Skip to main content

Procena rizika i izrada plana obezbeđenja

Savremene strukture korporativnog upravljanja stavljaju značajan akcenat na upravljanje rizicima, a sve u cilju efikasnijeg poslovanja i smanjenja nepotrebnih gubitaka. 
Dobit, rizik i gubitak kockice.

Akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja nudi rešenja kojima se u svakom smislu, a najviše u ekonomskom, povećava nivo poslovanja preduzeća, smanjivanjem mogućnosti za potencijalne materijalne i ljudske gubitke, i podiže ugled firme. 

U skladu sa potrebama tržišta, prateći aktuelne bezbednosne trendove, naša kompanija je oformila tim kvalifikovanih stručnjaka licenciranih, od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, i za druge oblasti poslovanja (zaštita od požara, bezbednost i zdravlje na radu, sistem upravljanja kvalitetom i tehnički rizici). Tim se bavi izradom Akata o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, kao i pružanjem usluga iz domena zaštite od požara i bezbednosti i zdravlja na radu.

Akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja predstavlja primarni dokument u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br.104/2013, 42/2015 i 87/2018), iz kog proizilazi plan tehničke zaštite, kao i projekat sistema obezbeđenja i održavanja opreme za tehničku zaštitu,a po standardu SRPS A.L2.003:2017 
Kvalitetno izrađen Akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja garantuje visoke rezultate u izgradnji sistema bezbednosti Vaše kompanije i uspešno ostvarivanje poslovnih ciljeva na dugoročnom nivou. Ovi akti imaju za cilj da sagledaju sve potencijalne pretnje po ljude i imovinu, ali takođe i da daju predloge konkretnih mera i procedura, kako na osnovu uočenih potencijalnih pretnji smanjiti ili ublažiti eventualne posledice štetnih događaja.
Nadzor nad primenom Uredbe o obavezno obezbeđenim objektima, kojom je između ostalog, predviđena procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, sprovodi inspekcijsko telo u okviru.MUP-a. 

Izrada dokumenta Akt o proceni rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja, a koji je obavezan za sva pravna lica , ne svodi se samo na ispunjavanje Zakonsko pravnih normativa, već se dobija prava slika poslovanja preduzeća sa aspekta rizika propisanih ovim standardom i time se izbegavaju nepotrebni troškovi. Uštede se ostvaruju.
 
^