Skip to main content

Bezbednost i zdravlje na radu

Konsultantske usluge i usklađenost poslovanja spašavaju živote. Sve je pod vašom kontrolom. Ili nije?
Žuti zaštitni šlem za obezbeđenje na radu.

Mislite na vaše zaposlene čak i kada oni to ne čine.

Mi smo tu da oni budu bezbedni i zdravi u svakom trenutku.
A i vaša kompanija. Smanjenje povreda na radu i profesionalnih oboljenja naš tim vidi kao svoju dužnost. Prevencija je neophodna.

G4S poseduje licencu za obavljanje poslova iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i obuhvata usluge u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 - dr. zakon).
- Sprovodi postupak procene rizika
- Vrši kontrolu i daje savete poslodavcu u planiranju, izboru, korišćenju i održavanju sredstava za rad, opasnih materija i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu
- Učestvuje u opremanju i uređivanju radnog mesta u cilju obezbeđivanja bezbednih i zdravih uslova rada
- Organizuje preventivna i periodična ispitivanja uslova radne okoline
- Organizuje preventivne i periodične preglede i provere opreme za rad
- Predlaže mere za poboljšanje uslova rada, naročito na radnom mestu sa povećanim rizikom
- Svakodnevno prati i kontroliše primenu mera za bezbednost i zdravlje kod poslodavca
- Prati stanje u vezi sa povredama na radu i profesionalnim oboljenjima kao i bolestima u vezi sa radom, učestvuje u utvrđivanju njihovih uzroka i pripremi izveštaja sa predlozima mera za njihovo otklanjanje
- Priprema i sprovodi osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad
- Priprema uputstva za bezbedan rad i kontroliše njegovu primenu
- Zabranjuje rad na radnom mestu ili upotrebu sredstava za rad, u slučaju kada utvrdi neposrednu opasnost po život ili zdravlje zaposlenog
- Sarađuje i koordinira rad sa službom medicine rada po svim pitanjima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
- Vodi evidencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu kod poslodavca

Kontakt

ZA VIŠE INFORMACIJA:

HEAD OFFICE

VILINE VODE 6 ,11 000 BELGRADE
^