Skip to main content

Algemene voorwaarden 

Vind hieronder de algemene voorwaarden van G4S Training & Consultancy Services die van toepassing zijn op al onze opleidingen. (V. 01/01/2024)
Onze trainingsschool

Alle dienstverlening uitgaande van G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. wordt geleverd op basis van de onderhavige algemene voorwaarden. De klant erkent uitdrukkelijk dat elke wijziging aan of afwijking van de onderhavige algemene voorwaarden zonder schriftelijk akkoord vanwege G4S, voor ongeschreven wordt gehouden.

Inhoudstafel

Artikel 1. Algemeen

§1. De voorliggende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, opleidingen, trainingen, diensten, adviezen, werkzaamheden en samenwerkingsovereenkomsten door of namens G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. De bijlage maakt integraal deel uit van deze algemene voorwaarden en is integraal van toepassing op de dienstverlening aangeboden door G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a.§2. De dienstverlening van G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. omvat onder meer het verstrekken van opleidingen en veiligheidsadvies. Wat betreft de opleidingen, organiseert G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. deze opleidingen in open en exclusief aanbod. Beide soorten opleidingen zijn ter beschikking voor zowel particuliere klanten als zakelijke klanten. De kalender van de opleidingen in open aanbod is raadpleegbaar via de website van G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. Deze data zijn steeds onder voorbehoud. Opleidingen in exclusief aanbod maken steeds het voorwerp uit van een afzonderlijke offerte en bestelbon. 

Artikel 2. Aanvraag tot inschrijving in een opleiding in open aanbod 

§1. Elke aanvraag tot inschrijving in een opleiding in open aanbod moet per brief of op elektronische wijze ingediend worden bij G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a.  

§2. G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. zal zich het recht voorbehouden om enkel volledige aanvragen te aanvaarden en dit voor zover het door G4S Training & Consultancy n.v./s.a.vooropgestelde aantal deelnemers nog niet werd bereikt op het moment van ontvangst van de aanvraag.  

§3. Een volledige aanvraag omvat de volgende documenten en informatie:
 

       1. Het volledig ingevulde inschrijvingsformulier, uitgegeven door G4S Training & Consultancy Services
n.v./s.a., met o.a. de volgende preciseringen: 

- Naam en voornaam van de deelnemer(s);
- Naam en datum van de opleiding;
- Indien van toepassing: naam, adres, contactgegevens en BTW-nummer van de werkgever of de
instelling aan wie de factuur kan worden gericht. 

        2. Ingeval van een opleiding zoals bedoeld in het KB van 23 mei 2018 betreffende de vereisten inzake
de beroepsopleiding, -ervaring en -bekwaamheid en inzake het psychotechnisch onderzoek voor het
uitoefenen van een leidinggevende, uitvoerende of commerciële functie in een
bewakingsonderneming, interne bewakingsdienst of opleidingsinstelling en de organisatie ervan:  per
deelnemer een kopie van de door het KB van 23 mei 2018 vereiste toegangsdocumenten voor de
betreffende opleiding, overeenkomstig de checklist bijgevoegd bij de omschrijving van de opleiding.

3. Ingeval van een safety opleiding: per deelnemer een medisch attest of verklaring op eer van de
deelnemer betreffende de medische toestand van de deelnemer. 
 
4. Ingeval van een opleiding zoals bedoeld in het KB van 17 december 1990 betreffende de opleiding
van het personeel van de beveiligingsondernemingen en de erkenning van de opleidingsinstellingen: 
een volledig ingevulde en gehandtekende verklaring betreffende de persoonsvoorwaarden
en betreffende de geldigheidstermijnen van eventueel reeds behaalde
opleidingsattesten en/of identificatiekaarten.

§4. Conform het artikel 9 van het KB van 23 mei 2018 betreffende de vereisten inzake de beroepsopleiding, -ervaring en -bekwaamheid en inzake het psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende, uitvoerende of commerciële functie in een bewakingsonderneming, interne bewakingsdienst of opleidingsinstelling en de organisatie ervan aanvaardt G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. de aanvraag tot inschrijving onder voorbehoud van nazicht van de door het vermelde KB vereiste toegangsdocumenten voor de betreffende opleiding. De vereiste toegangsdocumenten dienen ten laatste de laatste werkdag of minstens 24u voor de start van de opleiding te worden bezorgd. De controle van de toegangsdocumenten gebeurt per deelnemer waarop de aanvraag betrekking heeft en voorafgaand aan de bevestiging van de opleiding. G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. behoudt zich het recht voor een kandidaat, die geen volledige aanvraag inclusief toegangsdocumenten (conform §3 huidig artikel en de checklist bijgevoegd bij de omschrijving van de opleiding), kan voorleggen te weigeren tot op de dag van de start van de opleiding. 

§5. Ingeval van een opleiding zoals bedoeld in het KB van 17 december 1990 betreffende de opleiding van het personeel van de beveiligingsondernemingen en de erkenning van de opleidingsinstellingen: G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk indien voor de aanvang, tijdens of na afloop van de betreffende opleiding zou blijken dat het tijdstip van de betreffende opleiding niet strookt met de geldigheidstermijnen van reeds eerder behaalde opleidingsattesten en/of identificatiekaarten op naam van de deelnemers. 
 
§6. Ingeval van een volledige aanvraag tot inschrijving, conform §3, en ingeval het vooropgestelde aantal deelnemers nog niet werd bereikt op het moment van ontvangst van de inschrijving, stuurt G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. per e-mail of per brief een bevestiging naar de deelnemer of desgevallend naar de instelling die één of meerdere deelnemers heeft ingeschreven. In de bevestigingscommunicatie zal worden aangegeven waar de opleiding zal plaatsvinden. 
 
§7. De bevestiging door G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. houdt in dat voor de betreffende deelnemer(s) een plaats wordt gereserveerd in de betreffende opleiding. 


Artikel 3. Aanvraag tot organisatie van een opleiding in exclusief aanbod

§1. Elke aanvraag tot organisatie van een opleiding in exclusief aanbod moet per brief of op elektronische wijze ingediend worden bij G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a.

§2. Een volledige aanvraag omvat de volgende documenten en informatie:

- aantal deelnemers;
- naam en voornaam van de deelnemers;
- naam, adres, contactgegevens en BTW-nummer van de werkgever of instelling
aan wie de factuur kan worden gericht;
- Ingeval van een opleiding zoals bedoeld in het KB van 23 mei 2018 betreffende
de vereisten inzake de beroepsopleiding, -ervaring en -bekwaamheid en
inzake het psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende,
uitvoerende of commerciële functie in een bewakingsonderneming, interne bewakingsdienst
of opleidingsinstelling en de organisatie ervan: 
per deelnemer een kopie van de door het KB van 23 mei 2018 vereiste toegangsdocumenten
voor de betreffende opleiding, overeenkomstig de checklist bijgevoegd bij de omschrijving van
de opleiding.
- Ingeval van een safety opleiding: per deelnemer een medisch attest of verklaring op eer van
de deelnemer betreffende de medische toestand van de deelnemer. 

§3. Na ontvangst van een volledige aanvraag bezorgt G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. aan de aanvrager een offerte met bestelbon. 

§4. Conform het artikel 9 van het KB van 23 mei 2018 betreffende de vereisten inzake de beroepsopleiding, -ervaring en -bekwaamheid en inzake het psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende, uitvoerende of commerciële functie in een bewakingsonderneming, interne bewakingsdienst of opleidingsinstelling en de organisatie ervan aanvaardt G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. de aanvraag tot exclusieve opleiding onder voorbehoud van nazicht van de door het vermelde KB vereiste toegangsdocumenten voor de betreffende opleiding. De vereiste toegangsdocumenten dienen ten laatste de laatste werkdag of minstens 24u voor de start van de opleiding te worden bezorgd. De controle van de toegangsdocumenten gebeurt per deelnemer waarop de aanvraag betrekking heeft en voorafgaand aan de bevestiging van de opleiding. G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. behoudt zich het recht voor een kandidaat, die geen volledige aanvraag inclusief toegangsdocumenten (conform §2 huidig artikel en de checklist bijgevoegd bij de omschrijving van de opleiding), kan voorleggen te weigeren tot op de dag van de start van de opleiding. 

§5. Ingeval van een opleiding zoals bedoeld in het KB van 17 december 1990 betreffende de opleiding van het personeel van de beveiligingsondernemingen en de erkenning van de opleidingsinstellingen: G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk indien voor de aanvang, tijdens of na afloop van de betreffende opleiding zou blijken dat het tijdstip van de betreffende opleiding niet strookt met de geldigheidstermijnen van reeds eerder behaalde opleidingsattesten en/of identificatiekaarten op naam van de deelnemers. 

§6. Ingeval van ontvangst van een volledig ingevulde en gehandtekende bestelbon en volledige toegangsdocumenten, stuurt G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. per e-mail of per brief een bevestiging van de opleiding. In de bevestigingscommunicatie zal worden aangegeven waar de opleiding zal plaatsvinden. De bevestiging door G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. houdt in dat voor de betreffende deelnemer(s) een plaats wordt gereserveerd in de betreffende opleiding.
 
§7. G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. zal zich het recht voorbehouden om de exclusieve opleiding enkel te organiseren na ontvangst van de volledig ingevulde en ondertekende bestelbon en toegangsdocumenten. Indien deze bestelbon een bedrag van duizend vijfhonderd euro (€1500) overschrijdt, zal G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. zich het recht voorbehouden om de exclusieve opleiding te organiseren onder voorbehoud van een positieve credit check. 
 

Artikel 4. Aanvraag tot adviesverlening

§1. Ingeval van een aanvraag tot adviesverlening, wordt deze aanvraag steeds gedefinieerd en afgebakend door G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. in overleg met de klant. 

§2. Na afbakening van de aanvraag bezorgt G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. aan de klant een offerte met bestelbon. 

§3. G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. zal zich het recht voorbehouden om de adviesverlening enkel uit te voeren na ontvangst van de volledig ingevulde en ondertekende bestelbon. Indien deze bestelbon een bedrag van duizend vijfhonderd euro (€1500) overschrijdt, zal G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. zich het recht voorbehouden om de adviesverlening uit te voeren onder voorbehoud van een positieve credit check.

Artikel 5. Bekwaamheidsattest, certificaat en bewijs van deelname

 §1. G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. hanteert de volgende richtlijnen met betrekking tot de uitreiking van attesten, certificaten en bewijzen van deelname. 

1. Opleidingen conform het KB van 23 mei 2018 betreffende de vereisten inzake de beroepsopleiding,
-ervaring en -bekwaamheid en inzake het psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een
leidinggevende, uitvoerende of commerciële functie in een bewakingsonderneming, interne bewakings-
dienst of opleidingsinstelling en de organisatie ervan:

- Indien de deelnemer geslaagd is voor de verbonden examens: 
- G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. bezorgt aan de deelnemer, per post,
het origineel bekwaamheidsattest, zoals bepaald door het KB van 23 mei 2018. 
        - G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. bezorgt aan de klant, per e-mail, een kopie van
het bekwaamheidsattest, zoals bepaald door het KB van 23 mei 2018, per deelnemer.

- Indien de deelnemer niet geslaagd is voor de verbonden examens: G4S Training & Consultancy
Services n.v./s.a. reikt enkel een bewijs van deelname aan de opleiding uit, indien dit uitdrukkelijk
door de klant of deelnemer wordt gevraagd. 

2. VCA opleidingen: G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. bezorgt aan de klant,
per e-mail en per post, een uniek genummerd attest voor iedere deelnemer
aan de opleiding. 

3. Opleidingen conform het KB van 17 december 1990 betreffende de opleiding van het
personeel  van de beveiligingsondernemingen en betreffende de erkenning van
de opleidingsinstellingen:

- Indien de deelnemer geslaagd is voor de verbonden examens:
G4S Training & Consultancy Services  n.v./s.a. bezorgt aan de deelnemer, per post,
het origineel certificaat, zoals bepaald door het KB van 17 december 1990.
- G4S Training & Consultancy Services  n.v./s.a. bezorgt aan de klant, per e-mail,
een kopie van het certificaat, zoals bepaald door het KB van 17 december 1990,
per deelnemer.

- Indien de deelnemer niet geslaagd is voor de verbonden examens:
G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. reikt enkel een bewijs van deelname
aan de opleiding uit, indien dit uitdrukkelijk door de klant of deelnemer wordt gevraagd. 

  4. Alle overige opleidingen:

  - Opleiding met examen: G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. bezorgt aan de klant,
  per e-mail en per post, het certificaat voor iedere deelnemer aan de opleiding. 

  - Opleiding zonder examen: G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. bezorgt aan de klant,
  per e-mail en per post, het bewijs van deelname voor iedere deelnemer aan de opleiding.

  §2. G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. bewaart gedurende tien (10) jaar een kopie op papier of in elektronisch formaat van de door de dienstverlener uitgereikte attesten en certificaten. Deze kopie waarborgt de controle op de authenticiteit van de herkomst en op de integriteit van de inhoud van het aan de deelnemer uitgereikte attest. 

  §3. G4S Training & Security Services n.v./s.a. hanteert de volgende richtlijnen met betrekking tot aanvragen van deelnemers tot het bekomen van een kopie van een door de dienstverlener uitgereikt attest of certificaat.  

  1. Aanvragen die betrekking hebben op een kopie van een attest of certificaat dat meer dan tien (10) jaar voor de datum van de aanvraag werd uitgereikt, zullen niet door G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. behandeld worden.
   
  2. Aanvragen die betrekking hebben op een kopie van een attest of certificaat dat minder dan tien (10) jaar voor de datum van de aanvraag werd uitgereikt, zullen door G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. behandeld worden mits een administratieve meerkost van twintig euro 66 eurocent (20,66) exclusief BTW per kopie. In dat geval zal G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. de kopie van het uitgereikte attest of certificaat per e-mail bezorgen na voorlegging van een identiteitsbewijs van de aanvrager. De aanvrager ontvangt samen met de kopie van attest of certificaat tevens de factuur die betrekking heeft op de betreffende kopie.
   
  §4. G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. beschouwt de deelnemers aan de opleidingen als een uithangbord voor de kwaliteit van de dienstverlening die door G4S wordt geleverd aan haar klanten. Om deze reden wenst G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. een aanwezigheidsgraad van 100% aan de georganiseerde opleidingen. Met uitzondering van de opleidingen voor het leidinggevend personeel en de gevallen die worden gedefinieerd als overmacht zoals bepaald in artikel 11, en zonder afbreuk aan hetgeen hierboven werd bepaald, behoudt G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. zich steeds het recht voor een deelnemer de toegang tot de verdere opleiding te ontzeggen, zonder terugbetaling van het inschrijvingsgeld, wanneer de betrokken deelnemer zich meer dan één (1) keer meer dan dertig (30) minuten te laat aanmeldt voor de betrokken opleiding. Eventuele afwijkingen van de aanwezigheidsvereiste van 100% dienen steeds te worden besproken met de directie of haar gemandateerde en dienen steeds door de directie of haar gemandateerde te worden gevalideerd.
   
  §5. De aanwezigheidsvereiste wordt door G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. gemonitord aan de hand van aanwezigheidslijsten. Aanwezigheidslijsten worden door de deelnemers getekend bij aanvang van iedere les sessie (voormiddag en namiddag). Ingeval van praktijklessen verklaart de deelnemer, door de ondertekening van de aanwezigheidslijst, dat hij of zij zich voldoende fit voelt om aan deze praktijkles deel te nemen.
   

  Artikel 6. Annulering van de dienstverlening door de klant 

  §1. Elke annulering van de dienstverlening moet schriftelijk, per e-mail, gebeuren en dient gericht te zijn aan het volgend e-mailadres van G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a.: bookings.training@be.g4s.com.
   
  §2. Een annulering van een individuele inschrijving in open aanbod houdt in dat de voor de deelnemer gereserveerde plaats opnieuw wordt vrijgegeven. Een annulering die door G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. wordt ontvangen ten minste tien (10) werkdagen voor de datum waarop de opleiding van start gaat, brengt geen kosten met zich mee.
   
  Behalve in de gevallen bedoeld in §6, zal G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. voor elke annulering van een individuele inschrijving in open aanbod in de periode tussen de laatste tien (10) en twee (2) werkdagen vóór het begin van de opleiding zich het recht voorbehouden om een forfaitair bedrag te factureren dat overeenstemt met 50% van de prijs van de opleiding. Dit forfaitair bedrag wordt aangerekend aan de klant omwille van de administratieve en operationele kosten die rusten op G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. als gevolg van de laattijdige annulatie door de klant.
   
  G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. behoudt zich het recht voor om voor elke annulering van een individuele inschrijving in open aanbod tijdens de laatste werkdag voor het begin van de opleiding of op de dag van de opleiding zelf een forfaitair bedrag te factureren dat overeenstemt met 100% van de prijs van de opleiding. Dit forfaitair bedrag wordt aangerekend aan de klant omwille van de administratieve en operationele kosten die rusten op G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. als gevolg van de laattijdige annulatie door de klant.
   
  Het staat de klant vrij om, als alternatief voor de annulering van de individuele inschrijving in open aanbod, de betreffende deelnemer te vervangen door een andere deelnemer die voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor diezelfde opleiding op diezelfde datum. Deze vervanging gebeurt kosteloos.
   
  §3. Een annulering van een groepsinschrijving in open aanbod houdt in dat de voor de deelnemers gereserveerde plaatsen opnieuw worden vrijgegeven. Een annulering die door G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. wordt ontvangen ten minste tien (10) werkdagen voor de datum waarop de opleiding van start gaat, brengt geen kosten met zich mee.
   
  Behalve in de gevallen bedoeld in §6, zal G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. voor elke annulering van een groepsinschrijving in open aanbod in de periode tussen de laatste tien (10) en twee (2) werkdagen vóór het begin van de opleiding zich het recht voorbehouden om een forfaitair bedrag te factureren dat overeenstemt met 50% van de prijs van de opleiding. Dit forfaitair bedrag wordt aangerekend aan de klant omwille van de administratieve en operationele kosten die rusten op G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. als gevolg van de laattijdige annulatie door de klant. 
   
  G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. behoudt zich het recht voor om voor elke annulering van een groepsinschrijving in open aanbod tijdens de laatste werkdag voor het begin van de opleiding of op de dag van de opleiding zelf een forfaitair bedrag te factureren dat overeenstemt met 100% van de prijs van de opleiding. Dit forfaitair bedrag wordt aangerekend aan de klant omwille van de administratieve en operationele kosten die rusten op G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. als gevolg van de laattijdige annulatie door de klant.
   
  Het staat de klant vrij om, als alternatief voor de annulering van de groepsinschrijving in open aanbod, de betreffende deelnemers te vervangen door andere deelnemers die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor diezelfde opleiding op diezelfde datum. Deze vervanging gebeurt kosteloos.
   
  §4. Behalve in de gevallen bedoeld in §6, zal een annulering van een exclusieve opleiding waarvoor een volledig ingevulde en ondertekende bestelbon werd bezorgd aan G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a., steeds een administratieve kostprijs met zich meebrengen. In dat geval zal G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. zich het recht voorbehouden om een forfaitair bedrag te factureren dat overeenstemt met 50% van de prijs van de opleiding. Dit forfaitair bedrag wordt aangerekend aan de klant omwille van de administratieve en operationele kosten die rusten op G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. als gevolg van de annulatie door de klant.
   
  §5. Behalve in de gevallen bedoeld in §6, zal een annulering van een opdracht tot adviesverlening waarvoor een volledig ingevulde en ondertekende bestelbon werd bezorgd aan G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a., steeds een administratieve kostprijs met zich meebrengen. In dat geval zal G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. zich het recht voorbehouden om een forfaitair bedrag te factureren dat overeenstemt met 50% van de prijs van de adviesverlening. Dit forfaitair bedrag wordt aangerekend aan de klant omwille van de administratieve en operationele kosten die rusten op G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. als gevolg van de annulatie door de klant.
   
  §6. In afwijking van §2, §3, §4 en §5, kunnen de volgende gevallen voor sommige opleidingen worden beschouwd als overmacht, wanneer ze zich voordoen in een periode die redelijkerwijs invloed kan uitoefenen op de mogelijkheid om een opdracht uit te voeren, en is het mogelijk dat deze gevallen niet leiden tot aanrekening van een administratieve kostprijs.
   
  1. Annulering wegens ziekte of quarantaine en mits voorlegging van een geldig doktersattest of geldig
  quarantainebewijs.
   
  2. Annulering wegens overlijden van de partner of een bloedverwant in de eerste of tweede graad en
  mits voorlegging van een rouwbrief.
   
  3. Annulering wegens een gebeurtenis buiten elk aanwijsbaar menselijk handelen zoals
  een overstroming of ander onverwacht natuurfenomeen.
   
  4. Annulering wegens geboorte van een bloedverwant in de eerste graad.
   
  §7. Indien er geen sprake is van overmacht zoals bedoeld in §6 en indien er geen annulering is gebeurd conform de voorwaarden beschreven in §2, §3, §4 en §5 van dit artikel zal de opleiding steeds voor 100% worden gefactureerd aan de klant. In dit geval zal de deelnemer door G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. niet naar een alternatieve opleidingssessie worden verplaatst.
   
  §8. Inhaallessen kunnen worden georganiseerd. Indien er geen sprake is van overmacht, zijn deze inhaallessen betalend. Omwille van de administratieve en operationele kosten verbonden aan deze organisatie worden deze inhaallessen gefactureerd aan een bedrag van tweehonderdvijftig (250) euro per lesdag (8u). Voornoemd bedrag is uitgezonderd de inhaallessen die privaat (individueel of in groep van minder dan 5 deelnemers) worden georganiseerd. Voor dergelijke inhaallessen wordt een offerte per inhaalles opgemaakt. Indien er sprake is van overmacht, zoals beschreven in §6, worden de inhaallessen georganiseerd in onderling overleg met de dienstverlener. 
   
  §9. G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. behoudt zich het recht voor om af te wijken van de in § 2, §3, §4, §5 geformuleerde annuleringstermijnen indien G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. voor de uitvoering van de betreffende opdracht beroep dient te doen op een specifieke leverancier die omwille van de aard van de opdracht eigen annuleringstermijnen oplegt. Indien dit het geval is, wordt dit door G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. gecommuniceerd bij de bestelling van de dienstverlening.
   

  Artikel 7. Aanpassing of annulering van de dienstverlening door G4S

  §1. Indien het aantal ingeschreven deelnemers aan een opleiding georganiseerd conform het KB van 23 mei 2018 onvoldoende is ten opzichte van het door G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. vooropgestelde aantal deelnemers, zal G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. zich het recht voorbehouden om de betreffende opleiding uit te stellen, conform artikel 40 van het KB van 23 mei 2018. In dat geval doet G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. wat redelijkerwijze kan worden verwacht om een alternatieve opleidingssessie te kunnen organiseren binnen de vier (4) maanden na het oorspronkelijke aangekondigde tijdstip.

  Bij uitstel van de opleidingssessie zal G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. de deelnemers of de instelling die één of meerdere deelnemers heeft ingeschreven minimum drie (3) weken voor de voorziene startdatum van de opleiding schriftelijk op de hoogte brengen van het uitstel en van de latere data waarop deze opleiding zal plaatsvinden. 

  §2. Indien het aantal ingeschreven deelnemers aan een andere opleiding onvoldoende is ten opzichte van het door G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. vooropgestelde aantal deelnemers, zal G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. zich het recht voorbehouden om de betreffende opleiding te annuleren of uit te stellen. Indien de omstandigheden dit toelaten, zal G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. de deelnemers aan de betreffende opleiding inschrijven in een alternatieve opleidingssessie. Indien een alternatieve opleidingssessie echter onmogelijk is, zal G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. de opleidingssessie definitief annuleren. 

  Indien de voorgestelde alternatieve opleidingssessie onmogelijk is voor de klant en indien de factuur van de betreffende opleiding reeds volledig door de klant werd voldaan, zal G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. de opleiding 100% terugbetalen. 

  Zowel ingeval van alternatieve opleidingssessie als ingeval van definitieve annulatie van de opleiding, zal G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. de deelnemers of de instelling die één of meerdere deelnemers heeft ingeschreven ten laatste vijf (5) werkdagen voor de voorziene aanvang van de initiële opleiding informeren. 

  §3. G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kosten of schade die worden veroorzaakt door een annulering of uitstel van de opleiding of door onverwachte afwezigheid van de lesgever of instructeur. 

  §4. De duur van de verschillende opleidingssessies kan geraadpleegd worden via de website van G4S. G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. behoudt zich het recht voor om de gedetailleerde planning van de verschillende onderdelen of hoofdstukken uit het opleidingsprogramma van de verschillende aangeboden opleidingen op ieder moment aan te passen in functie van operationele noden en omstandigheden. 

  Artikel 8. Vereiste kennis

  §1. Voor bepaalde opleidingen is een zekere mate van voorkennis of technische ervaring vereist om voldoende inzicht te krijgen in de leerstof. Indien een dergelijke basiskennis wordt vereist, wordt dit duidelijk door G4S Training & Consultancy  Services n.v./s.a. vermeld op de informatiefiche van de betreffende opleiding (digitaal of op papier). Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om na te gaan of hij aan deze vereisten voldoet. 
   
  §2. G4S Training & Consultancy Services  n.v./s.a. is niet verantwoordelijk indien voor de aanvang, tijdens of na afloop van de opleiding zou blijken dat de deelnemer niet beschikt over de vereiste basiskennis. 


  Artikel 9. Pedagogisch materiaal

  §1. G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. stelt het benodigde pedagogisch materiaal ter beschikking van de deelnemers bij aanvang van de opleiding. De terbeschikkingstelling van dit materiaal is begrepen in de inschrijvingskosten.
   
  §2. G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. behoudt alle auteursrechten met betrekking tot de inhoud van het ter beschikking gestelde pedagogisch materiaal en alle verbonden documenten alsook met betrekking tot de inhoud van de adviesverlening. Elke reproductie, wijziging of openbaarmaking aan derden van het geheel of een deel van het pedagogisch materiaal,  verbonden documenten of inhoud van de adviesverlening, onder welke vorm dan ook, is niet toegelaten.
   
  §3. De deelnemers aan de opleidingen zijn ertoe gehouden om G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. schadeloos te stellen voor elk verlies of elke beschadiging van het pedagogisch materiaal of de lokalen die door G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. ter beschikking worden gesteld. G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. is in geen geval aansprakelijk voor het verlies van ter beschikking gesteld pedagogisch materiaal door een deelnemer aan de opleidingen. 


  Artikel 10. Prijs van de dienstverlening

  §1. In de prijs van de opleiding die versterkt wordt conform het KB van 23 mei 2018 of het KB van 17 december 1990 is inbegrepen: de kosten van onderwijs, pedagogisch materiaal en eventuele retributies te betalen aan FOD Binnenlandse Zaken. In de prijs van de opleiding die versterkt wordt conform het KB van 23 mei 2018 of het KB van 17 december 1990  is niet automatisch inbegrepen: transportkosten, maaltijden, huur van infrastructuur voor de opleidingen buiten de lokalen van G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. 
   
  §2. In de prijs van een safety opleiding of andere opleiding is inbegrepen: de kosten van onderwijs, pedagogisch materiaal en eventuele retributies. In de prijs van een safety opleiding of andere opleiding is niet automatisch inbegrepen: transportkosten, maaltijden, huur van infrastructuur voor de opleidingen buiten de lokalen van G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a.
   
  §3. In de prijs van de adviesverlening is inbegrepen: de kosten van adviesverlening en rapportering. In de prijs van de adviesverlening is niet automatisch inbegrepen: de nodige uitrusting en infrastructuur voor de uitvoering van de overeengekomen prestaties en dit op de plaatsen waar de adviesverlening moet worden uitgevoerd. Hierin is onder meer begrepen: verwarming/airconditioning, verlichting, elektriciteit, toiletten, telefoon, transport.
   
  §4. Elke begonnen dienstverlening zal volledig worden gefactureerd. De aangeduide prijzen zijn exclusief BTW en zullen worden verhoogd met het toepasselijk BTW tarief.
   
  §5. G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. behoudt zich het recht voor om haar prijzen, jaarlijks en ten laatste op 15 februari van het kalenderjaar, aan te passen overeenkomstig de schommeling van de index der consumptieprijzen. G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. behoudt zich het recht voor om haar prijzen bijkomend aan te passen indien door een externe oorzaak de kosten zouden verhogen en een aanpassing van de prijzen in uitvoering van een indexaanpassing niet zou volstaan. Dit zijn o.m. rechten, belastingen of kosten opgelegd door de overheid, kosten ten gevolge van de inflatie, kosten en lasten opgelegd door de CAO’s die G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. verbinden, verhogingen van andere sociale lasten en verzekeringspremies.

   

  Artikel 11. Praktijkopleidingen

  §1. De praktijkopleidingen worden gegeven door opleiders of instructeurs, aangesteld door G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. Deze opleidingen gaan door op de site waar G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. gelegen is of op plaatsen die eigendom zijn van haar klanten of partners.
   
  §2. Voor de aanvang, tijdens de praktijkopleiding en na afloop ervan dienen de deelnemers aan de praktijkopleiding de veiligheidsrichtlijnen van de door G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. aangestelde instructeurs te volgen. In geval van niet naleving van deze richtlijnen zal G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. elke aansprakelijkheid afwijzen voor een ongeval waarbij één of meerdere deelnemers betrokken zouden raken.
   
  §3. Sommige oefeningen die in het kader van de praktijkopleiding worden uitgevoerd impliceren uit zichzelf een bijzonder risico. G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. doet de nodige inspanningen om dergelijke risico’s te vermijden, maar kan hiervoor geen garantie bieden.
   
  §4. De deelnemers aan opleidingen of hun werkgevers zorgen voor een voldoende verzekering tegen arbeidsongevallen. De betreffende verzekering voorziet in een afstand van verhaal tegen G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a.


  Artikel 12. Aansprakelijkheid en verzekeringen

  §1. Onverminderd hetgeen bepaald is in de hierna volgende paragrafen en artikelen, is de burgerlijke aansprakelijkheid van G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a.  beperkt tot een bedrag van drie miljoen zevenhonderdvijftigduizend euro (€3.750.000,00) per schadegeval en per jaar voor lichamelijke letsels en stoffelijke schade gemengd. 

  §2. G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. is in geen geval  aansprakelijk voor indirecte schade. 

  §3. In geval van zware fout van G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a.  (of haar werknemers) heeft de klant enkel een verhaal tegen de dienstverlener  binnen de hierboven vermelde limieten. 

  §4. G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a.  is op geen enkele manier aansprakelijk voor enig verlies of enige kwetsuur, schade, kosten of onkosten van eender welke aard, die direct of indirect werden veroorzaakt door, voortvloeien uit of samenhangen met een daad van terrorisme, biologische of chemische verontreiniging,  nucleair risico of onverwachte natuurfenomenen. 

  §5. Om aanspraak te kunnen maken op een schadevergoeding dient de klant elk schadegeval schriftelijk, binnen de twee werkdagen na de vaststelling ervan te melden aan G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a.  

  §6. De klant zal volledig en voldoende bewijs dienen te leveren dat de schade ontstaan is door de fout van G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. evenals van de grootte van de schade. Verloren productie-uren evenals elke andere indirecte schade of gevolgschade zal nooit in aanmerking komen voor een vergoeding. 

  §7. G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a.  is enkel aansprakelijk voor de correcte uitvoering van de dienstverlening en verbonden opdrachten vermeld in het contract of de volledig ingevulde en gehandtekende bestelbon. 

  §8. G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a.  is verbonden door een middelenverbintenis. 

  §9. Aanvullend op de bepalingen van artikel 6, zullen omstandigheden die redelijkerwijze niet kunnen worden voorzien of vermeden, die zich voordoen na de ondertekening van het contract of de bestelbon en die de uitvoering ervan vanuit technisch of economisch standpunt abnormaal zwaar maken, worden beschouwd als overmacht. Deze omstandigheden laten de getroffen partij toe het contract of de bestelbon op te schorten voor de duur dat deze omstandigheid zich voordoet. Het kan onder meer gaan om de volgende omstandigheden wanneer ze zich voordoen in een periode die redelijkerwijs invloed kan uitoefenen op de mogelijkheid om een opdracht uit te voeren: uitval of onbeschikbaarheid van personen in die functies of posities die essentieel zijn voor de uitvoering van de opdracht, stakingen of sociale problemen, ontbreken van transportmiddelen, ernstige elektronische problemen, informaticaproblemen, daden van terrorisme, nucleaire, chemische of biologische verontreiniging,  onverwachte natuurfenomenen, de ondersteuning van de overheidsinstanties in voornoemde omstandigheden. In dergelijke omstandigheden kan G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. een deel van de prestaties schorsen of opschorten. 

  §10. G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de ondoelmatigheid van of de schade veroorzaakt door de maatregelen genomen door of in opdracht van de Ordediensten of de volgens het contract gewaarschuwde personen.

  §11. Op aanvraag van de klant zal G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. hem een kopie van de verzekeringscertificaten bezorgen die van kracht zijn op het ogenblik van deze aanvraag.

  §12. De personeelsleden van de dienstverlener zijn niet verplicht eender welke maatregel te nemen die hun eigen veiligheid in gevaar zou kunnen brengen.

  Artikel 13. Betaling, facturatie, boetebeding en nalatigheidsintresten

  §1. De opleiding wordt door G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. voor 100% gefactureerd aan de zakelijke klant op het moment van de start van de opleiding. Facturen worden in elektronisch formaat verzonden, behoudens andersluidend akkoord tussen de partijen. De klant beschikt over een termijn van dertig (30) kalenderdagen, te rekenen vanaf de factuurdatum, voor voldoening van de factuur, tenzij anders overeengekomen tussen de partijen. 

  Particuliere klanten betalen 100% van het bedrag van de opleiding op het moment van de inschrijving.
   
  §2. Een adviesverlening wordt door G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. voor 100% gefactureerd aan de klant op het moment van de afronding van de opdracht of via maandelijkse goedgekeurde prestatiestaten op basis van een vooraf overeengekomen uurtarief. Facturen worden in elektronisch formaat verzonden, behoudens andersluidend akkoord tussen de partijen. De klant beschikt over een termijn van dertig (30) kalenderdagen, te rekenen vanaf de factuurdatum, voor voldoening van de factuur, tenzij anders overeengekomen tussen de partijen.
   
  §3. Het niet voldoen van een factuur binnen de termijn van dertig (30) kalenderdagen vanaf de factuurdatum, zal leiden tot een aanmaning per aangetekend schrijven, gericht door G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. aan de klant. Indien de betaling van de factuur niet gebeurt binnen acht (8) kalenderdagen na de verzending van de aanmaning per aangetekend schrijven zal het bedrag van de factuur verhoogd worden met 10% als forfaitaire schadevergoeding. Deze forfaitaire schadevergoeding bedraagt in ieder geval minimum vijftig (50) euro.

  §4. Indien de betaling van de factuur niet gebeurt binnen  vijftien (15) kalenderdagen na verzending van de aanmaning per aangetekend schrijven, heeft G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a.  het recht de overeenkomst  onmiddellijk en zonder voorafgaande gerechtelijke machtiging te verbreken. Door deze verbreking wordt de klant  verplicht onmiddellijk alle nog verschuldigde bedragen te betalen, evenals alle bedragen die normaal nog zouden worden gefactureerd tot de normale vervaldag van de overeenkomst. 

  §5. Bovendien zijn er vanaf overschrijding van de betalingsdatum per aangevangen maand nalatigheidsintresten verschuldigd aan een jaarlijkse intrestvoet van 12% en zonder dat er hiervoor enige aanmaning nodig is. 

  §6. In geval van vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst door de klant is deze aan G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. een vergoeding verschuldigd die overeenstemt met het totaal van de resterende maandelijkse betalingen tot het normale einde van de overeenkomst. In geval van vroegtijdige beëindiging door G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. kan een verzoek tot schadevergoeding worden gericht aan de dienstverlener.

  Artikel 14. Andere

  §1. G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. behoudt zich het recht voor om het opleidingsprogramma aan te passen in de functie van de technische ontwikkelingen en de toepasselijke wetgeving.
   
  §2. G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. is niet aansprakelijk voor verlies van of beschadiging aan de persoonlijke voorwerpen die door de deelnemers worden meegebracht naar de opleidingen.
   
  §3. Het personeel en de instructeurs van G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. zijn niet contractueel verbonden met de klant. De klant, of het personeel van deze laatste, kan bijgevolg geen gezag uitoefenen over het personeel of de instructeurs van G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. Indien dit toch gebeurt dan is de klant aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade en kosten die hieruit voortvloeien, ongeacht of het personeel of de instructeurs van G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. de opdrachten van de klant al dan niet foutief uitvoerden.
   
  §4. De klant zal het personeel van G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. tijdens het contract of samenwerkingsovereenkomst en twaalf (12) maanden na de beëindiging van het contract of samenwerkingsovereenkomst niet in dienst nemen, noch direct of via een derde beroep doen op de diensten van het personeel van de dienstverlener, behoudens voorafgaand en schriftelijk akkoord van de dienstverlener. Bij overtreding van dit verbod is de klant onvoorwaardelijk een forfaitaire minimumvergoeding, gelijk aan zes (6) maanden bruto-vergoeding van het betreffende personeelslid, verschuldigd aan de dienstverlener, ongeacht het recht van de dienstverlener om de vergoeding van de totale schade te vorderen.
   
  §5. De klant levert ten gepaste tijde de nodige informatie en materiaal om G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. toe te laten de overeengekomen diensten uit te voeren. De klant garandeert dat elke informatie die zij aan de dienstverlener heeft gegeven of zal geven steeds volledig, waarheidsgetrouw en gedetailleerd zal zijn en niet misleidend is of kan zijn. De klant is ertoe gehouden G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. te informeren van elke wijziging van de doorgegeven informatie.
   
  §6. De klant is aansprakelijk voor de arbeidsomstandigheden van het personeel en de instructeurs van G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. dat zich op de site van de klant bevindt. Deze omstandigheden dienen te voldoen aan de wetgeving betreffende het welzijn op het werk. De klant zal het personeel en de instructeurs van G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. rechtstreeks en vooraf op de hoogte stellen van de te respecteren interne reglementen in het kader van deze wetgeving.
   
  §7. Het materiaal van G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. bij de klant blijft eigendom van de dienstverlener. Met uitzondering van normale slijtage zal de klant de dienstverlener vergoeden bij verlies of beschadiging van dit materiaal.
   
  §8. Akkoord met deze algemene voorwaarden impliceert het akkoord met de Privacyverklaring van G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a.

   

  Artikel 15. Geschillen

  §1. Het Belgisch recht is het enige recht van toepassing op deze algemene voorwaarden en overeenkomst met de klant, met uitsluiting van andere nationale rechtssystemen. Bij afwezigheid van een minnelijke regeling wordt elk geschil naar aanleiding van dit contract enkel behandeld door de Nederlandstalige Rechtbanken van Brussel.
   

  Bijlage: Examenreglement G4S Training & Consultancy Services

  Contact secretariaat/onthaal: 02/451 62 00

  I. Algemeen

  Voorliggend examenreglement is van toepassing op alle examens en evaluaties afgenomen door G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. Het betreft concreet de volgende examens en evaluaties: 

  • G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. neemt examens en evaluaties af in het kader van opleidingen die vallen onder het toepassingsgebied van het K.B. van 23 mei 2018 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding, -ervaring en -bekwaamheid en inzake het psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende, uitvoerende of commerciële functie in een bewakingsonderneming, interne bewakingsdienst of opleidingsinstelling en de organisatie ervan (B.S. 23 mei 2018) [hierna: KB Opleidingen 2018]. G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. neemt tevens examens en evaluaties af in het kader van opleidingen die vallen onder het toepassingsgebied van het KB van 20 juli 2006 betreffende de opleidingsvoorwaarden waaraan het leidinggevend en uitvoerend personeel van de veiligheidsdiensten van de openbare vervoersmaatschappijen moet voldoen (B.S. 17 augustus 2006) en van het KB van 17 december 1990 betreffende de opleiding van het personeel van de beveiligingsondernemingen en de erkenning van de opleidingsinstellingen, gewijzigd door het koninklijk besluit van 28 oktober 1996 (B.S. 29 december 1990). Beide KB’s worden hierna aangeduid als aanverwante KB’s.
  • G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. neemt examens en evaluaties af in het kader van opleidingen en examens die vallen onder het toepassingsgebied van het Algemeen Reglement Examinering VCA (hierna: BeSaCC examenreglement]. Voor deze examens en evaluaties is het voorliggend examenreglement complementair aan het Intern Examenreglement VCA-examen in het kader van Risicovolle Taken. Ingeval de beide examenreglementen tegenstrijdigheden zouden bevatten, hebben de bepalingen van het Intern Examenreglement VCA-examen in het kader van Risicovolle Taken voorrang. 
  • G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. neemt examens en evaluaties af binnen het kader van andere opleidingen, die niet vallen onder het toepassingsgebied van het KB Opleidingen 2018 of het BeSaCC examenreglement. 

  Voorliggend examenreglement maakt integraal deel uit van de algemene voorwaarden van G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. Eventuele afwijkingen van dit examenreglement kunnen enkel worden beslist en toegestaan door de directie van G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. of diens aangestelde.

  II. Voorbereiding van de evaluatie

  Ingeval de opleiding aangeboden door G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. wordt afgesloten door middel van een examen of evaluatie, wordt dit vermeld bij de inschrijving alsook bij de aanvang van de opleiding. 

  G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. zorgt dat de leerstof waarop het examen of de evaluatie betrekking heeft geïntegreerd is in het pedagogisch materiaal voorzien voor de desbetreffende opleiding. Lesgevers integreren steeds in de lesmomenten voldoende oefeningen, voorbeelden, cases, … die de vereisten van het examen of de evaluatie weerspiegelen.

  Ingeval van een opleiding onder het toepassingsgebied van het KB Opleidingen 2018 en diens aanverwante KB’s, worden de voor de deelnemers vereiste competentieprofielen en desgevallend de kennistabellen verbonden aan de betreffende opleiding bepaald door FOD Binnenlandse Zaken. De examens die plaatsvinden aan het einde van deze opleidingen zijn bijkomend afgestemd op deze competentieprofielen en kennistabellen. 

  Ingeval van een opleiding of examen onder het toepassingsgebied van het BeSaCC examenreglement zijn de examens en evaluaties bijkomend afgestemd op de vereisten van dit examenreglement.

  III. Evaluatiemomenten 

  Ingeval van een opleiding onder het toepassingsgebied van het KB Opleidingen 2018 en diens aanverwante KB’s, worden de volgende evaluatiemomenten gehanteerd:

  • het examen of de evaluatie van de vakken bewakingsrecht en grondrecht wordt georganiseerd door SELOR en vindt telkens plaats op woensdag. Deelnemers krijgen in dat geval voldoende studietijd tussen de laatste opleidingsdag en het examen, overeenkomstig de bepalingen van het K.B. van 23 mei 2018. Het herexamen voor deze vakken wordt georganiseerd door SELOR en vindt telkens plaats op vrijdag.
  • het examen of de evaluatie van de overige vakken wordt georganiseerd door G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. en vindt steeds plaats op vrijdag, na afloop van de opleiding. Het herexamen voor deze vakken vindt steeds plaats op de vrijdag daaropvolgend. 

  Ingeval van een opleiding, andere dan de hierboven vermelde opleidingen onder het toepassingsgebied van het KB Opleidingen 2018 en diens aanverwante KB’s, wordt het examen of de evaluatie volledig georganiseerd door G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. Deze examens vinden zoveel als mogelijk plaats op dinsdag of op vrijdag, en steeds na afloop van de opleiding.

  Personen die zich te laat aanmelden voor deze evaluatiemomenten kunnen van het examen uitgesloten worden.

  IV. Evaluatievorm

  De evaluaties van de opleidingen aangeboden door G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. kunnen plaatsvinden in de onderstaande vormen. Deelnemers aan de opleiding worden tijdig geïnformeerd over de van toepassing zijnde evaluatievorm. 

  • Uitwerking van een casus.
  • Uitwerking van een afsluitende presentatie of een overkoepelend project.
  • Evaluatie op participatie tijdens de les.
  • Schriftelijk meerkeuze examen.
  • Computer based meerkeuze examen.
  • Evaluatie van praktische vaardigheden.

  De concrete modaliteiten van het examen kunnen variëren naargelang de evaluatievorm die van toepassing is. Deelnemers aan de opleiding worden tijdig geïnformeerd over de van toepassing zijnde modaliteiten.  

  Ongeacht de concrete modaliteiten, wordt voor aanvang van ieder examen en iedere evaluatie de identiteit van de deelnemer gecontroleerd.

  V. Examenkansen 

  Ingeval van een opleiding onder het toepassingsgebied van het KB Opleidingen 2018 en diens aanverwante KB’s, heeft iedere deelnemer recht op 4 examenkansen. 

  Ingeval van een andere opleiding, heeft iedere deelnemer recht op 4 examenkansen.

  VI. Slaagcijfer

  Het slaagcijfer is afhankelijk van de concrete regelgeving van toepassing op het afgelegde examen en/of evaluatie. 

  VII. Taal van het examen 

  Het examen of de evaluatie verbonden aan een opleiding aangeboden door G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. wordt afgenomen in de taal van de betreffende opleiding. G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. behoudt zich het recht voor om van dit principe af te wijken, bijvoorbeeld op eenvoudig verzoek van de deelnemer en voor zover dit wordt toegestaan door de van toepassing zijnde regelgeving.

  VIII. Feedback en inzage van het examen

  Deelnemers aan een examen of evaluatie hebben het recht om binnen de 5 werkdagen nadat de resultaten bekend zijn te vragen naar inzage van het examen of een evaluatiegesprek met de persoon die het examen of de evaluatie heeft afgenomen. 

  Vragen naar feedback en/of inzage die na de termijn van 5 werkdagen worden gericht aan G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a.  of die worden gesteld door een andere persoon dan de persoon die het examen heeft afgelegd, worden niet door G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. behandeld. 

  Tijdens de inzage van het examen wordt door G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. geen enkele vorm van informatie gegeven betreffende de antwoorden op de examenvragen.

  IX. Verboden handelingen 

  Het is niet toegestaan om tijdens het examen / de evaluatie:

  • gebruik te maken van gsm, smartphone, smartwatch en eventuele andere technische hulpmiddelen;
  • gebruik te maken van het pedagogisch materiaal verbonden aan de opleiding, in welke vorm dan ook;
  • te praten of enige andere vorm van interactie te maken met de andere deelnemers aan het examen;
  • iedere andere handeling te stellen die door G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. kan worden beschouwd als fraude.

  X. Fraude

  Verboden handelingen en iedere vorm van fraude (identiteitsfraude, oneigenlijk gebruik of oneigenlijke verspreiding van het pedagogisch materiaal, gebruik van ongeoorloofde bronnen om te spieken…) wordt bestraft met uitsluiting van het examen. De betrokken deelnemer verliest in ieder geval de betreffende examenkans. 

  Bovendien zullen deze gevallen worden gemeld aan de directie van G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. of diens aangestelde. De directie van G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. of diens aangestelde heeft het recht om in deze gevallen naar eigen inzicht te beslissen over het verdere gevolg dat gegeven wordt (toestemming aanmelding nieuwe examenkans, uitsluiting van alle examenkansen, …). Ingeval van een examen onder het toepassingsgebied van het KB Opleidingen 2018, zal elk geval van fraude of elke poging daartoe door G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. worden gemeld aan FOD Binnenlandse Zaken. Deze melding kan leiden tot uitsluiting van de private veiligheidssector. 

  Ingeval van identiteitsfraude, diefstal van pedagogisch materiaal in welke vorm dan ook of oneigenlijk gebruik van het pedagogisch materiaal wordt door G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. aangifte gedaan bij de politiediensten.

  XI. Bijzondere omstandigheden

  Bijzondere en onvoorziene omstandigheden, zoals afwezigheid tijdens de loop van de opleiding, kunnen een invloed hebben op de toelating tot het (her)examen en/of de evaluatie. Dergelijke omstandigheden en hun mogelijke impact op de toelating tot een (her)examen en/of evaluatie zullen worden beoordeeld door de directie van G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. of diens aangestelde.

   
  ^