Skip to main content

Whistleblowing Policy

Vnitřní oznamovací systém společnosti G4S – Allied Universal

Ve společnosti G4S-Allied Universal námi nastavené hodnoty představují standardy našeho jednání apodnikání. Odrážejí se v kultuře naší organizace a projevují se prostřednictvím našeho chování ajednání. Ovlivňují to, co říkáme a to, jak se chováme k sobě, k našim zákazníkům a ke vše, o které sestaráme. Všichni jsme zodpovědní za to, že tyto hodnoty nejen dodržujeme, ale že také dodržujemezákony a plníme důležité závazky stanovené v našem Etickém kodexu.

Abychom zajistili, že budeme vždy jednat čestně a s respektem, a abychom naplnili požadavky česképrávní úpravy dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (Zákon o ochraně oznamovatelů),nastavili jsme účinný důvěrný oznamovací systém. Tento systém umožňuje zaměstnancůmspolečnosti G4S –Allied Universal (či níže definovaným osobám) podávat stížnosti nebo vznášet obavyohledně nedodržování kodexu chování naší společnosti, příslušných zásad, etických norem a zákonných povinností.

Systém pro podávání zpráv je anonymní. Uvedení vašeho jména a kontaktních údajů však pomůže vpřípadě potřeby získat více podrobností a zlepšit vyšetřování. Společnost G4S – Allied Universal sezavazuje chránit oznamovatele podávající oznámení v dobré víře před odvetnými opatřeními. Sevšemi oznamovateli bude zacházeno s respektem, důstojností a důvěrností. Všechny podnětydoručené tímto kanálem budou vyřízeny spravedlivě, řádně a bez zbytečného odkladu.

Jak postupovat v případě oznámení:

Pro oznámení je možné využít interní oznamovací linku linku společnosti G4S – Allied Universal Speak Out.
Na této lince mohou být podávány podněty o porušování Etického kodexu G4S či hlášena podezřenína porušování zákonných povinností. Pro bližší informace použijte výše uvedený odkaz. Oznamovacílinka Speak Out nespadá pod dikci Zákona o ochraně oznamovatelů, nicméně veškeré podmínky nazachování integrity, ochrany a důvěrnosti Vašeho podání jsou zaručeny.

V případě, že jste zaměstnanec G4S CZ a chcete podat oznámení dle Zákona o ochraně oznamovatelů, tj. pokud dané jednání:

a) má znaky trestného činu;
b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč;
c) porušuje zákon o ochraně oznamovatelů; nebo
d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:

• finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů   a finančních trhů;
• daně z příjmů právnických osob;
• předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
• ochrany spotřebitele;
• souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti;
• bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích;
• ochrany životního prostředí;
• bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví;
• radiační ochrany a jaderné bezpečnosti;
• hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek;
• ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví;
• ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a   informačních systémů;
• ochrany finančních zájmů Evropské unie; nebo
• fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle   práva Evropské unie;

může takové oznámení podat buď emailem na adresu: compliance@cz.g4s.com, nebo poštou naadresu sídla společnosti G4S (Vyskočilova 1422/1a, 140 00 Praha 4). V případě využitíkorespondenčního způsobu oznámení je nezbytné zásilku označit textem „NEOTVÍRAT a adresovat jiřediteli právního oddělení G4S.

Mimo uvedené způsoby je pak možné podat oznámení v souladu se Zákonem o ochraněoznamovatelů také prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti
https://oznamovatel.justice.cz.
^