Skip to main content

Papildoma elektroninės apsaugos paslaugų teikimo sąlyga Nr.2

REDAKCIJA, galiojanti nuo 2018-09-01 naujiems klientams, nuo 2018-11-01 - esamiems klientams

1. Papildomos sąvokos ir jų aiškinimas
1.1. Įranga – signalizacijos ir (arba) gaisrinė, ir (arba) vaizdo stebėjimo, ir (arba) įeigos kontrolės sistema (-os) arba kita (-os) sistema (-os), kurios (-ių) specifikacija nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje.
1.2. Įrangos kaina – Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta įrangos kaina.
1.3. Darbai – visi Sutarties specialiojoje dalyje bei Sutarties prieduose nurodyti ir Sutarties pagrindu Vykdytojo atliekami įrangos įrengimo bei su tuo susiję darbai.
1.4. Atlikti darbai – pateiktos medžiagos ir įranga, Sutartyje nurodyti ir visiškai bei tinkamai atlikti įrangos įrengimo, bandymo, perdavimo eksploatuotii ir kiti darbai perdavimo - priėmimo aktu perduoti Užsakovui.
1.5. Jeigu Sutarties specialiojoje dalyje arba atskirame Vykdytojo ir Užsakovo raštiškame susitarime nenurodyta kitaip, į Įrangos kainą yra įtrauktos visos Įrangos įrengimo išlaidos, įskaitant statybinių medžiagų ir priemonių išlaidas, tiesiogiai susijusias su Įrangos įrengimo darbais.
1.6. Elektroninės apsaugos paslaugos – elektroninės apsaugos, stebėsenos, vaizdo stebėjimo, pavojaus mygtuko ir kitos apsaugos paslaugos, kurioms teikti naudojama atitinkama apsaugos techninė bei programinė įranga.
 
2. Susitarimo dalykas
2.1. Pagal šią papildomą Elektroninių apsaugos paslaugų teikimo sąlygą (toliau – Papildoma sąlyga Nr.2) Vykdytojas įrengia Įrangą Objekte ir perduoda ją nuosavybės teise Užsakovui.
Užsakovas šioje Papildomoje sąlygoje Nr.2 nustatyta tvarka priima tinkamai įrengtą Įrangą ir Vykdytojui sumoka Įrangos kainą.
 
3. Įrangos įrengimas
3.1. Vykdytojas Įrangą Objekte įrengia ne vėliau kaip per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytą terminą, įvykdžius visas šias sąlygas:
(i) Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta, kad ši Papildoma sąlyga Nr.2 yra sudėtinė Sutarties dalis (Sutarties priedas);
(ii) Užsakovas sumokėjo ir Vykdytojas gavo vienkartinį avansinį mokestį už perkamą Įrangą, jeigu toks nustatytas Sutarties specialiojoje dalyje;
(iii) Užsakovas sudarė visas reikiamas sąlygas Įrangai įrengti.
3.2. Įrangos įrengimo darbai gali būti atliekami vienu arba keliais darbų etapais, per Vykdytojo ir Užsakovo suderintą darbų atlikimo terminą ir pagal darbų atlikimo grafiką, kurie numatyti Sutarties specialiojoje dalyje.
3.3. Įrangos įrengimo terminas ir (ar) darbų atlikimo grafikas gali būti Vykdytojo ir Užsakovo iniciatyva keičiamas, pakeitus ar papildžius projektinius sprendimus bei Užsakovo užsakymu atliekant papildomus darbus, kurių Vykdytojas ir Užsakovas nenumatė sudarydami Sutartį ir kurie yra būtini Sutartyje nurodytiems darbams visiškai ir tinkamai atlikti. Įrangos įrengimo termino ir (ar) darbų atlikimo grafiko pakeitimas, papildomi Įrangos įrengimo darbai įforminami Vykdytojui ir Užsakovui pasirašant papildomą susitarimą, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
3.4. Įrangos įrengimo darbų ir (ar) atskirų darbų etapų (kai darbai atliekami keliais etapais) terminai (datos) gali būti nukeliami:
(i) raštišku Užsakovo pagrįstu pareikalavimu, iki jame nurodytos datos;
(ii) raštišku Vykdytojo ir Užsakovo susitarimu, iki jame nurodytos datos.
3.5. Jei norint visa apimtimi ir tinkamai atlikti Įrangos įrengimo darbus yra būtini papildomi, Sutarties specialiojoje dalyje nenumatyti darbai, kurie keičia principinius ir funkcinius Įrangos įrengimo sprendimus bei mažina/didina Įrangos apimtį, Vykdytojas apie tai informuoja Užsakovą. Papildomiems darbams atlikti Vykdytojas ir Užsakovas sudaro ir pasirašo papildomą susitarimą, kuriame nurodomi konkretūs papildomi darbai, papildoma Įranga, darbų atlikimo terminai, papildomų darbų ir Įrangos kaina.
3.6. Jei norint visa apimtimi ir tinkamai atlikti Įrangos įrengimo darbus yra būtini papildomi, Sutarties specialiojoje dalyje nenumatyti darbai, kurie nekeičia principinių ir funkcinių įrangos įrengimo sprendimų bei nesumažina/nepadidina Įrangos apimties ir jei tai vykdoma pagal galiojančias normas ir taisykles, Vykdytojas gali be atskiro Užsakovo sutikimo keisti projektinę dokumentaciją.
3.7. Nežymūs pakeitimai fiksuojami darbo brėžiniuose, dviem egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Sutarties šaliai.
Įrangos įrengimo darbų metu Vykdytojas privalo laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų šiems darbams atlikti nustatytų reikalavimų bei vadovautis Vykdytojo statybos taisyklėmis.
3.8. Vykdytojui negalint laiku (p. 3.1) užbaigti Įrangos įrengimo darbų (visų arba atskirų etapų, jei darbai atliekami keliais etapais) ne dėl Vykdytojo kaltės (neužbaigti Objekte statybos darbai, Užsakovas nesudaro tinkamų sąlygų ir pan.), Įrangos įrengimo darbų (atskirų etapų) užbaigimas ir perdavimas Užsakovui atitinkamai atidedamas tokiam laiko tarpui, kiek Vykdytojas negalėjo vykdyti darbų.
 
4. Įrengimo darbų rezultato ir Įrangos perdavimas
4.1. Įrangos įrengimo darbų (atskirų etapų) rezultatas perduodamas Vykdytojui ir Užsakovui (jų įgaliotiems asmenims) pasirašant įrangos perdavimo - priėmimo aktą.
4.2. Vykdytojas ir Užsakovas (jų įgalioti asmenys), pasirašydami įrangos perdavimo - priėmimo aktą patvirtina, kad Vykdytojas tinkamai įrengė ir perdavė, o Užsakovas priėmė Įrangos įrengimo darbų rezultatą ir šiame akte nurodytą Įrangą. 
4.3. Atliktų Įrangos įrengimo darbų perdavimas bei priėmimas, kai darbai atliekami vienu etapu:
(i) Vykdytojas, visa apimtimi ir tinkamai atlikęs Įrangos įrengimo darbus, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas informuoja Užsakovą apie galimybę perduoti atliktus Įrangos įrengimo darbus Užsakovui;
(ii) Užsakovas, gavęs Vykdytojo pranešimą, ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas privalo atvykti į Objektą ir ne vėliau per 3 (tris) darbo dienas nuo Vykdytojo pranešimo gavimo dienos privalo patikrinti atliktų įrangos įrengimo darbų kokybę, apimtį bei atitikimą Sutarties sąlygoms;
(iii) Užsakovui nustačius, kad Įrangos įrengimo darbai atlikti visa apimtimi, tinkamai ir atitinka Sutarties sąlygas, Vykdytojas ir Užsakovas pasirašo perdavimo - priėmimo aktą;
(iv) Užsakovui nustačius, kad Įrangos įrengimo darbai atlikti ne visa apimtimi, neatitinka Sutarties sąlygų arba nustatyti kokie nors Įrangos įrengimo trūkumai, Užsakovas apie tai žodžiu informuoja Vykdytoją arba, Vykdytojui pareikalavus, surašo motyvuotą atsisakymą pasirašyti perdavimo - priėmimo aktą, ir Vykdytojas bei Užsakovas sudaro Įrangos įrengimo darbų trūkumų aktą. Šiame akte Vykdytojas ir Užsakovas nustato, kokie Įrangos įrengimo trūkumai buvo užfiksuoti ir nurodo protingą terminą šiems trūkumams pašalinti;
(v) Įrangos įrengimo darbų trūkumų akte nustatytus trūkumus, atsiradusius dėl Vykdytojo kaltės, Vykdytojas pašalina savo jėgomis ir savo sąskaita per jame numatytą terminą;
Vykdytojui visa apimtimi ir tinkamai pašalinus Įrangos įrengimo darbų trūkumų akte nustatytus trūkumus, Įrangos įrengimo darbų perdavimas bei priėmimas vykdomas šios Papildomos sąlygos Nr.2 punktuose 4.3 (i), (ii), (iii) nustatyta tvarka;
(vi) tuo atveju, jeigu Užsakovas per 2 (dvi) darbo dienas gavęs šios Papildomos sąlygos Nr.2 punkte 4.3 (i) nurodytą pranešimą nepradeda darbų priėmimo, t.y. nepradeda atlikinėti 4.3 (ii) punkte numatytų veiksmų, Vykdytojas privalo raštu priminti Užsakovui apie darbų pabaigą. Jeigu Užsakovas, gavęs Vykdytojo priminimą, per 2 (dvi) darbo dienas nepateikia Vykdytojui raštiško atsakymo į priminimą arba nepradeda darbų priėmimo, laikoma, kad Įrangos įrengimo darbai atlikti visa apimtimi ir tinkamai: Vykdytojas Įrangos įrengimo darbus perdavė, o Užsakovas Įrangos įrengimo darbus priėmė. Tokiu atveju Įrangos įrengimo perdavimo – priėmimo diena yra laikoma kita darbo diena po šiame punkte numatyto termino pabaigos.
4.4. Atliktų Įrangos įrengimo darbų perdavimas bei priėmimas, kai darbai atliekami keliais etapais pagal Sutarties specialiojoje dalyje nurodytą darbų atlikimo grafiką:
(i) atlikus atitinkamo darbų etapo įrangos įrengimo darbus visa apimtimi, Vykdytojas ir Užsakovas sudaro ir pasirašo Įrangos įrengimo darbų etapo perdavimo - priėmimo aktą, kurio pagrindu Vykdytojas perduoda, o Užsakovas priima visus darbų grafike nurodyto atitinkamo darbų etapo darbus;
(ii) įrangos Įrengimo darbų etapo perdavimo bei priėmimo tvarką apibrėžia šios Papildomos sąlygos Nr.2 punktų 4.3 (i), (ii), (iv)-(vii) nuostatos;
(iii) Vykdytojui visa apimtimi ir tinkamai atlikus Įrangos įrengimo darbus, Užsakovas ir Vykdytojas sudaro ir pasirašo Baigiamąjį atliktų Įrangos įrengimo darbų perdavimo - priėmimo aktą, kuriuo patvirtinamas visų Įrangos įrengimo darbų pagal Sutartį atlikimas.
4.5. Papildomuose susitarimuose numatytų ir Užsakovo nurodymu Vykdytojo atliktų papildomų darbų perdavimas bei priėmimas atliekamas pagal šios Papildomos sąlygos Nr.2 punktų 4.3-4.4 nuostatas.
4.6. Įrangos atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Užsakovui nuo Įrangos perdavimo Užsakovui momento, o tuo atveju, kai Užsakovas atsisako priimti įrangą, Įrangos atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Užsakovui nuo to momento, kai jis atsisakė priimti Įrangą, taip pažeisdamas savo įsipareigojimus.

 

5. Įrangos nuosavybės teisė
5.1. Užsakovas įgyja nuosavybės teisę į Įrangą, įvykdžius visas šias sąlygas:
(i) Vykdytojui ir Užsakovui (jų įgaliotiems asmenims) pasirašius įrangos perdavimo - priėmimo aktą;
(ii) Užsakovui visiškai sumokėjus ir Vykdytojui gavus visą sumą už Įrangą.
5.2. Atskiras aktas dėl nuosavybės teisių į Įrangos perdavimą, nepasirašomas.

 

6. Įrangos naudojimas teikiant Elektroninės apsaugos paslaugas
6.1. Jei Užsakovui priklausanti, Vykdytojo įrengta Įranga nėra prižiūrima Vykdytojo pagal atskirai sudarytą su Užsakovu sutartį ir jos sąlygas, Užsakovas savo sąskaita ir lėšomis užtikrina tinkamą Įrangos veikimą visą Elektroninės apsaugos paslaugų teikimo laikotarpį, priešingu atveju bet kokios neigiamos pasekmės ir rizika tenka Užsakovui. Užsakovui pageidaujant, kad Įrangą prižiūrėtų Vykdytojas, Užsakovas turi teisę užsisakyti šią paslaugą kreipdamasis į Vykdytoją arba savitarnos svetainėje www.manog4s.lt. Ši paslauga teikiama pagal jos suteikimo metu galiojančius Vykdytojo įkainius ir sąlygas.
6.2. Vykdant Sutartį, keisti ir/ar taisyti visą Įrangą (ar jos dalį), taip pat keisti Įrangos įrengimo vietą(-as), Užsakovas gali tik iš anksto tai suderinęs su Vykdytoju.
 
7. Garantinės sąlygos
7.1. Įrangai suteikiama Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta garantija. Garantiniai terminai pradedami skaičiuoti nuo Įrangos įrengimo darbų rezultato perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos, įskaitant garantiniu laikotarpiu pakeistą įrangą ar jos dalį.
7.2. Garantijos negalioja Įrangai ar jos daliai, jei ji buvo eksploatuojama ne pagal jos eksploatavimo instrukciją ar buvo sulaužyta arba sugadinta Užsakovo eksploatuojančio personalo ar trečiųjų asmenų, gamtos veiksnių. Garantija netaikoma Įrangai ar jos daliai, kurią Užsakovo eksploatuojantis personalas ar tretieji asmenys bandė savavališkai (iš anksto nesuderinus su Vykdytoju) taisyti ar kitaip tvarkyti.
7.3. Garantija taip pat netaikoma Įrangai, jei Vykdytojui pareikalavus, nepateikiamas Įrangos perdavimo - priėmimo aktas, patvirtinantis jos perdavimą Užsakovui, arba Įrangos specifikacijos duomenys neatitinka pateiktuose dokumentuose nurodytų duomenų.
7.4. Užsakovo reikalavimai dėl Įrangos trūkumų gali būti pareikšti, jeigu trūkumai buvo nustatyti per šios Papildomos sąlygos Nr.2 punkte 7.1 nustatytą garantinį laikotarpį. Tokie trūkumai registruojami CSP telefono numeriais, nurodytais Sutarties specialiojoje dalyje.
 
8. Atsiskaitymo tvarka
8.1. Už Įrangą Užsakovas atsiskaito pagal Vykdytojo Užsakovui pateiktą PVM sąskaitą - faktūrą Sutarties specialiojoje ir bendrojoje dalyje nustatytomis sąlygomis ir terminais.
8.2. Avansinį mokestį už perkamą Įrangą, jeigu toks nustatytas Sutarties specialiojoje dalyje, Užsakovas sumoka pagal Sutarties specialiosios dalies sąlygas.
Įrangos įrengimo darbų atlikimo metu suvartotos elektros energijos, vandens sąnaudos, išlaidos už darbų vietos sutvarkymą, šiukšlių išvežimą ir pan., tenka Užsakovui.
 
9. Atsakomybė
9.1. Jeigu Užsakovas nevykdo savo pareigos vykdyti bet kokias prievoles Vykdytojui ir Vykdytojas pateikė Užsakovui rašytinį įspėjimą apie būtinumą pašalinti pažeidimus ar įvykdyti tokią prievolę per protingą terminą, bet ne vėliau nei per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, tačiau Užsakovas, gavęs tokį įspėjimą, per nurodytą terminą šios prievolės neįvykdė ar pažeidimų nepašalino, Vykdytojas turi teisę šią Papildomą sąlygą Nr.2 vienašališkai neteismine tvarka atšaukti (nutraukti), raštu pranešdamas apie tai Užsakovui prieš 5 (penkias) darbo dienas. Tokiu atveju laikoma, kad ši Papildoma sąlyga Nr.2 yra atšaukiama (nutraukiama) dėl Užsakovo kaltės ir Užsakovas privalo nedelsdamas, Vykdytojo pasirinkimu ir nurodymu: arba (i) grąžinti Įrangą ir apmokėti visas Vykdytojo išlaidas, kurias sąlygojo pirmalaikis šios Papildomos sąlygos Nr.2 nutraukimas, taip pat kompensuoti Įrangos vertės sumažėjimą, arba (ii) sumokėti Įrangos kainą ir apmokėti visas Vykdytojo išlaidas, kurias sąlygojo pirmalaikis šios Papildomos sąlygos Nr.2 nutraukimas. Užsakovui taip pat nėra grąžinamas vienkartinis įjungimo/Sutarties administravimo mokestis ir tai laikoma minimaliais Vykdytojo nuostoliais (netesybomis).
9.2. Bet kuriuo atveju Vykdytojo atsakomybė pagal šią Papildomą sąlygą Nr.2 yra ribojama suma, kurią Užsakovas sumokėjo Vykdytojui už Įrangą.
 
10. Papildomos Elektroninės apsaugos paslaugų teikimo sąlygos galiojimas
10.1. Ši Papildoma sąlyga Nr.2 įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Vykdytojo ir Užsakovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
10.2. Ši Papildoma sąlyga Nr.2 gali būti nutraukta anksčiau termino neteismine tvarka pagal šios sąlygos 9.1 punkto nuostatas bei Užsakovo iniciatyva – jeigu (i) Vykdytojas nevykdo savo pareigų pagal šią Papildomą sąlygą Nr.2, (ii) Užsakovas pateikė Vykdytojui rašytinį įspėjimą apie būtinumą pašalinti pažeidimus ar įvykdyti tokią prievolę per protingą terminą, bet ne vėliau nei per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, (iii) Vykdytojas, gavęs tokį įspėjimą, per nurodytą terminą šios prievolės neįvykdė ar pažeidimų nepašalino, ir (iv) Užsakovas apie ketinimą nutraukti Papildomą sąlygą Nr.2 pranešė Vykdytojui prieš 5 (penkias) darbo dienas.
 
 
^