informuoja Užsakovą. Nustačius, kad Užsakovo pretenzija pagrįsta, Vykdytojas imasi priemonių ištaisyti apsaugos paslaugų kokybės neatitiktis.

 

6. Užsakovo pareigos įvykio atveju
6.1. Atsitikus Įvykiui (1.5 punktas), Užsakovas privalo:
(i) nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) valandas, kai pastebėjo įvykį, apie tai informuoti Vykdytoją centrinio stebėjimo pulto telefono numeriais, nurodytais Sutarties specialiojoje dalyje. Rašytinis pranešimas apie įvykį, nurodant preliminarų nuostolių dydį, turi būti pateiktas Vykdytojui ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną, kai Užsakovas pastebėjo įvykį;
(ii) apie tai informuoti policiją ir pateikti jai dingusio, sunaikinto ar sugadinto Užsakovo turto sąrašą;
(iii) imtis visų įmanomų priemonių galimai žalai sumažinti arba jos išvengti, kartu laikytis Vykdytojo protingų nurodymų, jeigu tokie nurodymai buvo duoti;
(iv) nedelsdamas iškviesti Vykdytojo įgaliotą atstovą (1.7 punktas) ir suteikti jam sąlygas dalyvauti nustatant nuostolius, taip pat sudaryti sąlygas Vykdytojui nekliudomai tirti nuostolių atsiradimo priežastis ir jų dydį; paprašius tai atlikti raštu, išsamiai ir teisingai pranešti apie įvykį visus žinomus faktus;
(v) pateikti rašytinį reikalavimą Vykdytojui dėl nuostolių atlyginimo pagal Sutarties bendrosios dalies 10.1-10.2 punktų sąlygas ir tvarką.

 

7. Mokėjimai ir atsiskaitymai
7.1. Visi pagal Sutartį mokėtini mokėjimai ir mokėjimo sąlygos, galiojančios Sutarties sudarymo metu, nurodomos Sutarties specialiojoje dalyje, o apie bet kokius jų pasikeitimus Užsakovas informuojamas Sutarties bendrosios dalies 8.1 punkte nustatyta tvarka.
7.2. Užsakovo pagal Sutartį mokėtina suma Vykdytojui apskaičiuojama pagal paslaugos suteikimo dieną galiojančius Vykdytojo įkainius.
7.3. Sąskaita su periodiniais (mėnesiniais) mokesčiais už einamąjį mėnesį Užsakovui išsiunčiama (pateikiama) ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 dienos. Sąskaita su vienkartiniais mokesčiais už einamąjį kalendorinį mėnesį išsiunčiama (pateikiama) iki kito mėnesio 10 dienos.
7.4. Sąskaita Užsakovui išsiunčiama (pateikiama) Sutarties specialiojoje dalyje, arba kitu Užsakovo raštu ar interneto savitarnos svetainėje www.manog4s.lt nurodytu būdu, priklausomai nuo vėliausiai Užsakovo pasirinkto būdo. Dėl negautos(-ų) sąskaitos(-ų) Užsakovas neatleidžiamas nuo prievolės sumokėti laiku.
7.5. Negavęs sąskaitos už praėjusį atsiskaitymo laikotarpį, likus 3 (trims) dienoms iki atsiskaitymo termino pabaigos, Užsakovas privalo atsiskaityti pagal informaciją, gautą Sutarties specialiojoje dalyje nurodytais Vykdytojo telefono numeriais.
7.6. Negavęs PVM sąskaitos - faktūros už praėjusį atsiskaitymo laikotarpį, Užsakovas, Šalių suderintu būdu, turi teisę gauti iš Vykdytojo sąskaitos kopiją.
7.7. Bet kokių telefoninio ar interneto ryšio priemonių, skirtų apsaugos sistemos ryšiui su Vykdytojo centriniu stebėjimo pultu užtikrinti, naudojimo išlaidos į Sutartyje numatytus mokesčius nėra įskaičiuotos ir tenka Užsakovui.
7.8. Apsaugos sistemos(-ų) įrengimo darbų atlikimo metu suvartotos elektros energijos išlaidos į Sutartyje numatytus mokesčius nėra įskaičiuotos ir tenka Užsakovui.
7.9. Jeigu Šalys nesutaria kitaip, Užsakovo pareiga vykdyti visas ir bet kokias pinigines prievoles pagal Sutartį laikoma įvykdyta tinkamai nuo to momento, kai mokėtinos piniginės lėšos yra neatšaukiamai įskaitomis į Vykdytojo sąskaitą.
7.10. Jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nėra nurodyta kitaip, visas ir bet kokias pinigines prievoles pagal Sutartį Užsakovas vykdo (i) atsiskaitydamas mokėjimo pavedimais, pervesdamas pinigines lėšas į Vykdytojo atsiskaitomąją sąskaitą banke, kurios rekvizitai nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje arba kurios rekvizitus Vykdytojas atskiru rašytiniu pranešimu nurodys Užsakovui, arba (ii) sumokėdamas grynaisiais pinigais Vykdytojo buvimo vietoje.

 

8. Sutarties mokesčių ir jų mokėjimo sąlygų keitimas
8.1. Sutarties galiojimo metu Vykdytojas turi teisę vienašališkai keisti pagal Sutartį mokėtinus mokesčius (jų dydį) ir jų mokėjimo sąlygas, įskaitant esamų mokesčių išbraukimą ar naujų įvedimą, kaip tai numato 4.2 punkto (iii) dalis. Vykdytojas privalo apie tai ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų informuoti Užsakovą raštu. Jeigu Užsakovas yra registruotas svetainės www.manog4s.lt naudotojas, informavimas raštu apima ir informavimą elektroniniu paštu arba interneto savitarnos svetainėje www.manog4s.lt. Nauji mokesčiai ir (arba) jų mokėjimo sąlygos įsigalioja nuo tokiame pranešime nurodytos datos, bet ne anksčiau nei 31 (trisdešimt pirmą) kalendorinę dieną, skaičiuojant nuo tokios informacijos pateikimo.
8.2. Jei Užsakovas nesutinka su mokesčių ir (arba) jų mokėjimo sąlygų pakeitimais, jis privalo per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo Vykdytojo informacijos apie tai pateikimo dienos raštu pranešti Vykdytojui apie ketinimą nutraukti Sutartį ir per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo Užsakovo pranešimo apie ketinimą nutraukti Sutartį išsiuntimo Vykdytojui dienos visiškai atsiskaityti su Vykdytoju.
8.3. Jei Užsakovas per Sutarties bendrosios dalies 8.2 punkte nurodytą laikotarpį raštu nepraneša apie ketinimą nutraukti Sutartį, preziumuojama, kad Užsakovas sutinka su pasikeitusiais Sutarties mokesčiais ir jų mokėjimo sąlygomis, ir įsipareigoja jas vykdyti.
8.4. Šalys susitaria, kad šio skyriaus nuostatos dėl Vykdytojo teisės keisti pagal Sutartį mokėtinus mokesčius (jų dydį) ir jų mokėjimo sąlygas netaikomas minimalaus naudojimosi paslauga termino laikotarpio metu, jei Sutarties specialiojoje dalyje toks yra nustatytas.
8.5. Įstatymų nustatyta tvarka pasikeitus mokesčiams (jų objektui, dydžiui ir pan.), Vykdytojas visuomet turi teisę atitinkamai pakeisti Užsakovo mokėtinus Sutarties mokesčius. Pasikeitę Sutarties mokesčiai taikomi nuo pakeistų mokesčių pakeitimų taikymo datos teisės aktų nustatyta tvarka.
8.6. Šalys susitaria, kad padidėjus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytam minimaliam valandiniam atlygiui, atitinkamai pakeičiamas (didinamas procentais) ir Fizinės apsaugos paslaugos mokestis. Toks pakeistas Fizinės apsaugos mokestis taikomas nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės padidinto minimalaus valandinio atlygio taikymo datos teisės aktų nustatyta tvarka.

9. Atsakomybė ir jos ribojimas
9.1. Šalis, dėl kurios kaltų veiksmų kita šalis patiria žalą (nuostolius), privalo atlyginti kitai šaliai jos patirtą tiesioginę žalą (nuostolius), jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip.
9.2. Nustatytu laiku nesumokėjęs Sutartyje numatytų mokėjimų, Užsakovas už kiekvieną uždelstą dieną moka Vykdytojui 0,04 (keturių šimtųjų) procentų dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo nesumokėtos sumos.

 

10. Nuostolių atlyginimas
10.1. Jeigu Vykdytojas pagal Sutartį atsako Užsakovui už jo patirtą žalą (nuostolius), Vykdytojas atlygina Užsakovui tiesioginius nuostolius pagal Užsakovo raštišką ir motyvuotą reikalavimą, kurį Užsakovas turi pateikti Vykdytojui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakovo teisės į nuostolių atlyginimą atsiradimo dienos.
10.2. Užsakovas, kartu su reikalavimu, privalo pateikti visus turimus dokumentus, pagrindžiančius Užsakovo reikalavimo teisę į nuostolių atlyginimą ir jų dydį, įskaitant, bet neapsiribojant, (i) dingusio, sunaikinto ar sugadinto Užsakovo turto sąrašą, (ii) policijos tarnybos dokumentų, kuriuose užfiksuotas dingusio, sunaikinto ar sugadinto Užsakovo turto sąrašas, kopijas, taip pat (iii) dingusio, sunaikinto ar sugadinto turto likutinę vertę ir jos apskaičiavimą pagrindžiančius dokumentus.
10.3. Jeigu Vykdytojas nesutinka su Užsakovo pateiktu reikalavimu, jis privalo ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo reikalavimo gavimo dienos apie tai raštu informuoti Užsakovą ir motyvuotai nurodyti nuostolių neatlyginimo priežastis.
10.4. Jeigu Užsakovas atgauna prarastą turtą Vykdytojui atlyginus nuostolius, Užsakovas nedelsdamas grąžina Vykdytojui jo už žalą (nuostolius) sumokėtą Užsakovui sumą. Jei turtas Užsakovui grąžinamas mažesnės vertės, nei jis buvo praradimo momentu, Vykdytojui grąžintina suma atitinkamai mažinama.

 

11. Nuostolių neatlyginimo pagrindai
11.1. Papildomai, be kitų Sutartyje numatytų atvejų, Vykdytojas atleidžiamas nuo civilinės atsakomybės ir neatlygina Užsakovui atsiradusios žalos (nuostolių) ar jos (jų) padidėjimo, jeigu:
(i) žala (nuostoliai) atsirado ar padidėjo dėl Užsakovo tyčios, įskaitant nerūpestingą ar sąmoningą nesiėmimą protingų priemonių galimai ar esamai žalai (nuostoliams) išvengti ar ją sumažinti;
(ii) Užsakovas neįvykdė Vykdytojo pateiktų raštu protingų rekomendacijų Objekto trūkumams apsaugos požiūriu pašalinti per sutartą terminą;
(iii) nebuvo laikomasi šios Sutarties bendrosios dalies 6 skyriuje nustatytų reikalavimų Užsakovui įvykio atveju;
(iv) nebuvo laikomasi atitinkamose apsaugos paslaugų Taisyklėse nustatytų reikalavimų;
(v) žala (nuostoliai) atsirado dėl Užsakovo kompiuterinių duomenų įvairiose laikmenose, kitų dokumentų, nesvarbu koks jų išraiškos būdas ar forma sugadinimo, sunaikinimo ar pagrobimo;
(vi) Užsakovas pateikė Vykdytojui reikalavimą atlyginti nuostolius praėjus daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakovo teisės į nuostolių atlyginimą atsiradimo dienos.
11.2. Užsakovui neatlyginami nuostoliai už tą Užsakovo turtą, apie kurio dingimą, sunaikinimą ar sugadinimą nebuvo pranešta policijai.
11.3. Vykdytojas neatlygina Užsakovui netiesioginių nuostolių, taip pat nuostolių, atsiradusių tuo metu, kai Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka Vykdytojas buvo sustabdęs savo sutartinių prievolių Užsakovui vykdymą ar apsaugos paslaugų teikimas buvo sustabdytas Užsakovo prašymu, jeigu Taisyklėse yra numatyta paslaugos sustabdymo Užsakovo prašymu galimybė.

 

12. Sutartinių prievolių vykdymo sustabdymas Vykdytojo iniciatyva
12.1. Vykdytojas turi teisę visiškai ar dalinai sustabdyti savo prievolių pagal Sutartį vykdymą raštiškai įspėjęs Užsakovą prieš 3 (tris) kalendorines dienas, jeigu Užsakovas nesumoka Vykdytojui pagal Sutartį mokėtinų sumų nustatytais terminais ir (arba) nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų. Sutartinių prievolių sustabdymo laikotarpiu, jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje, Užsakovas moka Vykdytojui apsaugos paslaugų teikimo sustabdymo mokestį (vienkartinį arba mėnesinį).
12.2. Vykdytojas atnaujina savo sutartinių prievolių pagal Sutartį vykdymą Užsakovui pašalinus prievolių vykdymo sustabdymo priežastis ir apie tai gavus Užsakovo raštišką pranešimą. Sutartinių prievolių vykdymas atnaujinamas kitą darbo dieną po dienos, kai Vykdytojas gauna raštišką Užsakovo pranešimą apie prievolių sustabdymo priežasties pašalinimą.

 

13. Pareiškimai ir užtikrinimai
13.1. Šalys pareiškia ir užtikrina viena kitai, kad:
(i) šalys turi visas ir teisės aktų nustatyta tvarka neapribotas teises sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus;
(ii) Sutarties specialioji dalis yra pasirašyta šalies tinkamai įgalioto asmens;
(iii) visa informacija, kurią viena kitai šalys pateikė ar teikia vykdant Sutartį, yra išsami ir teisinga;
(iv) Sutarties sudarymas ir prisiimtų įsipareigojimų pagal ją vykdymas bei jos sąlygų laikymasis neprieštarauja jokiems teisiniams reikalavimams, bet kokioms sutartims ar dokumentams, taikytiniems tokiai šaliai. Sutarčiai sudaryti nereikia gauti jokių trečiųjų asmenų sutikimų.
13.2. Vykdytojas patvirtina, kad be kitų Sutartyje pareikštų užtikrinimų, turi galiojančius ir teisėtus visus Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytus leidimus, atestatus, licencijas savo veiklai, dėl kurios ir yra sudaroma Sutartis, vykdyti.
13.3. Šalys susitaria ir besąlygiškai patvirtina, kad jų tarpusavio santykiams (iš Sutarties kylančioms teisėms, pareigoms ir atsakomybei) nebus taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso XLII skyriaus nuostatos, reglamentuojančios pasaugos santykius ir pagal jas nebus aiškinamos visos ar bet kuri Sutarties nuostata, nepriklausomai nuo Sutarties nutraukimo ir negaliojimo.

 

14. Konfidenciali informacija
14.1. Šalys susitaria laikyti Sutarties nuostatas ir sąlygas bei bet kokią vienos šalies kitai šaliai derybų dėl Sutarties metu ir ją vykdant pateiktą informaciją, susijusią su Sutartimi, konfidencialia, nesinaudoti tokia informacija kitos šalies nenaudai ir neperduoti, neatskleisti tokios informacijos jokiems tretiesiems asmenims, nesant kitos šalies raštiško sutikimo, išskyrus atvejus, kai:
(i) tokio atskleidimo reikalauja įstatymai;
(ii) informacija jos atskleidimo metu jau teisėtai priklauso ją gaunančiai šaliai ir ši neturi jokių įsipareigojimų dėl konfidencialumo prieš informaciją atskleidžiančią šalį;
(iii) informacija jos atskleidimo metu skelbiama viešai ir jau yra žinoma visuomenei;
(iv) informacijos atskleidimas atliekamas šalių auditoriams, advokatams, taip pat Vykdytojo draudikams, patronuojančiai kompanijai ar dukterinei įmonei;
(v) tokia informacija būtina kitos šalies įsipareigojimams pagal Sutartį įgyvendinti.

 

15. Pranešimai
15.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimai yra įteikiami kitos šalies atstovams asmeniškai ir pasirašytinai ar siunčiami registruotu iš anksto apmokėtu laišku kiekvienos šalies Sutartyje nurodytu adresu ar skelbiami kitomis Sutartyje nustatytomis priemonėmis.
15.2. Vienašaliai Sutarties pranešimai ir duomenų pakeitimai, t.y. duomenys apie (i) šalies buveinės adreso, telefono numerio, elektroninio pašto adreso, interneto, savitarnos svetainės(-ių) adresų, (ii) Objekto vidaus darbo tvarkos taisyklių ir leidimų režimo pasikeitimus, (iii) sąskaitos teikimo būdo pasikeitimus, (iv) apsaugos paslaugų Taisyklių pakeitimus, (v) kiti vienašaliai galimi duomenų pakeitimai, nurodyti atitinkamų apsaugos paslaugų Taisyklėse, privalo būti nedelsiant pranešti kitai šaliai ir privalo būti siunčiami paštu arba Sutartyje nurodytu elektroniniu paštu, laisvos formos prašyme – pranešime, kuris turi būti pasirašytas šalies įgalioto asmens, arba atlikti interneto savitarnos svetainėje www.manog4s.lt.
15.3. Visi pranešimai laikomi gauti tuomet, kai kita šalis gauna laišką, elektroninio pašto pranešimą arba Sutartyje numatytų duomenų ar Sutarties sąlygų pakeitimas yra tinkamai atliktas interneto savitarnos svetainėje www.manog4s.lt. Šalys susitaria, kad bet koks pranešimas, išsiųstas registruotu laišku Sutartyje arba šalies atskirai raštiškai nurodytu jos adresu yra laikomas gautu kitos šalies po 5 (penkių) kalendorinių dienų nuo registruoto laiško įteikimo pašto paslaugas teikiančiai įmonei.

 

16. Sutarties galiojimas ir keitimas
16.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo Sutarties specialiosios dalies pasirašymo dienos ir galioja: (i) jei paslauga vienkartinio pobūdžio – iki pilno ir tinkamo Šalių prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo; (ii) jei paslauga tęstinio pobūdžio – 1 (vienerius) metus, jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip; nė vienai iš Šalių raštu prieš vieną mėnesį iki jos galiojimo pabaigos nepareiškus noro nutraukti Sutartį, Sutartis tampa neterminuota.
16.2. Sutartis gali būti neteismine tvarka nutraukta:
(i) Šalių susitarimu;
(ii) bet kurios Šalies iniciatyva, įspėjus kitą Šalį raštu ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį. Šio punkto nuostata netaikoma, jei Sutarties specialiojoje dalyje nustatytas minimalus naudojimosi paslauga terminas – iki jo pabaigos;
(iii) Vykdytojui vienašališkai keičiant Sutarties sąlygas, kai su jomis Užsakovas nesutinka.
16.3. Vykdytojas taip pat vienašališkai neteismine tvarka gali nutraukti Sutartį apie tai raštu įspėjęs Užsakovą ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) kalendorines dienas, jeigu (i) Užsakovas laiku nesumoka pagal Sutartį mokėtinų mokėjimų, taip pat (ii) negavus Užsakovo raštiško pranešimo atnaujinti atitinkamų Sutarties specialiojoje dalyje nurodytų apsaugos paslaugų teikimą pagal Taisyklėse numatytas informavimo apie paslaugos teikimo atnaujinimą sąlygas, jeigu Taisyklėse atitinkamos paslaugos sustabdymo galimybė yra numatyta.
16.4. Užsakovas turi teisę vienašališkai neteismine tvarka nutraukti Sutartį nesilaikydamas Sutarties bendrosios dalies 16.2 (ii) papunktyje nustatyto termino, tačiau tokiu atveju privalo sumokėti Vykdytojui vieno mėnesio mėnesinio mokesčio dydžio Sutarties nutraukimo mokestį, kurio dydis atitinka iš anksto šalių įvertintus minimalius Vykdytojo nuostolius, dėl to, kad Sutartis nutraukiama nesilaikant šio nustatyto pranešimo termino, ir apie tai raštu privalo įspėti Vykdytoją ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) kalendorines dienas. Šio punkto nuostata netaikoma, jei Sutarties specialiojoje dalyje nustatytas minimalus naudojimosi paslauga terminas.
16.5. Nutraukiant apsaugos paslaugų teikimą atskiriems Objektams taikomos tos pačios nuostatos kaip ir nutraukiant Sutartį.
16.6. Kiekviena iš šalių turi teisę nutraukti Sutartį vienašališku pranešimu, jei (i) kita šalis pažeidžia Sutartį ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas, ir (ii) šalis pranešė apie Sutarties nutraukimą prieš 15 (penkiolika) dienų, ir (iii) Sutartį pažeidusi šalis nepašalino pažeidimo per kitos šalies nustatytą protingą terminą, jeigu tokį pažeidimą galima pašalinti.
16.7. Be šiame skyriuje numatytų pagrindų, Vykdytojas gali vienašališkai, rašytiniu pranešimu Užsakovui, nutraukti Sutartį, jei Užsakovui įstatymų nustatyta tvarka vykdoma bankroto procedūra ar Užsakovas yra likviduojamas, taip pat Užsakovui nustojus valdyti Objektą.
16.8. Sutarties nutraukimas neatleidžia Užsakovo nuo pareigos atsiskaityti su Vykdytoju už Užsakovui suteiktas pagal Sutartį paslaugas, o jei nėra pasibaigęs minimalus naudojimosi paslauga terminas – Užsakovas turi sumokėti (i) visus mokesčius, susijusius su faktiškai suteiktomis paslaugomis pagal Sutartį, (ii) netesybas, jei tokios numatytos Sutarties specialiojoje dalyje, (iii) taip pat atlyginti kitas Vykdytojo išlaidas, kurias, Užsakovui pažeidus minimalaus naudojimosi paslauga termino įsipareigojimą, Vykdytojas patyrė norėdamas įvykdyti Sutartį. Šalys pripažįsta, kad šiame punkte numatytų mokėjimų ((ii) ir (iii)) dydis yra sąžiningas ir pagrįstas, ir atitinka iš anksto šalių įvertintus minimalius Vykdytojo nuostolius, dėl to, kad Sutartis nutraukiama nesilaikant minimalus naudojimosi paslauga termino.
16.9. Sutarties specialiosios dalies pakeitimai ir papildymai galioja tik sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų šalių įgaliotų atstovų, išskyrus vienašalius Sutarties bendrosios dalies 8.1, 8.5, 8.6 ir 15.2 punktuose nurodytus pakeitimus. Vykdytojas turi teisę keisti Sutarties bendrąsias sąlygas Sutarties bendrosios dalies 8.1 – 8.3 punktuose nustatyta tvarka.

 

17. Asmens duomenų tvarkymo sąlygos
17.1. Vykdytojas asmens duomenis, kurie yra gaunami vykdant šią Sutartį, tvarko kaip asmens duomenų valdytojas, siekdamas vykdyti su Užsakovu sudarytą Sutartį (kai Užsakovas – fizinis asmuo) arba kaip asmens duomenų tvarkytojas, tvarkant asmens duomenis Užsakovo vardu (kai Užsakovas – fizinis asmuo, juridinis asmuo ar kita organizacija). Remdamasis savo teisėtu interesu, Vykdytojas darys pokalbių telefonu su Užsakovu ir kontaktiniais asmenimis įrašus ir juos naudos kaip įrodymus Vykdytojo ir Užsakovo ginčų nagrinėjimo atveju. Asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, remiantis Užsakovo (fizinio arba juridinio asmens atstovo) duotu sutikimu. Asmens duomenys yra tvarkomi paslaugų pagal Sutartį teikimo, tiesioginės rinkodaros vykdymo, skolų administravimo, įrodymų rinkimo ir susijusiais tikslais.
17.2. Asmens duomenys nėra teikiami tretiesiems asmenims, nėra perduodami į trečiąsias valstybes ar tarptautinėms organizacijoms, išskyrus teisės aktų numatytus atvejus, kaip, pvz., Užsakovui laiku neatsiskaičius su Vykdytoju, įsiskolinimo išieškojimas gali būti pavedamas asmenims, kurių veikla susijusi su skolų išieškojimu ar skolininkų duomenų bazės kūrimu, administravimu ar naudojimu (pvz., Creditinfo).
17.3. Asmens duomenys yra tvarkomi kol galioja Sutartis, pasibaigus Sutarties terminui ar Sutartį nutraukus – tol, kol būtina teisiniams reikalavimams dėl Sutarties galiojimo ar vykdymo pareikšti, vykdyti arba apginti. Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi iki atšaukiamas duotas sutikimas. Užsakovui atšaukus sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, asmens duomenų tvarkymas šiuo tikslu nedelsiant nutraukiamas.
17.4. Užsakovas (fizinis asmuo arba juridinio asmens atstovas), patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę prašyti, kad Vykdytojas leistų susipažinti su savo asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nustatytomis sąlygomis ir tvarka, taip pat teisę nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai jie tvarkomi teisėto intereso teisiniu pagrindu, bei teisę bet kada atšaukti savo anksčiau duotą sutikimą. Užsakovas (fizinis asmuo arba juridinio asmens atstovas) taip pat turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.
17.5. Užsakovas sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu turi teisę atšaukti el. paštu info@lt.g4s.com arba savitarnos svetainėje www.manog4s.lt.
17.6. Užsakovas dėl asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjekto teisių įgyvendinimo gali kreiptis į Vykdytojo paskirtą duomenų apsaugos pareigūną el. paštu dpo@lt.g4s.com.
 
18. Ginčai ir taikytina teisė
18.1. Iškilus ginčui dėl Sutarties vykdymo, šalys jį sprendžia derybose, vadovaudamosi gera valia. Jeigu ginčo nepavyksta išspręsti per protingą terminą derybų būdu, kiekviena šalis turi teisę kreiptis į teismą. Ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
18.2. Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

 

19. Baigiamosios nuostatos
19.1. Sutartis sudaroma 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, kurių kiekvienas turi vienodą juridinę galią. Sutarties šalys turi po vieną Sutarties egzempliorių.
19.2. Tuo atveju, jei Sutartis buvo sudaryta lietuvių ir kita kalba, esant neatitikimams tarp Sutarties tekstų skirtingomis kalbomis, vadovaujamasi tekstu lietuvių kalba.
^