Skip to main content

Elektroninės apsaugos paslaugos teikimo taisyklės

redakcija, galiojanti nuo 2018-09-01 naujiems klientams, nuo 2018-11-01 - esamiems klientams 

1. Pagrindinės sąvokos
1.1. Signalizacijos sistema – Objekte įrengtų apsaugos jutiklių ir (arba) gaisrinių jutiklių, ir (arba) pavojaus mygtukų, ir (arba) gaisrinių mygtukų, signalinių kabelių tinklu arba radijo bangomis sujungtų su centrale, bei centralės ryšio priemonių, sujungtų su CSP, visuma. Jutikliai ir mygtukai gali būti atskiri arba tarpusavyje ar į centralę integruoti įrenginiai.
1.2. Centrinis stebėjimo pultas (toliau – CSP) – patalpos, kur įrengta specializuota Vykdytojo radiobanginė, modeminė, kompiuterinė ir programinė įranga, priimanti ir apdorojanti iš Signalizacijos sistemos gaunamus signalus, ir kur visą parą budi atsakingi Vykdytojo darbuotojai.
1.3. Ryšio kanalas – būdas, kuriuo ryšio priemonė perduoda signalus į CSP, pvz., stacionari telefono linija, GSM/GPRS/3G ryšys, IP linija.
1.4. Ryšio priemonė – įrenginys, skirtas Signalizacijos sistemos signalams perduoti iš Signalizacijos sistemos į CSP per tam skirtą ryšio kanalą. Gali būti atskira (pvz., GPRS siųstuvas) arba integruota į centralę.
1.5. Elektroninės apsaugos paslaugos teikimas – Signalizacijos sistemos signalų stebėjimas CSP ir reagavimas į juos šiose elektroninės apsaugos paslaugos teikimo taisyklėse (toliau – Taisyklėse) nustatyta tvarka.
1.6. Greitojo reagavimo ekipažas (toliau – GRE) – Vykdytojo apsaugos darbuotojas, specialiu elektroninės apsaugos paslaugai teikti skirtu automobiliu reaguojantis į atitinkamus Signalizacijos sistemos signalus ir vykdantis kitas Taisyklėse numatytas pareigas.
1.7. Kontaktinis asmuo – Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas fizinis asmuo, vykdantis Taisyklėse numatytus veiksmus.
1.8. Vartotojo klaida – Signalizacijos sistemos suveikimas, kai GRE atvykus prie Objekto ir jį apžiūrėjus nėra nustatoma jokių išorinių Objekto pažeidimų, kitų neteisėtų kėsinimosi į Objektą ar pavojaus Objekte esančių asmenų turtui, gyvybei ir sveikatai požymių.
1.9. Pavojaus signalas – Signalizacijos sistemos į CSP perduodamas pranešimas, reiškiantis įsilaužimą, gaisrą, pavojaus mygtuko paspaudimą, pavojingą dujų koncentraciją, sistemos ar atskirų jos dalių pažeidimą (sabotažą), dujų nuotėkį, vandens užpylimą ar dėl kitų priežasčių suveikusios Signalizacijos sistemos pavojaus zonos suveikimą.
1.10. Techninis signalas – Signalizacijos sistemos į CSP perduotas arba vykdant Signalizacijos sistemos stebėjimą CSP sukurtas pranešimas, reiškiantis Signalizacijos sistemos, atskirų jos dalių techninės būklės pasikeitimus, galinčius sutrikdyti pavojaus signalų perdavimą į CSP.
1.11. Objekto pažeidimai – GRE Objekto apžiūros metu pastebėti Objekto būklės pakitimai ar įvykiai, vertintini kaip pažeidimai: (i) Objekto išorės perimetro pažeidimas (praviri lengvai pasiekiami langai, išdaužti langai, išlaužtos, atrakintos durys, atviri vartai ir kt.), (ii) akivaizdūs vagystės, plėšimo ar kiti neteisėto kėsinimosi į Objektą požymiai, (iii) akivaizdūs gaisro, dūmų Objekte požymiai, (iv) viešosios tvarkos pažeidimai, (v) sulaikyti prie Objekto asmenys, kurie bandė pasišalinti, (vi) kiti pagrįsti įtarimai, kad Objekte galėjo būti įvykdyta vagystė ar plėšimas.
1.12. CSP telefono numeriai – Sutarties specialiojoje dalyje nurodyti telefono numeriai, kuriais Užsakovas gali paskambinti į Vykdytojo CSP.
 
2. Pasiruošimas teikti elektroninės apsaugos paslaugą
2.1. Prieš pradedant teikti elektroninės apsaugos paslaugą, Užsakovas:
2.1.1. pateikia paslaugai teikti reikalingus duomenis, kurie numatyti Sutarties specialiojoje dalyje;
2.1.2. įsirengia Signalizacijos sistemą Objekte ir ją įjungia į Vykdytojo CSP arba užsako šiuos darbus iš Vykdytojo;
2.1.3. įsigyja ir įsirengia Ryšio kanalą bei Ryšio priemonę, būtiną signalams perduoti į CSP: (i) iš Vykdytojo; (ii) iš kitų ryšio tiekėjų, suderinęs su Vykdytoju.
2.2. Elektroninės apsaugos paslauga pradedama teikti nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos elektroninės apsaugos paslaugos teikimo pradžios datos, tačiau tik tada, kai yra įvykdytos visos Taisyklių 2.1 punkte nurodytos sąlygos.
 
3. Signalizacijos sistemos naudojimo sąlygos
3.1. Užsakovas yra atsakingas už tinkamą Signalizacijos sistemos, Ryšio priemonės ir Ryšio kanalo, skirto signalams perduoti į CSP, veikimą:
3.1.1. įsipareigoja apmokėti tiek visas pasirinkto Ryšio kanalo naudojimo, tiek visas pasirinktos Ryšio priemonės eksploatavimo išlaidas;
3.1.2. laiku imasi priemonių, kad būtų atlikta Signalizacijos sistemos, naudojamo Ryšio kanalo ir Ryšio priemonės, nepriklausomai nuo to kam ji priklauso, techninė priežiūra bei gedimų šalinimas. Šias paslaugas Užsakovas gali pagal atskirą susitarimą įsigyti iš Vykdytojo ar bet kurio kito paslaugų tiekėjo.
3.2. Užsakovas įsipareigoja nenaudoti Ryšio kanalo, kuris naudojamas Signalizacijos sistemos signalams perduoti į CSP, jokiais kitais tikslais.
3.3. Vykdytojo suteikto Ryšio kanalo naudojimas kitais tikslais, nei Signalizacijos sistemos pranešimams perduoti, yra laikomas esminiu sutarties pažeidimu ir Vykdytojas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, kaip tai apibrėžta Sutarties bendrosios dalies 16.6 punkte.
3.4. Užsakovas neturi teisės raštu nesuderinęs su Vykdytoju prie Objekto Signalizacijos sistemos jungti daugiau jutiklių nei jų buvo sutarties sudarymo metu.
3.5. Jei Užsakovas pažeidžia 3.4 p. nuostatą ir prie Signalizacijos sistemos prijungia daugiau jutiklių nei jų buvo sutarties sudarymo metu, Vykdytojas neturi pareigos reaguoti į Pavojaus ir Techninius signalus, kuriuos sukėlė šie jutikliai, Taisyklių 5 dalyje nustatyta tvarka ar kaip nors kitaip.
3.6. Užsakovui pažeidus 3.5 p. nuostatą: (i) Užsakovas įsipareigoja Vykdytojui sumokėti Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto dydžio netesybas (baudą); (ii) Vykdytojas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.
3.7. Užsakovas užtikrina, kad teikiant elektroninės apsaugos paslaugą Vykdytojui nebūtų kliūčių, kurios ribotų Vykdytojo patekimą prie Objekto.
3.8. Užsakovas užtikrina, kad (i) asmenys, kurie naudosis Signalizacijos sistema, laikysis Signalizacijos sistemos eksploatavimo instrukcijų; (ii) Kontaktinių asmenų telefono numeriais bus atsakyta visą parą.
3.9. Užsakovas užtikrina, kad būtų vykdomi Vykdytojo pateikti nurodymai dėl Objekto saugumo trūkumų pašalinimo.
3.10. Jei Užsakovas nesiima priemonių pašalinti Vykdytojo nurodytų Objekto saugumo trūkumų ar Signalizacijos sistemos, ryšio priemonės bei ryšio kanalo gedimų ir sutrikimų per Vykdytojo nurodytą terminą, Vykdytojas gali sustabdyti sutartinių prievolių vykdymą. Tokiam sutartinių prievolių vykdymo sustabdymui taikomos Sutarties bendrosios dalies 12.1 bei 12.2 ir šių Taisyklių 11.2 - 11.4 punktų nuostatos.
3.11. Pasibaigus Sutarčiai, nepriklausomai nuo Sutarties pasibaigimo pagrindų, Užsakovas įsipareigoja nedelsdamas savo jėgomis ir lėšomis išprogramuoti Signalizacijos sistemos signalų siuntimą į CSP arba sudaryti sąlygas tai atlikti Vykdytojui. Užsakovui pažeidus šią nuostatą, Užsakovas įsipareigoja Vykdytojui sumokėti Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto dydžio netesybas (baudą).
 
4. Signalizacijos sistemos įjungimas
4.1. Užsakovas turi užtikrinti, kad kiekvieną kartą įjungiant Signalizacijos sistemą:
4.1.1. Objekte neliktų žmonių, gyvūnų, kurie gali sukelti Signalizacijos suveikimus;
4.1.2. būtų uždarytos visos Objekto vidinės durys, langai ir orlaidės bei užrakintos išorinės durys, jei yra – užrakintos grotuotos durys, langų ir kitos grotos, nuleistos visos apsauginės žaliuzės;
4.1.3. nebūtų uždengti Signalizacijos jutikliai;
4.1.4. neliktų įjungtų nebūtinų elektros, dujų, vandens ir kitų prietaisų, kurie gali sukelti Signalizacijos suveikimus.
4.2. Jeigu Signalizacijos sistema apima ir teritoriją prie Objekto, Užsakovas turi užtikrinti, kad ši teritorija būtų aptverta taip, kad per aptvėrimą be papildomų priemonių negalėtų perlipti vidutinio ūgio ir sudėjimo žmogus ir patekimas į teritoriją būtų galimas tik per tam skirtus vartus, vartelius ar duris, kurie saugojimo metu turi būti uždaryti ir užrakinti.
4.3. Užsakovas privalo užtikrinti, kad tuo metu, kai Signalizacijos sistema įjungta, pinigai, vertybiniai popieriai, brangenybės (brangakmeniai, taurieji metalai, gaminiai iš jų ar jų laužas bei atliekos), kilnojamosios kultūros vertybės, kolekciniai ir antikvariniai daiktai būtų laikomi seife. Seifu suprantama metalinė dėžė su sudėtingu rakinimo mechanizmu arba kodiniu užraktu, atspari mechaniniam ir ugnies poveikiui, pritvirtinta prie grindų ar mūrinės sienos; durelės nupjovus skląsčius neišsiima. Nešiojamieji elektroniniai prietaisai (kompiuteriai, mobiliojo ryšio telefonai, kt.) neturi būti paliekami arti pastato įstiklintų konstrukcijų (langų, durų, sienų ir pan.), kurias pažeidus būtų lengvai pasiekiami. Daiktai, kurių laikymo ir (arba) saugojimo tvarką nustato teisės aktai (narkotinės medžiagos, ginklai bei šaudmenys ir pan.), privalo būti saugomi tuose teisės aktuose nustatyta tvarka.
4.4. Užsakovui pažeidus 4.3 punkto sąlygas Vykdytojas neturi pareigos kompensuoti Užsakovo patirtus nuostolius vagystės atveju, nepriklausomai nuo to ar Vykdytojas įvykdė kitas sutartyje numatytas pareigas.
4.5. 4 skyriaus reikalavimai nėra taikomi Signalizacijos sistemoms, kurias sudaro tik pavojaus mygtukas (-ai) ir (arba) gaisro (dūmų), ir (arba) dujų jutikliai, t.y. tokioms sistemoms, kurios nuolat yra įjungtos.
 
5. Reagavimas į Signalizacijos sistemos signalus
5.1. Vykdytojo CSP gavus iš Užsakovo Signalizacijos sistemos:
5.1.1. Pavojaus signalą – reaguojama pagal tvarką, nurodytą Taisyklių 5.2-5.3 punktuose;
5.1.2. Techninį signalą – reaguojama pagal tvarką, nurodytą Taisyklių 5.5-5.7 punktuose.
5.2. CSP gavus pavojaus signalą, Vykdytojas siunčia greitojo reagavimo ekipažą (GRE) prie Objekto nedelsdamas arba, jei Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas konkretus piko ir ne piko reagavimo laikas, per šį reagavimo laiką (piko laikas – paros laikas darbo dienomis nuo 7.00 iki 9.00 val. ir nuo 16.00 iki 19.00 val.; ne piko laikas – paros laikas, išskyrus piko laiką). GRE atvykimo laikas skaičiuojamas nuo Signalizacijos sistemos signalo gavimo CSP iki GRE atvykimo prie Objekto momento.
5.3. Jeigu iki GRE atvykstant į Objektą Kontaktinis asmuo praneša Vykdytojui CSP telefono numeriais, kad realaus pavojaus nėra bei pranešimą patvirtina Objekto slaptažodžiu, arba iki GRE atvykstant prie Objekto CSP gauna Signalizacijos sistemos išjungimo signalą, Vykdytojas atleidžiamas nuo GRE atvykimo prie Objekto pareigos.
5.4. Už kiekvieną GRE atvykimą, kai nėra nustatoma jokių išorinių Objekto perimetro pažeidimų, kitų neteisėtų kėsinimosi į Objektą ar pavojaus Objekte esančių asmenų turtui, gyvybei ir sveikatai požymių, įskaitant Vartotojo klaidas, Užsakovas moka Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto dydžio reagavimo mokestį.
5.5. CSP gavus vieną iš šių Techninių signalų: (i) elektros energijos tiekimo dingimo signalą ir per 15 (penkiolika) minučių CSP negavus elektros energijos tiekimo atsistatymo signalo; (ii) centralės rezervinio maitinimo šaltinio gedimo signalą; (iii) GPRS ryšio sutrikimo signalą (kai Signalizacija yra išjungta); (iv) 12V maitinimo sutrikimo signalą, nedelsiant informuojami Vykdytojo pasirinkimu – telefonu arba SMS pranešimu – pirmi trys sąraše esantys Kontaktiniai asmenys.
5.6. Jei Signalizacijos sistema yra įjungta, Vykdytojas į CSP gautus GPRS ryšio sutrikimo signalus reaguoja kaip į Pavojaus signalus.
5.7. Apie kitus Techninius signalus pirmasis sąraše esantis Kontaktinis asmuo informuojamas per protingą terminą Vykdytojo pasirinkimu – raštu, telefonu arba SMS pranešimu – tada kai Vykdytojas turi pagrindo manyti, jog šie signalai gali reikšti reikšmingą Signalizacijos sistemos sutrikimą.
5.8. Jeigu Kontaktinis asmuo praneša Vykdytojui CSP telefono numeriais, kad dėl susidariusių aplinkybių Objekte į Signalizacijos sistemos suveikimus reaguoti nereikia, ir pranešimą patvirtina Objekto slaptažodžiu, Vykdytojas nereaguoja į Užsakovo Signalizacijos sistemos siunčiamus signalus Kontaktinio asmens nurodytą laiką, bet ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo dienos.
 
6. Objekto apžiūra
6.1. Atvykęs prie Objekto GRE, atsižvelgdamas į galimybes ir aplinkybes Objekte ar prie Objekto, privalo:
6.1.1. apžiūrėti Objektą iš vidaus, jei Objekte yra Kontaktinis asmuo – kartu su Kontaktiniu asmeniu;
6.1.2. jeigu patekti į Objektą nėra galimybės (patalpos arba teritorija uždaryta, užrakinta, nieko nėra viduje) – apžiūrėti Objektą iš išorės. Jei Objekto išorės apžiūra yra ribojama kliūčių (kliūtimis apžiūrėti Objektą be kitų yra laikoma: tvora, šunų buvimas teritorijoje, rakinami vartai, kelio užtvaras ir pan.), GRE apžiūri Objektą pagal Objekto prieinamą perimetrą arba tiek, kiek leidžia aplinkybės;
6.1.3. jei įmanoma, nustatyti Objekte arba šalia Objekto esančių asmenų tapatybę, sulaikyti tuos asmenis, kurie siekdami išvengti asmens tapatybės nustatymo, bando pasišalinti. Sulaikytus asmenis perduoti policijai jų asmens tapatybei nustatyti.
 
7. Vykdytojo veiksmai apžiūrėjus Objektą ir nenustačius pažeidimų
7.1. Jeigu Kontaktinio asmens Objekte nėra ir GRE apžiūrėjus Objektą nenustatyta jokių išorinių Objekto pažeidimų (p. 1.11) laikoma, kad Objektui pavojus negresia. Šiuo atveju pirmus tris Sutarties specialiojoje dalyje nurodytus Kontaktinius asmenis Vykdytojas apie įvykusį GRE reagavimą informuoja SMS pranešimu. Po SMS pranešimo išsiuntimo, Vykdytojas be jokių neigiamų pasekmių sau turi teisę atšaukti GRE nuo Objekto.
7.2. Jeigu Kontaktinio asmens Objekte nėra ir GRE apžiūrėjus Objektą nenustatyta išorinių Objekto pažeidimų (p. 1.11), tačiau yra aplinkybių, kurios gali sukelti tolimesnius klaidingus Signalizacijos sistemos suveikimus (praviri langai, šalia Objekto vykdomi darbai, aukšta žolė, medžių šakos, kiti Objektai teritorijoje, kuriems saugoti naudojami lauko jutikliai, ir pan.), Vykdytojas apie situaciją informuoja Kontaktinį asmenį savo pasirinkimu telefonu arba SMS pranešimu. Po Kontaktinio asmens informavimo telefonu arba SMS pranešimo išsiuntimo, Vykdytojas be jokių neigiamų pasekmių sau turi teisę atšaukti GRE nuo Objekto.
7.3. Jei Kontaktinis asmuo, gavęs SMS pranešimą apie įvykusią Objekto apžiūrą, pageidauja, kad Objektas būtų apžiūrėtas GRE pakartotinai kartu su Kontaktiniu asmeniu, jis per 1 (vieną) valandą nuo SMS išsiuntimo momento turi paskambinti Vykdytojui CSP telefono numeriais bei susitarti dėl pakartotinos Objekto apžiūros ir suderinti GRE atvykimo laiką. Jei Kontaktinis asmuo paskambina Vykdytojui praėjus daugiau nei 1 (vienai) valandai, Vykdytojas pasilieka sau teisę nesiųsti GRE pakartotinai apžiūrėti Objektą.
 
8. Vykdytojo veiksmai apžiūrėjus Objektą ir nustačius pažeidimus
8.1. Apie pastebėtus išorinius Objekto pažeidimus (p. 1.11) Vykdytojas informuoja Kontaktinį asmenį, jei jo nėra Objekte, telefonu pagal Sutarties specialiojoje dalyje nurodytą Kontaktinių asmenų sąrašo eiliškumą.
8.1.1. Telefonu informavus Kontaktinį asmenį, Kontaktinis asmuo privalo: (i) nedelsdamas arba, jei Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas konkretus Kontaktinio asmens atvykimo laikas, per tą atvykimo laiką atvykti prie Objekto ir kartu su GRE apžiūrėti Objektą arba (ii) atšaukti Objekto apsaugą telefonu, atšaukimą patvirtindamas slaptažodžiu.
8.1.2. Kontaktiniam asmeniui negalint atvykti prie Objekto, Kontaktinis asmuo gali pavesti Objekto apžiūrą kartu su GRE atlikti trečiajam asmeniui. Apie tai Kontaktinis asmuo turi informuoti CSP ir nurodyti atvykstančio prie Objekto asmens vardą, pavardę. Atvykęs prie Objekto Kontaktinio asmens įgaliotas asmuo GRE darbuotojui privalo pateikti asmens dokumentą, įrodantį jo tapatybę.
8.1.3. Jei Kontaktinis asmuo Vykdytojui informavus jį apie pastebėtus pažeidimus nepraneša, kad atvyks prie Objekto ir nepaveda apžiūrėti Objektą trečiajam asmeniui, Vykdytojas turi teisę be jokio atskiro pranešimo atšaukti GRE nuo Objekto. Tokiu atveju už bet kokias neigiamas pasekmes Vykdytojas Užsakovui neatsako.
8.1.4. Kontaktiniam asmeniui patvirtinus, kad jis pats ar jo nurodytas asmuo atvyks apžiūrėti Objektą, GRE saugo Objektą tol, kol atvyks Kontaktinis asmuo (ar Kontaktinio asmens nurodytas asmuo) arba kol bus atšaukta Objekto fizinė apsauga, bet ne ilgiau kaip Sutarties specialiojoje dalyje nurodytą laiką nuo to momento, kai Kontaktinis asmuo telefonu iškviečiamas į Objektą. Užsakovo prašymu fizinė apsauga gali būti vykdoma ir ilgesnį laiką nei Sutarties specialiojoje dalyje nustatytas Kontaktinio asmens atvykimo laikas, bet Užsakovas už šias papildomas fizinės apsaugos valandas moka paslaugos teikimo dieną galiojantį, Vykdytojo nustatyto dydžio fizinės apsaugos paslaugos mokestį.
8.1.5. Apžiūrėjęs Objektą su GRE darbuotoju, Kontaktinis (arba jo įgaliotas) asmuo privalo: (i) patvirtinti žodžiu GRE darbuotojui, kad Objekto apsauga nereikalinga ir atšaukiama arba (ii) susitarti su Vykdytoju dėl fizinės Objekto apsaugos, paskambinęs CSP telefono numeriais.
8.2. Nepavykus prisiskambinti nei vienam Kontaktiniam asmeniui, Sutarties specialiojoje dalyje nurodytiems pirmiems trims Kontaktiniams asmenims išsiunčiamas SMS pranešimas.
8.2.1. Jei Kontaktinis asmuo per 1 (vieną) valandą nuo SMS išsiuntimo momento paskambina Vykdytojui CSP telefono numeriais bei pageidauja, kad Užsakovo Kontaktinis asmuo pakartotinai apžiūrėtų Objektą iš vidaus kartu su GRE, GRE atvyksta prie Objekto su Užsakovu suderintu laiku.
8.2.2. Jei Užsakovas paskambina Vykdytojui praėjus daugiau nei 1 (vienai) valandai, Vykdytojas pasilieka sau teisę nesiųsti GRE pakartotinai apžiūrėti Objektą.
8.3. Jei su Kontaktiniais asmenimis nepavyko susisiekti nei telefonu, nei išsiuntus SMS pranešimą ir yra pagrįstų įtarimų, kad galėjo būti įvykdyta vagystė ar plėšimas, išsiuntęs SMS pranešima Kontaktiniams asmenims, Vykdytojas praneša apie įvykį policijai ir lieka prie Objekto tol, kol Kontaktinis asmuo atvyks prie Objekto arba atšauks apsaugą, bet ne ilgiau kaip 12 val. nuo SMS pranešimo išsiuntimo momento. Užsakovas už antrą ir kiekvieną po to einančią vieno apsaugos darbuotojo fizinės apsaugos valandą moka paslaugos suteikimo dieną galiojantį, Vykdytojo nustatyto dydžio fizinės apsaugos paslaugos mokestį. Vykdytojas turi teisę GRE saugomo Objekto fizinę apsaugą pavesti kitiems – ne GRE – Vykdytojo apsaugos darbuotojams.
^