Zaštita od požara

Požar u kratkom vremenskom intervalu može da odnese godinama ulagana materijalna sredstva. Iz tog razloga G4S poklanja posebnu pažnju razvoju i usavršavanju svih delatnosti iz oblasti zaštite od požara.

Fire

G4S poklanja posebnu pažnju razvoju i usavršavanju svih delatnosti iz oblasti zaštite od požara, u skladu sa zakonom. Posedujemo licencu izdatu od MUP-a Republike Srbije za pružanje usluga pripreme i obuke sopstvenih i kadrova iz drugih pravnih lica za polaganje stručnog ispita zaštite od požara. Obuku sprovode stručni predavači koji poseduju odgovarajuće licence i dugogodišnje iskustvo na navedenim poslovima.

Usluge koje pružamo:

  • Usluga referenta zaštite od požara za pravna lica, koja su razvrstana u III i IV kategoriju ugroženosti od požara (npr. poslovne zgrade koje ne spadaju u visoke objekte, proizvodni objekti koji nisu visokog požarnog rizika, skladišta i magacini u kojima se ne uskladištavaju lako zapaljivi materijali, muzeji i kulturne ustanove, veće zanatske radnje itd). Usluge pružaju dipl. inženjeri sa dugogodišnjim iskustvom na poslovima zaštite od požara i potrebnim licencama.

  • Usluga izrade normativnih akta (pravilnik i program obuke) iz oblasti zaštite od požara i sprovođenje obuke zaposlenih, koji su propisani Zakonom zaštite od požara.

Za potrebe klijenata angažuju se najstručniji serviseri protivpožarne opreme i sredstava za gašenje požara (mobilni aparati za gašenje požara, sistemi za rano otkrivanje i dojavu požara, automatski sistemi za gašenje požara).

Po potrebi i na zahtev klijenta angažuju se i G4S službenici obezbeđenja s položenim stručnim ispitom iz oblasti zaštite od požara, koji se permanentno obučavaju i usavršavaju.

^