Skip to main content

Elektroninės apsaugos (stebėsenos) paslaugos teikimo taisyklės

redakcija, galiojanti nuo 2018-09-01 naujiems klientams, nuo 2018-11-01 - esamiems klientams

1. Pagrindinės sąvokos
1.1. Signalizacijos sistema – Objekte įrengtų apsaugos jutiklių ir (arba) gaisrinių jutiklių, ir (arba) pavojaus mygtukų, ir (arba) gaisrinių mygtukų, signalinių kabelių tinklu arba radijo bangomis sujungtų su centrale, bei centralės ryšio priemonių, sujungtų su CSP, visuma. Jutikliai ir mygtukai gali būti atskiri arba tarpusavyje ar į centralę integruoti įrenginiai.
1.2. Centrinis stebėjimo pultas (toliau – CSP) – patalpos, kur įrengta specializuota Vykdytojo radiobanginė, modeminė, kompiuterinė ir programinė įranga, priimanti ir apdorojanti iš Signalizacijos sistemos gaunamus signalus, ir kur visą parą budi atsakingi Vykdytojo darbuotojai.
1.3. Ryšio kanalas – būdas, kuriuo ryšio priemonė perduoda signalus į CSP, pvz., stacionari telefono linija, GSM/GPRS/3G ryšys, IP linija.
1.4. Ryšio priemonė – įrenginys, skirtas Signalizacijos sistemos signalams perduoti iš Signalizacijos sistemos į CSP per tam skirtą ryšio kanalą. Gali būti atskira (pvz., GPRS siųstuvas) arba integruota į centralę.
1.5. Elektroninės apsaugos (stebėsenos) paslaugos teikimas – Signalizacijos sistemos signalų stebėjimas CSP ir reagavimas į juos šiose elektroninės apsaugos (stebėsenos) paslaugos teikimo taisyklėse (toliau – Taisyklėse) nustatyta tvarka.
1.6. Kontaktinis asmuo – Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas fizinis asmuo, vykdantis Taisyklėse numatytus veiksmus.
1.7. Pavojaus signalas – Signalizacijos sistemos į CSP perduodamas pranešimas, reiškiantis įsilaužimą, gaisrą, pavojaus mygtuko paspaudimą, pavojingą dujų koncentraciją, sistemos ar atskirų jos dalių pažeidimą (sabotažą), dujų nuotėkį, vandens užpylimą ar dėl kitų priežasčių suveikusios Signalizacijos sistemos pavojaus zonos suveikimą.
1.8. Techninis signalas – Signalizacijos sistemos į CSP perduotas arba vykdant Signalizacijos sistemos stebėjimą CSP sukurtas pranešimas, reiškiantis Signalizacijos sistemos, atskirų jos dalių techninės būklės pasikeitimus, galinčius sutrikdyti pavojaus signalų perdavimą į CSP.
1.9. CSP telefono numeriai – Sutarties specialiojoje dalyje nurodyti telefono numeriai, kuriais Užsakovas gali paskambinti į Vykdytojo CSP.
 
2. Pasiruošimas teikti elektroninės apsaugos (stebėsenos) paslaugą
2.1. Prieš pradedant teikti elektroninės apsaugos (stebėsenos) paslaugą, Užsakovas:
2.1.1. pateikia paslaugai teikti reikalingus duomenis, kurie numatyti Sutarties specialiojoje dalyje;
2.1.2. įsirengia Signalizacijos sistemą Objekte ir ją įjungia į Vykdytojo CSP arba užsako šiuos darbus iš Vykdytojo;
2.1.3. įsigyja ir įsirengia Ryšio kanalą bei Ryšio priemonę, būtiną signalams perduoti į CSP: (i) iš Vykdytojo; (ii) iš kitų ryšio tiekėjų, suderinęs su Vykdytoju.
2.2. Elektroninės apsaugos (stebėsenos) paslauga pradedama teikti nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos elektroninės apsaugos (stebėsenos) paslaugos teikimo pradžios datos, tačiau tik tada, kai yra įvykdytos visos Taisyklių 2.1 punkte nurodytos sąlygos.
 
3. Signalizacijos sistemos naudojimo sąlygos
3.1. Užsakovas yra atsakingas už tinkamą Signalizacijos sistemos, Ryšio priemonės ir Ryšio kanalo, skirto signalams perduoti į CSP, veikimą:
3.1.1. įsipareigoja apmokėti tiek visas pasirinkto Ryšio kanalo naudojimo, tiek visas pasirinktos Ryšio priemonės eksploatavimo išlaidas;
3.1.2. laiku imasi priemonių, kad būtų atlikta Signalizacijos sistemos, naudojamo Ryšio kanalo ir Ryšio priemonės, nepriklausomai nuo to kam ji priklauso, techninė priežiūra bei gedimų šalinimas. Šias paslaugas Užsakovas gali pagal atskirą susitarimą įsigyti iš Vykdytojo ar bet kurio kito paslaugų tiekėjo.
3.2. Užsakovas įsipareigoja nenaudoti Ryšio kanalo, kuris naudojamas Signalizacijos sistemos signalams perduoti į CSP, jokiais kitais tikslais.
3.3. Vykdytojo suteikto Ryšio kanalo naudojimas kitais tikslais, nei Signalizacijos sistemos pranešimams perduoti, yra laikomas esminiu sutarties pažeidimu ir Vykdytojas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, kaip tai apibrėžta Sutarties bendrosios dalies 16.6 punkte.
3.4. Užsakovas neturi teisės raštu nesuderinęs su Vykdytoju prie Objekto Signalizacijos sistemos jungti daugiau jutiklių nei jų buvo sutarties sudarymo metu.
3.5. Jei Užsakovas pažeidžia 3.4 p. nuostatą ir prie Signalizacijos sistemos prijungia daugiau jutiklių nei jų buvo sutarties sudarymo metu, Vykdytojas neturi pareigos reaguoti į Pavojaus ir Techninius signalus, kuriuos sukėlė šie jutikliai, Taisyklių 5 dalyje nustatyta tvarka ar kaip nors kitaip.
3.6. Užsakovui pažeidus 3.5 p. nuostatą: (i) Užsakovas įsipareigoja Vykdytojui sumokėti Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto dydžio netesybas (baudą); (ii) Vykdytojas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.
3.7. Užsakovas užtikrina, kad (i) asmenys, kurie naudosis Signalizacijos sistema, laikysis Signalizacijos sistemos eksploatavimo instrukcijų; (ii) Kontaktinių asmenų telefono numeriais bus atsakyta visą parą.
3.8. Užsakovas užtikrina, kad būtų vykdomi Vykdytojo pateikti nurodymai dėl Objekto saugumo trūkumų pašalinimo.
3.9. Jei Užsakovas nesiima priemonių pašalinti Vykdytojo nurodytų Objekto saugumo trūkumų ar Signalizacijos sistemos, ryšio priemonės bei ryšio kanalo gedimų ir sutrikimų per Vykdytojo nurodytą terminą, Vykdytojas gali sustabdyti sutartinių prievolių vykdymą. Tokiam sutartinių prievolių vykdymo sustabdymui taikomos Sutarties bendrosios dalies 12.1 bei 12.2 ir šių Taisyklių 11.2 – 11.4 punktų nuostatos.
3.10. Pasibaigus Sutarčiai, nepriklausomai nuo Sutarties pasibaigimo pagrindų, Užsakovas įsipareigoja nedelsdamas savo jėgomis ir lėšomis išprogramuoti Signalizacijos sistemos signalų siuntimą į CSP arba sudaryti sąlygas tai atlikti Vykdytojui. Užsakovui pažeidus šią nuostatą, Užsakovas įsipareigoja Vykdytojui sumokėti Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto dydžio netesybas (baudą).
 
4. Signalizacijos sistemos įjungimas
4.1. Užsakovas turi užtikrinti, kad kiekvieną kartą įjungiant Signalizacijos sistemą:
4.1.1. Objekte neliktų žmonių, gyvūnų, kurie gali sukelti Signalizacijos suveikimus;
4.1.2. būtų uždarytos visos Objekto vidinės durys, langai ir orlaidės bei užrakintos išorinės durys, jei yra – užrakintos grotuotos durys, langų ir kitos grotos, nuleistos visos apsauginės žaliuzės;
4.1.3. nebūtų uždengti Signalizacijos jutikliai;
4.1.4. neliktų įjungtų nebūtinų elektros, dujų, vandens ir kitų prietaisų, kurie gali sukelti Signalizacijos suveikimus.
4.2. Jeigu Signalizacijos sistema apima ir teritoriją prie Objekto, Užsakovas turi užtikrinti, kad ši teritorija būtų aptverta taip, kad per aptvėrimą be papildomų priemonių negalėtų perlipti vidutinio ūgio ir sudėjimo žmogus ir patekimas į teritoriją būtų galimas tik per tam skirtus vartus, vartelius ar duris, kurie saugojimo metu turi būti uždaryti ir užrakinti.
4.3. Užsakovas privalo užtikrinti, kad tuo metu, kai Signalizacijos sistema įjungta, pinigai, vertybiniai popieriai, brangenybės (brangakmeniai, taurieji metalai, gaminiai iš jų ar jų laužas bei atliekos), kilnojamosios kultūros vertybės, kolekciniai ir antikvariniai daiktai būtų laikomi seife. Seifu suprantama metalinė dėžė su sudėtingu rakinimo mechanizmu arba kodiniu užraktu, atspari mechaniniam ir ugnies poveikiui, pritvirtinta prie grindų ar mūrinės sienos; durelės nupjovus skląsčius neišsiima. Nešiojamieji elektroniniai prietaisai (kompiuteriai, mobiliojo ryšio telefonai, kt.) neturi būti paliekami arti pastato įstiklintų konstrukcijų (langų, durų, sienų ir pan.), kurias pažeidus būtų lengvai pasiekiami. Daiktai, kurių laikymo ir (arba) saugojimo tvarką nustato teisės aktai (narkotinės medžiagos, ginklai bei šaudmenys ir pan.), privalo būti saugomi tuose teisės aktuose nustatyta tvarka.
4.4. Užsakovui pažeidus 4.3 punkto sąlygas Vykdytojas neturi pareigos kompensuoti Užsakovo patirtus nuostolius vagystės atveju, nepriklausomai nuo to ar Vykdytojas įvykdė kitas sutartyje numatytas pareigas.
4.5. 4 skyriaus reikalavimai nėra taikomi Signalizacijos sistemoms, kurias sudaro tik pavojaus mygtukas (-ai) ir (arba) gaisro (dūmų), ir (arba) dujų jutikliai, t.y. tokioms sistemoms, kurios nuolat yra įjungtos.
 
5. Reagavimas į Signalizacijos sistemos signalus
5.1. Vykdytojo CSP gavus iš Užsakovo Signalizacijos sistemos Pavojaus signalą Vykdytojas apie tai informuoja Užsakovo Kontaktinį asmenį Vykdytojo pasirinktu ir Sutarties Specialiojoje dalyje numatytu būdu (pvz., telefonu, SMS pranešimu ar kt.).
5.2. CSP gavus vieną iš šių Techninių signalų: (i) elektros energijos tiekimo dingimo signalą ir per 15 (penkiolika) minučių CSP negavus elektros energijos tiekimo atsistatymo signalo; (ii) centralės rezervinio maitinimo šaltinio gedimo signalą; (iii) GPRS ryšio sutrikimo signalą (kai Signalizacija yra išjungta); (iv) 12V maitinimo sutrikimo signalą, nedelsiant informuojami Vykdytojo pasirinkimu – telefonu arba SMS pranešimu – pirmi trys sąraše esantys Kontaktiniai asmenys.
5.3. Jei Signalizacijos sistema yra įjungta, Vykdytojas į CSP gautus GPRS ryšio sutrikimo signalus reaguoja kaip į Pavojaus signalus.
5.4. Apie kitus Techninius signalus pirmasis sąraše esantis Kontaktinis asmuo informuojamas per protingą terminą Vykdytojo pasirinkimu – raštu, telefonu arba SMS pranešimu – tada kai Vykdytojas turi pagrindo manyti, jog šie signalai gali reikšti reikšmingą Signalizacijos sistemos sutrikimą.
^